Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasady ustroju politycznego państwa WP-ADZ-2-ZUPPapsm-cw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Dudek, Zasady ustroju III Rzeczypospolitej, Warszawa 2009.

K. Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007.

Literatura uzupełniająca:

H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007 (wybrane rozdziały).

B. Szmulik (red.), Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2012 (wybrane rozdziały).

B. Szmulik, Ustrój polityczny [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz Encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S.

Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.

P. Winczorek, Nauka o państwie, Warszawa 2005.

P. Winczorek, Konstytucyjny system organów państwowych, Warszawa 2012.

K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.

K. Wójtowicz, Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności norm [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału

Konstytucyjnego, M. Zubik (red.), Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

absolwent potrafi:

AD2_U03- dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować

AD2_U04 wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/ gospodarczych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego

AD2_U05 biegle zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie

AD2_U09 zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów lub mających charakter interdyscyplinarnych

absolwent jest gotów do:

AD2_K01 systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa/administracji/ekonomii; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

AD2_K02 pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa/administracji

OPIS ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 8 godzin

Lektura: 32 godziny

Przygotowanie pracy semestralnej: 35 godzin

Suma godzin:

Liczba ECTS: 75h/25 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

AD2_U03- dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować – weryfikowane pracą pisemną

AD2_U04 wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/ gospodarczych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego - weryfikowane pracą pisemną

AD2_U05 biegle zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie - weryfikowane pracą pisemną

AD2_U09 zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów lub mających charakter interdyscyplinarnych- weryfikowane pracą pisemną

absolwent jest gotów do:

AD2_K01 systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa/administracji/ekonomii; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się - weryfikowane pracą pisemną

AD2_K02 pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa/administracji - weryfikowane pracą pisemną

Kryteria oceniania:

AD2_U03

Ocena niedostateczna (2)

Student nie zna i nie rozumie dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować

ocena dostateczna (3)

Student w podstawowym zakresie zna i rozumie dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować

ocena dobra (4)

Student dobrze zna i rozumie dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować

ocena bardzo dobra (5)

Student bardzo dobrze zna i rozumie dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować

AD2_U04

Ocena niedostateczna (2)

Student nie zna i nie rozumie wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/ gospodarczych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego - weryfikowane pracą pisemną

ocena dostateczna (3)

Student w podstawowym zakresie zna i rozumie wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/ gospodarczych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego - weryfikowane pracą pisemną

ocena dobra (4)

Student dobrze zna i rozumie wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/ gospodarczych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego - weryfikowane pracą pisemną

ocena bardzo dobra (5)

Student bardzo dobrze zna i rozumie wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/ gospodarczych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego - weryfikowane pracą pisemną

¬

AD2_U05

Ocena niedostateczna (2)

Student nie zna i nie rozumie biegle zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie - weryfikowane pracą pisemną

ocena dostateczna (3)

Student w podstawowym zakresie zna i rozumie biegle zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie - weryfikowane pracą pisemną

ocena dobra (4)

Student dobrze zna i rozumie biegle zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie - weryfikowane pracą pisemną

ocena bardzo dobra (5)

Student bardzo dobrze zna i rozumie biegle zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie - weryfikowane pracą pisemną

AD2_U09

Ocena niedostateczna (2)

Student nie zna i nie rozumie zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów lub mających charakter interdyscyplinarnych

ocena dostateczna (3)

Student w podstawowym zakresie zna i rozumie zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów lub mających charakter interdyscyplinarnych

ocena dobra (4)

Student dobrze zna i rozumie zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów lub mających charakter interdyscyplinarnych

ocena bardzo dobra (5)

Student bardzo dobrze zna i rozumie zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów lub mających charakter interdyscyplinarnych

AD2_K01

Ocena niedostateczna (2)

Student nie zna i nie rozumie systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa/administracji/ekonomii; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

ocena dostateczna (3)

Student w podstawowym zakresie zna i rozumie systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa/administracji/ekonomii; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

ocena dobra (4)

Student dobrze zna i rozumie systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa/administracji/ekonomii; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

ocena bardzo dobra (5)

Student bardzo dobrze zna i rozumie systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa/administracji/ekonomii; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

AD2_K02

Ocena niedostateczna (2)

Student nie zna i nie rozumie pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa/administracji - weryfikowane pracą pisemną

ocena dostateczna (3)

Student w podstawowym zakresie zna i rozumie pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa/administracji - weryfikowane pracą pisemną

ocena dobra (4)

Student dobrze zna i rozumie pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa/administracji - weryfikowane pracą pisemną

ocena bardzo dobra (5)

Student bardzo dobrze zna i rozumie pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa/administracji - weryfikowane pracą pisemną

Zakres tematów:

1. Zasada autonomii, niezależności i współpracy między państwem, kościołami a związkami wyznaniowymi.

- współczesne systemy relacji państwo- kościół

-państwo polskie a kościoły i związki wyznaniowe przed 1997r.

-relacje państwa, kościołów, i innych związków wyznaniowych na gruncie Konstytucji RP z 1997r.

2. Zasada społecznej gospodarki rynkowej

-idee społęczno-gpospodarcze przed IIwś

-niemiecka myśl społeczno- gospodarcza po IIwś

-społeczna gospodarka rynkowa w ujęciu ordoliberalnym

-recepcja koncepcji społecznej gospodarki rynkowej do polskiego prawa konstytucyjnego

3. Zasada przestrzegania prawa międzynarodowego

-źródła prawa międzynarodowego

-stosunek prawa międzynarodowego do prawa wewnętrznego państw

-przestrzeganie prawa międzynarodowego jako zasada konstytucyjna

-umowy międzynarodowe w polskim porządku prawnym

Metody dydaktyczne:

EK1 Rozumie prawne znaczenie zasad ustroju konstytucyjnego państwa

EK2 Potrafi wymienić zasady ustroju.

EK3 Potrafi scharakteryzować wybraną zasadę.

EK4 Umie przedstawić genezę wybranej zasady.

EK5 Zna orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego odnoszące się do wybranych zasad ustroju.

W celu realizacji EK1, EK2, EK3, EK4 stosowane są następujące metody dydaktyczne: metoda konwersatoryjna, metoda

dyskusyjna, praca w grupach, realizacja poleconych zadań.

Realizacja efektów kształcenia EK1, EK2, EK3, EK4 jest weryfikowana poprzez przeprowadzenie egzaminu końcowego.

Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu:

1) synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w

nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji

Microsoft Teams –aplikacji opartej na chmurze, zawierającej zestaw narzędzi

do współpracy zespołowej, wchodzącej w skład systemu Office 365 firmy

Microsoft, pobranej ze strony office365.uksw.edu.pl.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, sala e-learning
Magdalena Maksymiuk 19/25 szczegóły
2 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala e-learning
Magdalena Maksymiuk 23/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)