Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rzymskie I semestr WP-PRZ-PR1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Teksty źródłowe (1. 'Leges regiae'. Tekst-tłumaczenie-komentarz,tłum. Anna Tarwacka, "Zeszyty Prawnicze" 4.1/2004, s.

233-260; 2. M. i J. Zabłoccy, Ustawa XII Tablic. Tekst-tłumaczenie-objaśnienia, Warszawa 2013; 3. Gaius, Instytucje, tłum.

C. Kunderewicza (Warszawa 1982) lub W. Rozwadowskiego (Poznań 2003); 4. Justynian, Instytucje, tłum. C.

Kunderewicza, Warszawa 1986); 5. O sprawiedliwości i prawie. 1 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst-tłumaczenie-komentarz,

tłum. Anna Tarwacka, "Zeszyty Prawnicze" 3.2 (2003), s. 57-370; 6. O początkach prawa i wszystkich urzędów oraz o

następstwie prawników. 2 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst-tłumaczenie-komentarz, tłum. Anna Tarwacka, "Zeszyty Prawnicze"

3.1 (2003), s. 197-242; 7. Czym jest wniosek, czym ustawa, czym plebiscyt, czym przywilej - Aulus Gellius, 'Noce attyckie'

10,20. Tekst-tłumaczenie-komentarz, tłum. Anna Tarwacka, "Zeszyty Prawnicze" 10.1/2010, s. 325-330;)

Literatura podstawowa: 1. W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca: 1. A. Kacprzak, J. Krzynówek, F. Longchamps de Berier, J. Urbanik, 565 zagadek z prawa

rzymskiego; 2. A. Kacprzak, J. Krzynówek, Repetytoria Becka. Prawo rzymskie; 3. E. Gintowt, Rzymskie prawo prywatne w

epoce postępowania legisakcyjnego, Warszawa 2005; 4. H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa

1988; 5. H. Kupiszewski, Rozważania o własności rzymskiej, "CPH" 36/1984 z. 2, s. 27-55; 6. J. Zabłocki, Rozważania o

procesie rzymskim w 'Noctes Atticae' Aulusa Gelliusa, Warszawa 1999; 7. M. Kuryłowicz, Prawo i obyczaje w starożytnym

Rzymie, Lublin 1994; 8. M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie. Historia-tradycja-współczesność, Lublin 2003; 9. W. Wołodkiewicz,

Rzymskie korzenie współczesnego prawa cywilnego, Warszawa 1978; 10. W. Wołodkiewicz, 'Obligationes ex variis

causarum figuris', Warszawa 1968; 11. J. Zabłocki, 'Leges de plebiscitis', "PK" 35 (1992) nr 1-2, s.235-246, 12. A. Sokala,'

Meretrix' i jej pozycja w prawie rzymskim, Toruń 1998; 13. W. Dajczak, Zwrot 'bona fides' w rozstrzygnięciach dotyczących

kontraktów u prawników rzymskich okresu klasycznego, Toruń 1998; 14. A. Tarwacka, 'Ei foras, mulier', czyli rozwód w

komediach Plauta, "Zeszyty Prawnicze" 4.1 (2004), s. 7-26; 15. F. Longchamps de Bérier. 'Summum ius summa iniuria'. O

ideologicznych założeniach w interpretacji starożytnych tekstów źródłowych, "Zeszyty Prawnicze" 5.1, s. 51-68; 17. M.

Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano 1990; 18. M. Kaser, Das römische Privatrecht, München 2005

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego (z

wykorzystaniem narzędzia MS Teams) ze wsparciem kontaktu asynchronicznego w postaci materiałów zamieszczanych na

platformie w plikach oraz w postaci linków.

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane w sposób: egzamin pisemny, test.

na ocenę 2

PR_W01 - nie zna i nie rozumie charakteru i znaczenia nauki prawa rzymskiego oraz jej relacji do innych nauk oraz sposobu

definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa rzymskiego

PR_W02 - nie zna i nie rozumie źródeł i charakteru norm prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i współczesnym (w

zakresie recepcji)

PR_W03 - nie zna i nie rozumie procesów kształtowania się norm i instytucji prawnych w prawie rzymskim i jego recepcji

PR_W09 - nie zna i nie rozumie procesów zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych w prawie rzymskim, w tym reguł

nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

na ocenę 3

PR_W01 - zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa rzymskiego oraz jej relację do innych nauk oraz sposób

definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa rzymskiego w stopniu podstawowym

PR_W02 - zna i rozumie źródła i charakter norm prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie

recepcji)w stopniu podstawowym

PR_W03 - zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych w prawie rzymskim i jego recepcji w stopniu

podstawowym

PR_W09 - zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych w prawie rzymskim, w tym reguł nim

rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji) w stopniu podstawowym

na ocenę 4

PR_W01 - dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa rzymskiego oraz jej relację do innych nauk oraz sposób

definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa rzymskiego

PR_W02 - dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i współczesnym (w

zakresie recepcji)

PR_W03 - dobrze zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych w prawie rzymskim i jego recepcji

PR_W09 - dobrze zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych w prawie rzymskim, w tym reguł

nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

na ocenę 5

PR_W01 - bardzo dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa rzymskiego oraz jej relację do innych nauk oraz

sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa rzymskiego

PR_W02 - bardzo dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i

współczesnym (w zakresie recepcji)

PR_W03 - bardzo dobrze zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych w prawie rzymskim i jego

recepcji

PR_W09 - bardzo dobrze zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych w prawie rzymskim, w tym

reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

Zakres tematów:

I. Wiadomości wstępne. Pojęcia prawa i jego klasyfikacje. Rzymskie definicje prawa. Systematyzacja prawa. Źródła prawa.

Wpływ prawa rzymskiego na prawo kanoniczne i współczesne systemy prawne. II. Prawo osobowe (status libertatis, civitatis,

familiae). Zdolność prawna. Osoby prawne. Prawo rodzinne. Prawo małżeńskie, władza ojcowska, opieka i kuratela. III.

Zdolność do czynności prawnych. Czynności prawne

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie elektronicznej:

- w formie kontaktu synchronicznego - na platformie MS Teams

Kod do zespołu: pp95y5e

Metody dydaktyczne:

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy osiągane są za pomocą następujących metod:

wykład konwencjonalny, wykład interaktywny

Metody oceniania: egzamin pisemny, test.

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy weryfikowane są poprzez dyskusje i nieformalne rozmowy w trakcie trwania semestru oraz

egzamin pisemny i studium przypadku podczas sesji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, sala e-learning
Jan Zabłocki 97/120 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.