Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rzymskie I sem. WP-PRZ-PR1-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2014.

A. Kacprzak, J. Krzynówek, F. Longchamps de Berier, J. Urbanik, 565 zagadek z prawa rzymskiego, Warszawa 2001.

M. i J. Zabłoccy, Ustawa XII Tablic. Tekst-tłumaczenie-objaśnienia, Warszawa 2013.

A. Tarwacka, O sprawiedliwości i prawie. 1 tytuł 1 księgi Digestów.Tekst-tłumaczenie-komentarz, 'Zeszyty Prawnicze' 3.2/2003, s. 57-370.

A. Tarwacka, O początkach prawa i wszystkich urzędów oraz o następstwie prawników. 2 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst-tłumaczenie-komentarz, "Zeszyty Prawnicze' 3.1/2003, s. 197-242.

W. Rozwadowski, Gai Institutiones. Tekst i przekład, Poznań 2003.

Literatura uzupełniająca:

A. Tarwacka 'Leges regiae'. Tekst-tłumaczenie-komentarz, 'Zeszyty Prawnicze 4.1/2004, s. 233-260.

A. Tarwacka, Czym jest wniosek, czym ustawa, czym plebiscyt, czym przywilej - Aulus Gellius, 'Noce attyckie' 10,20. Tekst-tłumaczenie-komentarz, 'Zeszyty Prawnicze' 10.1/2010, s. 325-330.

Tłumaczenia dostępne są na stronie www.wpia.uksw.edu.pl/zeszytyprawnicze

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności osiągane są metodami: praca w grupach, dyskusja, samodzielne rozwiązywanie kazusów.

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych osiągane są metodami: praca w grupach, ćwiczenia praktyczne - studium przypadku (wspólne rozwiązywanie kazusów).

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności oceniane są w sposób ciągły oraz poprzez kolokwium pisemne na koniec semestru.

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych oceniane są w sposób ciągły.

Umiejętności

Efekt kształcenia PR_U01

Na ocenę 2: student nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania rzymskich źródeł prawniczych i rozumienia występujących w nich terminów technicznych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 3: student w dostatecznym stopniu potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania rzymskich źródeł prawniczych i rozumienia występujących w nich terminów technicznych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 4: student potrafi dobrze posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania rzymskich źródeł prawniczych i rozumienia występujących w nich terminów technicznych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 5: student potrafi swobodnie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania rzymskich źródeł prawniczych i rozumienia występujących w nich terminów technicznych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Efekt kształcenia PR_U02

Na ocenę 2: student nie posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa rzymskiego do przeprowadzania samodzielnej analizy i rozwiązywania kazusów

Na ocenę 3: student posiada podstawową umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa rzymskiego do przeprowadzania samodzielnej analizy i rozwiązywania kazusów

Na ocenę 4: student posiada dobrą umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa rzymskiego do przeprowadzania samodzielnej analizy i rozwiązywania kazusów

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa rzymskiego do przeprowadzania samodzielnej analizy i rozwiązywania kazusów

Efekt kształcenia PR_U05

Na ocenę 2: student nie zna i nie potrafi sklasyfikować instytucji prawa rzymskiego z zakresu prawa osobowego i rodzinnego, ani opisać, wyjaśnić i ocenić zachodzących na tej płaszczyźnie zjawiska, a także nie potrafi opisać i wyjaśnić mechanizmu zachodzących zmian.

Nas ocenę 3: student dostatecznie zna i w stopniu podstawowym potrafi sklasyfikować instytucje prawa rzymskiego z zakresu prawa osobowego i rodzinnego oraz opisać, wyjaśnić i ocenić zachodzące na tej płaszczyźnie zjawiska, a także opisać i wyjaśnić mechanizm zachodzących zmian.

Na ocenę 4: student dobrze zna i potrafi sklasyfikować instytucje prawa rzymskiego z zakresu prawa osobowego i rodzinnego oraz opisać, wyjaśnić i ocenić zachodzące na tej płaszczyźnie zjawiska, a także opisać i wyjaśnić mechanizm zachodzących zmian

Na ocenę 5: student bardzo dobrze student zna i potrafi sklasyfikować instytucje prawa rzymskiego z zakresu prawa osobowego i rodzinnego oraz opisać, wyjaśnić i ocenić zachodzące na tej płaszczyźnie zjawiska, a także opisać i wyjaśnić mechanizm zachodzących zmian.

Efekt kształcenia PR_U09

Na ocenę 2: student nie posiada umiejętności projektowania i tworzenia w języku polskim wystąpień ustnych dotyczących istoty źródeł oraz podstawowej terminologii z zakresu prawa rzymskiego, jak również problematyki z zakresu rzymskiego prawa osobowego i rodzinnego

Na ocenę 3: student posiada podstawową umiejętność projektowania i tworzenia w języku polskim wystąpień ustnych dotyczących istoty źródeł oraz podstawowej terminologii z zakresu prawa rzymskiego, jak również problematyki z zakresu rzymskiego prawa osobowego i rodzinnego

Na ocenę 4: student posiada dobrą umiejętność projektowania i tworzenia w języku polskim wystąpień ustnych dotyczących istoty źródeł oraz podstawowej terminologii z zakresu prawa rzymskiego, jak również problematyki z zakresu rzymskiego prawa osobowego i rodzinnego

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność projektowania i tworzenia w języku polskim wystąpień ustnych dotyczących istoty źródeł oraz podstawowej terminologii z zakresu prawa rzymskiego, jak również problematyki z zakresu rzymskiego prawa osobowego i rodzinnego

Kompetencje społeczne

Efekt kształcenia PR_K01

Na ocenę 2: student nie rozumie potrzeby ani i korzyści płynących ze stałego pogłębiania wiedzy na temat instytucji prawa rzymskiego, nie rozumie potrzeby sięgania do jego wartości w celu oparcia współczesnego prawa na odpowiednim fundamencie etycznym oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy prostych tekstów źródłowych

Na ocenę 3: student w stopniu podstawowym rozumie potrzebę i korzyści płynące ze stałego pogłębiania wiedzy na temat instytucji prawa rzymskiego, rozumie potrzebę sięgania do jego wartości w celu oparcia współczesnego prawa na odpowiednim fundamencie etycznym oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy prostych tekstów źródłowych.

Na ocenę 4: student w stopniu wyróżniającym się rozumie potrzebę i korzyści płynące ze stałego pogłębiania wiedzy na temat instytucji prawa rzymskiego, rozumie potrzebę sięgania do jego wartości w celu oparcia współczesnego prawa na odpowiednim fundamencie etycznym oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy prostych tekstów źródłowych

Na ocenę 5: student w stopniu wyróżniającym się rozumie potrzebę i doskonale widzi korzyści płynące ze stałego pogłębiania wiedzy na temat instytucji prawa rzymskiego, bardzo dobrze rozumie potrzebę sięgania do jego wartości w celu oparcia współczesnego prawa na odpowiednim fundamencie etycznym oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy prostych tekstów źródłowych

Efekt kształcenia PR_K03

Na ocenę 2: student nie potrafi współdziałać ani pracować w grupie, przyjmować w niej żadnych ról ani uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne.

Na ocenę 3: student w stopniu dostatecznym potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmować w niej jedynie podstawowe role oraz na poziomie podstawowym uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne.

Na ocenę 4: student potrafi dobrze współdziałać i pracować w grupie, chętnie przyjmować w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne.

Na ocenę 5: student potrafi bardzo dobrze współdziałać i pracować w grupie, chętnie przyjmować w niej różne role oraz swobodnie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne.

Efekt kształcenia PR_K04

Na ocenę 2: student nie ma świadomości priorytetów i nie potrafi określić ich w konkretnym działaniu prawnym podjętym samodzielnie bądź w grupie

Na ocenę 3: student ma podstawową świadomość priorytetów i potrafi dostatecznie dobrze określić je w konkretnym działaniu prawnym podjętym samodzielnie lub w grupie.

Na ocenę 4: student ma dużą świadomość priorytetów i potrafi dobrze określić je w konkretnym działaniu prawnym podjętym zarówno samodzielnie, jak też w grupie.

Na ocenę 5: student ma bardzo dużą świadomość priorytetów i bardzo dobrze potrafi określić je w konkretnym działaniu prawnym podjętym zarówno samodzielnie, jak też w grupie.

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

I. Zdarzenia wywołujące skutki prawne - czynności prawne. II. Źródła prawa - okres archaiczny, okres przedklasyczny, okres klasyczny, okres poklasyczny. III. Prawo osobowe - niewolnicy, wolni - obywatele, nieobywatele, wyzwoleńcy, pokrewieństwo agnacyjne i kognacyjne, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych. IV. Prawo małżeńskie - zaręczyny, iustum matrimonium, stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami, ustawodawstwo Augusta. V. Patria potestas - sposoby powstania i wygaśnięcia, prawa i obowiązki osób złączonych patria potestas, tutela, kuratela.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne przeprowadza się w formie elektronicznej w ramach kontaktu:

a) synchronicznego w ramach aplikacji MS Teams

b) asynchronicznego przy wykorzystaniu platformy Moodle

Kody oraz linki są zamieszczone osobno dla każdej grupy ćwiczeniowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, sala e-learning
Renata Kamińska 25/26 szczegóły
2 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala e-learning
Renata Kamińska 27/26 szczegóły
3 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala e-learning
Elżbieta Loska 23/26 szczegóły
4 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, sala e-learning
Elżbieta Loska 20/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.