Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do prawoznawstwa WP-AD-WP1-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Kaleta, A. Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, Warszawa 2020

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2013

Chovin T, Stawecki T, Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa, wyd. 9.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010 (fragmenty)

Efekty uczenia się:

AD1_U01, AD1_U04 AD1_K01, AD1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Kolowium pisemne i ocenianie ciągłe - zaliczenie na ocenę

Na ocenę 2:

EK1 Nie zna definicji podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa.

EK2 Nie zna pochodzenia, powstawania i budowy aktów normatywnych.

EK3 Nie potrafi posługiwać się regułami wykładni i wnioskowań prawniczych.

EK4 Nie potrafi opracować projektu prostego aktu normatywnego.

EK5 Nie potrafi dyskutować i zachować otwartości na argumenty w trudnych przypadkach, dotyczących relacji prawa i moralności.

EK6 Nie potrafi pracować w zespole podejmującym decyzje interpretacyjne.

Na ocenę 3:

EK1 Podaje jedną definicję podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa.

EK2 Zna pochodzenie, powstawanie i rodzaje przepisów prawnych w ramach wewnętrznej systematyki aktów normatywnych.

EK3 Posługuje się co najmniej dwiema regułami wykładni z poszczególnych typów reguł wykładni oraz co najmniej dwiema regułami wnioskowań.

EK4 Opracowuje projekt prostego aktu normatywnego w oparciu o podstawowe zasady techniki prawodawczej.

EK5 Dyskutuje zachowując elementarne zasady etyki mowy i otwartości na argumenty w omawianych na zajęciach hard cases, postrzega typy relacji między prawem a moralnością.

EK6 Pracuje w sposób zadawalający układając relacje w grupie i właściwie odczytując przytoczone rozstrzygnięcia interpretacyjne.

Na ocenę 4:

EK1 Podaje co najmniej po dwie definicje podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa.

EK2 Zna pochodzenie źródeł prawa, charakteryzuje procedurę legislacyjna, charakteryzuje i identyfikuje na przykładzie rodzaje przepisów prawnych w ramach wewnętrznej systematyki aktów normatywnych.

EK3 Posługuje się wszystkimi podstawowymi regułami wykładni i wnioskowań prawniczych.

EK4 Opracowuje projekt prostego aktu normatywnego i posługuje się wszystkimi zasadami techniki prawodawczej, w szczególności w zakresie konstruowania przepisów przejściowych i dostosowujących, regułami powoływania jednostki redakcyjnej, zasadami interpunkcji i przytaczania dziennika urzędowego.

EK5 Dyskutuje zachowując zasady etyki mowy i otwartości na argumenty w ramach dyskusji dotyczących różnych hard cases, postrzega i identyfikuje kolizje między prawem a moralnością i jest zorientowany na ich rozstrzyganie.

EK6 Pracuje w zespole w sposób koncyliacyjny podejmując trafne decyzje interpretacyjne w oparciu o analizę prawdziwych orzeczeń SN i NSA.

Na ocenę 5:

EK1 Podaje kilka definicji podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa i wskazuje relacje między nimi.

EK2 Zna pochodzenie źródeł prawa i charakteryzuje je w różnych typach systemów prawnych, charakteryzuje procedurę powstawania również innych niż ustawa typów aktów systemu prawa, charakteryzuje poszczególne typy aktów normatywnych jako takie w polskim systemie prawnym i w aspekcie komparatystycznym oraz charakteryzuje, identyfikuje na przykładzie i zna szczegółowe reguły konstruowania poszczególnych rodzajów przepisów prawnych w ramach wewnętrznej systematyki aktów normatywnych.

EK3 Posługuje się wszystkimi podstawowymi regułami wykładni i wnioskowań prawniczych i poddaje krytyce różne możliwe rozwiązania interpretacyjne.

EK4 Opracowuje projekt prostego aktu normatywnego i posługuje się wszystkimi zasadami techniki prawodawczej, przeprowadza podstawową argumentację w zakresie uzasadnienia projektu aktu normatywnego.

EK5 Dyskutuje zachowując zasady etyki mowy i otwartości na argumenty w ramach dyskusji dotyczących najbardziej skomplikowanych i aktualnych hard cases, postrzega i identyfikuje kolizje między prawem a moralnością, jest zorientowany na ich rozstrzyganie.

EK6 Pracuje w zespole i ma również umiejętność kierowania nim zachowując kompetencje społeczne pracy w grupie, podejmując trafne decyzje interpretacyjne w oparciu o krytyczną analizę prawdziwych orzeczeń SN i NSA wskazując różne możliwe i dopuszczalne linie interpretacyjne.

Zakres tematów:

1. Norma prawna a przepis prawny.

2. Budowa normy prawnej - koncepcja trójelementowa i koncepja norm sprzężonych.

3. Rodzaje norm prawnych.

4. Pojecia: obowiązku, uprawnienia.

5. Rodzaje sankcji prawnych.

6. Rodzaje przepsiów prawnych.

7. Budowa aktu prawnego.

8. Pojęcie i rodzaje wykładni.

9. Dyrektywy wykładnii.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: analiza przykładów, dyskusja, przygotowanie i prezentacja pojęć przez studentów, analiza tesktów naukowych i orzeczeń sądowych

Link do spotkań w aplikacji Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aae1876fc051543f8bb0e2cf1d776eff4%40thread.tacv2/conversations?groupId=d620d790-e699-41d7-83ae-e4a75b13c29d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Aneta Jakubiak-Mirończuk 24/27 szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Aneta Jakubiak-Mirończuk 26/27 szczegóły
3 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Aneta Jakubiak-Mirończuk 21/27 szczegóły
4 każda środa, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Leszek Karski 15/27 szczegóły
5 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Leszek Karski 21/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.