Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa karnego WP-AD-PPK2-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa: 1. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2012; 2. T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2012).

Literatura uzupełniająca: 1. W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-52 (cz.1), Warszawa 2016; 2. dostępne na rynku podręczniki do nauki prawa karnego i prawa wykroczeń.

Efekty uczenia się:

AD1_U02 - student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych; student posiada umiejętność zbierania danych potrzebnych do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.

AD1_U03 - student posiada umiejętność analizowania roli norm prawa karnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

AD1_U04 - student posiada umiejętność prognozowania i analizowania procesów społecznych, z wykorzystaniem w tym celu właściwych metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych.

AD1_U05 – student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

AD1_U07 - student posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; student posiada umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; student posiada umiejętność przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

AD1_U09 - student posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; student posiada umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie wypowiedzi ustnych.

AD1_K01 - absolwent jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu instytucji i norm prawa karnego oraz prawa wykroczeń, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego.

AD1_K02 - absolwent jest gotów do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

AD1_K03 - absolwent jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań.

AD1_K04 - absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń; łączy wiedzę zdobytą w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych.

Opis ECTS:

4 ECTS *25 = 100 h

30 h – ćwiczenia

70 h – pozostała aktywność studenta (lektura literatury podstawowej i uzupełniającej, przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń, przygotowanie domowej pracy pisemnej).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

1) przewiduje się dwa obowiązkowe pisemne kolokwia w semestrze w formie testu jednokrotnego wyboru za pośrednictwem platformy Moodle;

2) przygotowanie pisemnej pracy domowej stanowiącej rozwiązanie wskazanego kazusu z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń według przedstawionego schematu.

Prowadzący może przygotowywać dla studentów testy sprawdzające na platformie Moodle o charakterze ćwiczeniowym.

Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach w semestrze bez względu na to czy są one usprawiedliwione czy też nie.

Kryteria oceniania:

AD1_U02 - student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych; student posiada umiejętność zbierania danych potrzebnych do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.

Ocena niedostateczna (2): Student: nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych; lub student nie posiada umiejętności zbierania danych potrzebnych do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych; posiada umiejętność zbierania danych potrzebnych do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych; posiada umiejętność zbierania danych potrzebnych do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze: umie wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych; umie zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.

AD1_U03 - student posiada umiejętność analizowania roli norm prawa karnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

Ocena niedostateczna (2): Student: nie posiada umiejętności analizowania roli norm prawa karnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: posiada umiejętność analizowania roli norm prawa karnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: posiada umiejętność analizowania roli norm prawa karnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze: umie analizować rolę norm prawa karnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

AD1_U04 - student posiada umiejętność prognozowania i analizowania procesów społecznych, z wykorzystaniem w tym celu właściwych metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych.

Ocena niedostateczna (2): Student: nie posiada umiejętności prognozowania i analizowania procesów społecznych, z wykorzystaniem w tym celu właściwych metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: posiada umiejętność prognozowania i analizowania procesów społecznych, z wykorzystaniem w tym celu właściwych metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: posiada umiejętność prognozowania i analizowania procesów społecznych, z wykorzystaniem w tym celu właściwych metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze: umie prognozować i analizować procesy społeczne, z wykorzystaniem w tym celu właściwych metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych.

AD1_U05 – student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

Ocena niedostateczna (2): Student: nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze: umie wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

AD1_U07 - student posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; student posiada umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; student posiada umiejętność przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Ocena niedostateczna (2): Student: nie posiada umiejętności zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; lub student nie posiada umiejętności prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; lub student nie posiada umiejętności przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; posiada umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; posiada umiejętność przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; posiada umiejętność przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze: umie zbierać dane dotyczące analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; potrafi prezentować wiedzę z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; potrafi przygotowywać dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

AD1_U09 - student posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; student posiada umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie wypowiedzi ustnych.

Ocena niedostateczna (2): Student: nie posiada umiejętności zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; lub student nie posiada umiejętności prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; lub student nie posiada umiejętności przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; posiada umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; posiada umiejętność przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; posiada umiejętność przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze: umie zbierać dane dotyczące analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; potrafi prezentować wiedzę z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; potrafi przygotowywać dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

AD1_K01 - absolwent jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu instytucji i norm prawa karnego oraz prawa wykroczeń, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego.

Ocena niedostateczna (2): Absolwent: nie jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu instytucji i norm prawa karnego oraz prawa wykroczeń; lub nie dostrzega potrzeby ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Absolwent w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: jest gotowy do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu instytucji i norm prawa karnego oraz prawa wykroczeń; dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Absolwent w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: jest gotowy do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu instytucji i norm prawa karnego oraz prawa wykroczeń; dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego.

Ocena bardzo dobra (5,0): Absolwent bardzo dobrze: jest przygotowany do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu instytucji i norm prawa karnego oraz prawa wykroczeń; dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego.

AD1_K02 - absolwent jest gotów do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Ocena niedostateczna (2): Absolwent: nie jest gotów do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Absolwent w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: jest gotowy do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Absolwent w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: jest gotowy do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Ocena bardzo dobra (5,0): Absolwent bardzo dobrze: jest przygotowany do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

AD1_K03 - absolwent jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań.

Ocena niedostateczna (2): Absolwent: nie jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Absolwent w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: jest gotowy do ustalania celów służących realizacji określonych zadań.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Absolwent w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: jest gotowy do ustalania celów służących realizacji określonych zadań.

Ocena bardzo dobra (5,0): Absolwent bardzo dobrze: jest przygotowany do ustalania celów służących realizacji określonych zadań.

AD1_K04 - absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń; łączy wiedzę zdobytą w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych.

Ocena niedostateczna (2): Absolwent: nie jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń; lub nie jest gotowy do łączenia wiedzy zdobytej w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Absolwent w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: jest gotowy do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń; jest gotowy do łączenia wiedzy zdobytej w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Absolwent w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: jest gotowy do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń; jest gotowy do łączenia wiedzy zdobytej w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych.

Ocena bardzo dobra (5,0): Absolwent bardzo dobrze: jest przygotowany do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń; do łączenia wiedzy zdobytej w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych.

Zakres tematów:

1. Pojęcie prawa karnego - jego podstawowe cechy i funkcje. Rozwój prawa karnego. Ustawa karna - źródła prawa karnego. Konstrukcja przepisów prawa karnego. Wykładnia.

2. Zasady obowiązywania ustawy karnej.

3. Przestępstwo i zasady odpowiedzialności karnej.

4. Jedność - wielość czynów.

5. Zbieg przepisów, zbieg przestępstw.

6. Kary i orzekanie.

7. Środki zabezpieczające.

8. Traktowanie nieletnich.

9. Przedawnienie i zatarcie skazania.

10. Ułaskawienie, amnestia, abolicja.

11. Systematyka przestępstw.

12. Rozwój ustawodawstwa w zakresie prawa wykroczeń. Europejskie modele orzekania w sprawach o wykroczenia. Rozwój polskiego prawa wykroczeń. Źródła polskiego prawa wykroczeń. Zasady obowiązywania. Pojęcie wykroczenia. Wykroczenie a przestępstwo.

13. Ogólna charakterystyka prawa karnego skarbowego.

14. Ogólna charakterystyka modelu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary przyjętego w prawie polskim.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone są tylko w części metodą wykładu informacyjnego (konwencjonalnego), gdyż studenci zobowiązani są do przygotowania się do zajęć z przesyłanych im systematycznie skryptów oraz innych materiałów. W trakcie ćwiczeń ciągła i usystematyzowana wypowiedź prowadzącego zmierza tylko do usystematyzowania zdobytej w trakcie samodzielnego uczenia się wiedzy posiadanej przez studentów. Nieprzygotowanie się studentów do zajęć uniemożliwia im aktywne uczestnictwo w zajęciach, co stanowi wystarczający bodziec do systematycznej pracy.

Zajęcia mogą kończyć się sprawdzającymi kartkówkami w formie testów jednokrotnego wyboru.

Studenci zobowiązani są do zadawania pytań i czynienia notatek. W trakcie ćwiczeń zadawane są studentom pytania kontrolne, aby pomóc im utrzymać należytą uwagę oraz pomóc podążać za tokiem prezentowanej materii.

Ćwiczenia zawierają elementy konwersatoryjne, w trakcie których studenci wykazują się bezpośrednią aktywnością, skierowaną na rozwiązanie problemów teoretycznych lub praktycznych związanych z prawem karnym - częścią ogólną. Studenci uczą się poszukiwania odpowiedzi, dochodzenia do prawdy i bronienia własnego stanowiska związanego z analizowaną w trakcie konkretnych zajęć materią.

Ćwiczenia nie są też pozbawione elementów praktycznych polegających na studium przypadku, które ogniskuje się na szczegółowej analizie konkretnego kazusu o tematyce związanej z prawem karnym - częścią ogólną a następnie wyciąganiu wniosków, dokonywaniu porównań, uogólnień.

Zajęcia zdalne, synchroniczne przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.

Wykorzystywany jest także kontakt asynchroniczny przy wykorzystaniu platformy Moodle oraz MS Teams, na których udostępnia się studentom dodatkowe materiały (skrypty, prezentacje, artykuły, kazusy i inne zadania, jak również testy sprawdzające wiedzę).

Regularnie studenci mają dostęp do konsultacji prowadzonych za pomocą komunikatorów internetowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Julia Kosonoga-Zygmunt 12/15 szczegóły
2 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Julia Kosonoga-Zygmunt 15/15 szczegóły
3 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Julia Kosonoga-Zygmunt 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.