Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do metodologii badań naukowych WP-AD-WMBN
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Krajewski, O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego. Uwagi podstawowe, 2010, http://www.krajewskimiroslaw.pl/_media/docs/4i.%20METODOLOGIA%20NAUK.pdf

Literatura uzupełniająca:

J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002, https://wsaib.pl/images/files/E-Publikacje/MO.pdf

Materiały będą przekazywane studentom w trakcie zajęć poprzez Platformę Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy weryfikowane są metodami: ocenianie ciągłe, egzamin pisemny.

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności weryfikowane są metodami: ocenianie ciągłe.

Kryteria oceniania

Wiedza

AD1_W05

na ocenę 2 - student nie zna i nie rozumie podstawowych zasad, metod ani narzędzi, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych z zakresu administracji

na ocenę 3 - student w dostatecznym stopniu zna i rozumie podstawowe zasady, metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych z zakresu administracji.

na ocenę 4 - student dobrze zna i rozumie podstawowe zasady, metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych z zakresu administracji.

na ocenę 5 - student bardzo dobrze zna i doskonale rozumie podstawowe zasady, metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych z zakresu administracji.

Umiejętności

AD1_U04

na ocenę 2 - student nie potrafi wykorzystać metod i narzędzi właściwych dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych i społecznych

na ocenę 3 - student w stopniu podstawowym potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwie dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych i społecznych

na ocenę 4 - student dobrze potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwie dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych i społecznych

na ocenę 5 - student bardzo dobrze potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwie dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych i społecznych

AD1_U07

na ocenę 2 - student nie potrafi zbierać danych dotyczących analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; nie umie prezentować wiedzy z zakresu nauki administracji na piśmie; nie umie przygotować dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień prawnych i administracyjnych w języku polskim.

na ocenę 3 - student w stopniu podstawowym posiadł umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; w stopniu podstawowym umie prezentować wiedzę z zakresu nauki administracji na piśmie; w stopniu podstawowym umie przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień prawnych i administracyjnych w języku polskim.

na ocenę 4 - student dobrze radzi sobie ze zbieraniem danych dotyczących analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie dobrze prezentować wiedzę z zakresu nauki administracji na piśmie; umie dobrze przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień prawnych i administracyjnych w języku polskim.

na ocenę 5 - student posiada bardzo dobrą umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie swobodnie prezentować wiedzę z zakresu nauki administracji na piśmie; umie bardzo dobrze przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień prawnych i administracyjnych w języku polskim.

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

1. Metodologia jako nauka - pojęcie i podziały; 2. Pojęcie "dobrej" pracy naukowej, rodzaje tekstów i charakter tekstów naukowych. 3. Metody, zasady i etapy prowadzenia pracy badawczej: sformułowanie problemu badawczego, ustalenie i określenie tematu pracy, przygotowanie konspektu pracy. 4. Zasada rzetelności naukowej. 5. Warsztat naukowy badacza: zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, sposoby kompozycji tekstu, zasady formułowania tezy pracy, przetwarzanie materiałów, formułowanie wniosków na podstawie wykorzystywanych tekstów źródłowych i literatury, formułowanie wniosków z własnych badań. 6. Metody naukowe. 7. Budowa pracy naukowej - układ pisanej pracy, zasady tworzenia przypisów i bibliografii. 8. Techniczne wymagania pracy. 9. Wymagania redakcyjne: zasady dokonywania korekty, znaki korektorskie.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne przeprowadza się w formie elektronicznej w ramach kontaktu:

a). synchronicznego za pomocą aplikacji MS Teams

kod do zespołu: uecxewz

b). asynchronicznego przy wykorzystaniu platformy Moodle

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy osiągane są metodami: wykład informacyjny.

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności osiągane są metodami: wykład informacyjny, dyskusja, ćwiczenia praktyczne - wspólna praca na przykładach.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8344c87d3c834e41943c50c64b2b2b82%40thread.tacv2/conversations?groupId=26c2fb36-ce47-4b4a-829f-e46b1a449ae1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45, sala e-learning
Renata Kamińska 42/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.