Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawne społeczeństwa informacyjnego WP-CWC-N-1-PPSI-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa: Z. Muras, Podstawy prawa, Warszawa 2015. Literatura uzupełniająca: W. Góralczyk, Podstawy prawa, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Student potrafi stosować wiedzę o prawnych podstawach społeczeństwa informacyjnego w praktyce.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności (CwC1_U01) są oceniane przez ocenianie ciągłe oraz zaliczenie ustne w aplikacji Microsoft Teams.

Kryteria oceniania:

CwC1_U01

Na ocenę 2: Student nie potrafi stosować wiedzy o prawnych podstawach społeczeństwa informacyjnego w praktyce

Na ocenę 3, 3+: Student potrafi w podstawowym zakresie stosować wiedzę o prawnych podstawach społeczeństwa informacyjnego w praktyce

Na ocenę 4, 4+: Student potrafi dobrze stosować wiedzę o prawnych podstawach społeczeństwa informacyjnego w praktyce

Na ocenę 5: Student potrafi bardzo dobrze stosować wiedzę o prawnych podstawach społeczeństwa informacyjnego w praktyce

Zakres tematów:

1. Pojęcie, rodzaje i funkcje prawa; źródła prawa; systematyka prawa

2. Podstawowe zasady ustroju politycznego RP

3. Podmioty prawa cywilnego, czynności prawne, podstawy prawa umów

4. Przedstawicielstwo

5. Formy prowadzenia działalności gospodarczej i system rejestracji przedsiębiorców (i rejestry publiczne dostępne w Internecie)

6. Podstawy prawa spółek

7. Podstawy prawa spółek

8. Podstawy prawa autorskiego

9. Podstawy prawa własności przemysłowej

10. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

11. Podstawy postępowania cywilnego

12. Administracja publiczna i jej organy oraz podstawy postępowania administracyjnego

13. Podstawy prawa Unii Europejskiej

Metody dydaktyczne:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Teams (link do zajęć: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/ 19%3Ameeting_NDNiNTAxYjYtYzI0Ni00ZWYwLTg5MWMtZDdiZmYzNzMzYmMx%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid %22%3A%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2C%22Oid%22%3A %220e2850ce-5d85-46a3-9fde-25d064c3f3cc%22%7D).

I. OPIS METOD DYDAKTYCZNYCH

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, wykład interaktywny w Microsoft Teams, zlecanie prac domowych na platformie Moodle, samodzielna lektura przesłanych USOS mail lub udostępnionych na platformie Moodle materiałów.

II. SPOSOBY WERYFIKACJI METOD DYDAKTYCZNYCH

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności (CwC1_U01) są osiągane metodami: wykład informacyjny, wykład interaktywny w Microsoft Teams, zlecanie prac domowych na platformie Moodle, samodzielna lektura przesłanych USOS mail lub udostępnionych na platformie Moodle materiałów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Mariusz Stanik 32/35 szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Mariusz Stanik 35/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)