Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia i parazytologia WMCM-PG-MzP-1
Samokształcenie (SK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Mikrobiologia lekarska Piotr B. Heczko, Marta Wróblewska, Agata Pietrzyk , PZWL Wydawnictwo, Warszawa 2014, wyd.1

Literatura uzupełniająca:

• Mykologia medyczna Alicja Kurnatowska, Piotr Kurnatowski

Edra Urban & Partner Wydawnictwo Wrocław 2018, wyd.1

Rekomendacje diagnostyki i terapii zakażeń Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków

http://antybiotyki.edu.pl/rekomendacje/rekomendacje-diagnostyki-i-terapii-zakazen/

Rostkowska O., Kuthan R., Burban A., Salińska J., Ciebiera M., Młynarczyk G.,

Durlik M. Analysis of Susceptibility to Selected Antibiotics in Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Causing Urinary Tract Infections in Kidney Transplant Recipients over 8 Years: Single-Center Study. Antibiotics. 2020; 9(6): 1-19.

Rostkowska O., Zgliczyński W. S., Jankowski M., Kuthan R. , Pinkas J., Durlik. Hand Hygiene Among Doctors in Transplant Departments in Poland: A Cross-sectional Survey. Transplantation Proceedings. 2020; :1-13.

Kuthan R., Sikora M., Domański D., Swoboda-Kopeć E. Trzy siostry –

Candida glabrata kompleks. Gabinet Prywatny. 2019; 26(3): 9-12.

Efekty uczenia się:

Wiedza

absolwent zna i rozumie:

CMP_C.W7 istotę, cel, wskazania, przeciwwskazania, powikłania, obowiązujące zasady i technikę wykonywania podstawowych czynności pielęgniarskich, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;

CMP_A.W17 klasyfikację drobnoustrojów z uwzględnieniem mikroorganizmów chorobotwórczych i obecnych w mikrobiocie fizjologicznej człowieka;

CMP_A.W18 podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii i parazytologii oraz metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej;

CMP_A.W19 poszczególne grupy środków leczniczych, główne mechanizmy ich działania i powodowane przez nie przemiany w ustroju i działania uboczne;

CMP_C.W36 pojęcie zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń P6S_WG 10 zdrowotnych, w tym zakażeń szpitalnych, z uwzględnieniem źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku pozaszpitalnym i szpitalnym, w tym dróg ich szerzenia;

CMP_C.W37 sposoby kontroli szerzenia się, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;

CMP_D.W4 rodzaje badań diagnostycznych i zasady ich zlecania;

Umiejętności

absolwent potrafi:

CMP_A.U6 rozpoznawać najczęściej spotykane pasożyty człowieka na podstawie ich budowy, cykli życiowych oraz wywoływanych przez nie objawów chorobowych;

CMP_C.U9 pobierać materiał do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych oraz asystować lekarzowi przy badaniach diagnostycznych;

Kompetencje

absolwent jest gotów do:

CMP_K07 dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

ECST

wykłady: 55 godzin

Liczba ECST: 1,5

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja podczas zajęć praktycznych. Wypowiedź ustna, udział w konwersacji.

Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego.

Zaliczenie bez oceny.

Zakres tematów:

1. Zasady BHP w laboratorium mikrobiologicznym. Dezynfekcja, sterylizacja, postępowanie antyseptyczne.

2. Organizacja badań mikrobiologicznych, przygotowywanie i wydawanie wyników. Pobieranie materiały do badań mikrobiologicznych.

3. Historia i założenia mikrobiologii. Podział drobnoustrojów. Znaczenie mikrobiologii we współczesnej medycynie.

4. Podział, budowa, metabolizm i rozmnażanie bakterii. Właściwości chorobotwórcze drobnoustrojów.

5. Podstawy biologii molekularnej bakterii.

6. Fizjologiczna flora organizmu ludzkiego.

7. Znaczenie mikrobiomu.

8. Bakteriologia szczegółowa – bakterie Gram-dodatnie jako patogeny człowieka.

9. Bakteriologia szczegółowa Bakterie Gram-ujemne jako patogeny człowieka.

10. Chemioterapia i chemioprofilaktyka. Terapia empiryczna i celowana.

11. Podział, mechanizmy działania, spektrum przeciwbakteryjne antybiotyków; mechanizmy oporności.

12. Patogeny alarmowe.

13. Zakażenia szpitalne; etiologia, akty prawne i organizacja Zespołu ds. zakażeń szpitalnych.

14. Drożdżaki i grzyby pleśniowe; budowa, właściwości biologiczne, klasyfikacja, chorobotwórczość, epidemiologia, leczenie. Mykotoksyny i mykotoksykozy.

15. Wirusy DNA.

16. Wirusy RNA.

Metody dydaktyczne:

Samodzielne studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego podczas zajęć i samodzielnie wybranej przez studentów.

Przygotowanie prezentacji, pracy pisemnej, rozwiązywanie zadań zadanych przez prowadzącego i ich prezentacja na zajęciach.

Przygotowanie do zajęć, egzaminu oraz kolokwium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)