Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich WB-IS-II-11-03-cw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 32
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kwietniewski M., Rak J., NiezLiteratura podstawowa:

1. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński J., Bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, PAN, Warszawa 2013

2. Rak J., Wybrane aspekty bezpieczeństwa systemów wodociągowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015

3. Rusin A.: Awaryjność, niezawodność i ryzyko techniczne w energetyce cieplnej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008

4. Szymura E., Zimoch I., Niezawodność operatora w szacowaniu ryzyka eksploatacji systemów przemysłowych, Przemysł Chemiczny, 2014 r., z.1

5. Polskie normy dotyczące niezawodności i ryzyka.

Literatura uzupełniająca:

1. Kwietniewski M., Rak J., Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce, PAN, Warszawa 2010

2. Rak J. Problematyka ryzyka w wodociągach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014

3. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Rzeszów 2013

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że absolwent nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu niezawodności, analiz ryzyka i oceny bezpieczeństwa systemów technicznych.

ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że absolwent posiada zaledwie podstawową wiedzę z zakresu niezawodności, analiz ryzyka i oceny bezpieczeństwa systemów technicznych.

ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że absolwent posiada podstawową wiedzę na temat niezawodności, analiz ryzyka i oceny bezpieczeństwa systemów technicznych.

ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że absolwent zna dobrze zagadnienia z zakresu niezawodności, analiz ryzyka i oceny bezpieczeństwa systemów technicznych, potrafi wykorzystać wiedzę do rozwiązywania problemów inżynierskich, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że absolwent zna niemal w pełni zagadnienia związane niezawodnością, analizą ryzyka i oceną bezpieczeństwa systemów technicznych, potrafi wykorzystać wiedzę do rozwiązywania problemów inżynierskich, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że absolwent opanował wiedzę z zakresu niezawodności, analiz ryzyka i oceny bezpieczeństwa systemów technicznych w stopniu bardzo dobrym oraz rozszerzył swoją wiedzę o dalsze istotne zagadnienia związane z tymi zagadnieniami.

Umiejętności:

ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi

wykorzystać metod i wskaźników do opisu ryzyka oraz niezawodności systemów technicznych, a także nie potrafi na podstawie przekazanej wiedzy i literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie bezpieczeństwa systemów technicznych.

ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że absolwent w zaledwie podstawowym zakresie potrafi wykorzystać metody i wskaźniki do opisu ryzyka oraz niezawodności systemów technicznych, a także w niewielkim stopniu potrafi na podstawie przekazanej wiedzy i literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie bezpieczeństwa systemów technicznych.

ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że absolwent w podstawowym zakresie potrafi wykorzystać metody i wskaźniki do opisu ryzyka oraz niezawodności systemów technicznych, potrafi na podstawie przekazanej wiedzy i literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie bezpieczeństwa systemów technicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że absolwent dobrze potrafi wykorzystać metody i wskaźniki do opisu ryzyka oraz niezawodności systemów technicznych, dobrze potrafi na podstawie przekazanej wiedzy i literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie bezpieczeństwa systemów technicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że absolwent niemal w pełni potrafi wykorzystać metody i wskaźniki do opisu ryzyka oraz niezawodności systemów technicznych, a także niemal w pełni potrafi na podstawie przekazanej wiedzy i literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie bezpieczeństwa systemów technicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że absolwent bardzo dobrze potrafi wykorzystać metody i wskaźniki do opisu ryzyka oraz niezawodności systemów technicznych, a także bardzo dobrze potrafi na podstawie przekazanej wiedzy i literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie bezpieczeństwa systemów technicznych.

Kompetencje:

ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi dostrzec znaczenia wiedzy technicznej dla bezpieczeństwa systemów technicznych.

ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że absolwent bardzo słabo rozumie znaczenie wiedzy technicznej dla bezpieczeństwa systemów technicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że absolwent słabo rozumie znaczenie wiedzy technicznej dla bezpieczeństwa systemów technicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że absolwent dobrze zna znaczenie wiedzy technicznej dla bezpieczeństwa systemów technicznych, potrafi wytłumaczyć innym to znaczenie, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że absolwent niemal w pełni zna znaczenie wiedzy technicznej dla bezpieczeństwa systemów technicznych, potrafi wytłumaczyć innym to znaczenie, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że absolwent bardzo dobrze zna znaczenie wiedzy technicznej dla bezpieczeństwa systemów technicznych, potrafi skutecznie rozstrzygać dylematy w tym zakresie.

Ocena końcowa z ćwiczeń jest obliczana na podstawie pozytywnej oceny uzyskanej z pisemnego kolokwium. Na kolokwium obowiązuje materiał przekazany podczas ćwiczeń. Dodatkowo student w grupie przygotowuje projekt (praktyczne). Projekt polega na prezentacji wyników oceny niezawodności operatora lub analizy ryzyka wybranego przez studenta systemu technicznego. Przy uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium zaliczenie projektu podnosi tę ocenę o 0,5.

Zaliczenie projektu:

• Zrozumienie i poprawność prezentowanych treści – 40%

• Kompletność prezentacji – 40%

• Forma prezentacji – 20% .

Zaliczenie projektu uzyskuje się przy otrzymaniu powyżej 60%.

Punktacja ocena kolokwium:

59 i mniej - 2

60-69% - 3

70-79% - 3,5

80-87% - 4

88-93% - 4,5

94-100% - 5

Zakres tematów:

Obliczanie wskaźników niezawodności.

Analiza niezawodności systemów równoległych, szeregowych i mieszanych.

Przykłady oceny bezpieczeństwa z wykorzystaniem metod analizy ryzyka.

Przykłady oceny niezawodności operatora systemów inżynierskich.

Ocena bezpieczeństwa obiektu dla wybranego zagrożenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:30 - 19:45, sala 108
Ewa Szymura 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)