Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii WB-IS-12-23-lab
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 26
Literatura:

Literatura podstawowa

1. L.L Jones, P.W. Atkins, "Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje" PWN Warszawa 2009 i wcześniejsze wydania.

2. R.T. Morrison, R.N. Boyd, Chemia Organiczna, PWN, 1998

3. Galus Z. (ed.) "Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej". PWN Warszawa 2007.

4. Halina Kowalczyk-Dembińska "Ćwiczenia rachunkowe z podstaw chemii", UNIVERSITAS, 2007

5. Podręcznik do ćwiczeń "Laboratorium chemiczne" wydany w bibliotece Szkoły Nauk Ścisłych (wyd. I. Warszawa 2000, ISBN 83-909206-3-8; wyd. II. Warszawa 2005, Wydawnictwo UKSW, ISBN 83-7072-338-1)

Literatura uzupełniająca

1. A. Bielański, "Chemia nieorganiczna". PWN Warszawa 2008.

2. Zygmunt Marczenko, Jerzy Minczewski "Chemia analityczna". PWN Warszawa 2008.

3. G. Patrick, Krótkie wykłady: Chemia Organiczna, PWN, 2008

Efekty uczenia się:

IS1P_U01; IS1P_U02; IS1P_U04; IS1P_U05; IS1P_U09; IS1P_U10; IS1P_U11; IS1P_U12; IS1P_K01; IS1P_K02

IS1P_U01 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu chemii do formułowania i rozwiązywania złożonych nietypowych problemów oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich zaczerpniętych.

Weryfikacja: wejściówki, kolokwium

IS1P_U02 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu chemii – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji.

Weryfikacja: wejściówki, sprawozdanie, kolokwium końcowe

IS1P_U04 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu chemii – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez wykorzystywanie posiadanej wiedzy z zakresu chemii – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z inżynierią środowiska.

Weryfikacja: wejściówki, sprawozdanie, kolokwium końcowe

IS1P_U05 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu chemii – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez komunikowanie się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

Weryfikacja: wejściówki, sprawozdanie, kolokwium końcowe

IS1P_U09 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu chemii – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez współdziałanie z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym.

Weryfikacja: wejściówki, sprawozdanie, kolokwium końcowe

IS1P_U10 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu chemii – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez samodzielne planowanie i realizowanie własnego uczenie się

weryfikacja: wejściówki, sprawozdanie, kolokwium końcowe

IS1P_U11 absolwent potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.

weryfikacja: wejściówki, sprawozdanie, kolokwium końcowe

IS1P_U12 absolwent potrafi wykorzystać metody obliczeniowe do rozwiązywania problemów z chemii.

weryfikacja wejściówki, sprawozdanie, kolokwium końcowe

IS1P_K01 absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu chemii i odbieranych treści

weryfikacja: wejściówki, sprawozdanie, kolokwium końcowe

IS1P_K02 absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu chemii w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

weryfikacja:wejściówki, sprawozdanie, kolokwium końcowe

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium:

Metody oceny:kolokwium wstępne, zaliczenie poszczególnych ćwiczeń na podstawie sprawozdania, kolokwium końcowe z całości materiału.

Ocena końcowa jest średnią wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń.

Ocena podsumowująca jest średnią ocen cząstkowych za poszczególne ćwiczenia laboratoryjne.

Ocena cząstkowa jest średnią ocen dotyczących danego ćwiczenia:

1. Ocena przygotowania do zajęć poprzez zdanie kolokwium wstępnego z tematyki dotyczącej danego ćwiczenia i BHP. Jest to warunek przystąpienia do ćwiczeń.

2. Ocena pracy przygotowanej indywidualnie w formie sprawozdania z ćwiczenia:

ocena 2 (ndst): nie potrafi zaprezentować wyników swoich badań

ocena 3 (dst): prezentuje suche wyniki bez umiejętności ich analizy

ocena 4 (db): dokonuje analizy wyników, proponuje wnioski

ocena 5 (bdb): dokonuje analizy wyników, wyciąga wnioski, dyskutuje

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

-kolokwia i sprawozdania na laboratorium

-wykonywanie eksperymentów laboratoryjnych

Zakres ocen w każdym ocenianym przypadku:

94-100% - 5

93-88% - 4,5

87-80% - 4

79-70% - 3,5

69-60% - 3

mniej niż 59,9% - 2

Na ocenę 2 (ndst.): Student nie ma wiedzy z zakresu podstaw chemii.

Na ocenę 3 (dst.): Student na poziomie podstawowym opanował wiedzę z zakresu chemii i na poziomie podstawowym potrafi ją wykorzystywać.

Na ocenę 4 (db.): Student na dobrym poziomie opanował wiedzę z zakresu podstaw chemii i dobrze potrafi ją wykorzystywać do rozwiązywania problemów i do rozwiązywania zadań .

Na ocenę 5 (bdb.): Student na bardzo dobrym poziomie opanował wiedzę z zakresu chemii i bardzo dobrze potrafi ją wykorzystywać do rozwiązywania problemów w tym zakresie.

Zakres tematów:

Zapoznanie z podstawowymi technikami pracy i sprzętem w laboratorium chemicznym. Analiza jakościowa - identyfikacja kationów i anionów. Analiza objętościowa - miareczkowe metody oznaczania substancji. Zapoznanie studentów z pracą w laboratorium syntezy organicznej, nauczenie studentów technik laboratoryjnych stosowanych w syntezie organicznej: Zapoznanie ze sprzętem laboratoryjnym, szkłem i zasadami jego użytkowania oraz zasadami BHP. Synteza aspiryny. Synteza octanu butylu. Chromatografia kolumnowa i spektrofotometria.

Metody dydaktyczne:

Prowadzone metodą laboratoryjną (zajęć praktycznych): studenci samodzielnie przeprowadzają eksperymenty według wskazówek prowadzącego.

Studenci wywołują–w sztucznych warunkach –jakiś procesu celu zbadania przyczyn jego występowania, przebiegu, skutków, ustalenia zależności.

Celem tej metody jest opanowanie zasad pracy doświadczalnej oraz zrozumienie roli i znaczenia eksperymentu w rozwiązywaniu problemów z zakresu podstaw chemii.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:45 - 11:45, sala 103a
Ewa Kicińska, Małgorzata Wszelaka-Rylik 12/12 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:45 - 16:45, sala 103a
Małgorzata Wszelaka-Rylik, Ewa Kicińska 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)