Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z prawa konstytucyjnego i administracyjnego WSR-NRN-1-WZPKA
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aec3f1a3ae2544ef88e7ae7ecb8f2e8a5%40thread.tacv2/conversations?groupId=be6965ee-dc65-4776-a4ee-4d70fa6493bf&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

E. Gierach, Z. Gromek, M. Wiącek, A. Syryt, Prawo konstytucyjne. Kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2012.

M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi., wyd. 7, Warszawa 2016.

M. Paździor, B. Szmulik, Konstytucyjny system organów państwowych, wyd. 1, Warszawa 2014.

B. Szmulik, Prawo konstytucyjne, wyd. 1, Warszawa 2016.

I. Lipowicz, R. Mędrzycki, M. Szmigiero, Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, wyd. 1, Warszawa 2010.

I. Lipowicz, R. Mędrzycki, M. Szmigiero, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, wyd. 3, Warszawa 2015.

P. J. Suwaj, Prawo administracyjne ćwiczenia, 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EK 1 - ma elementarną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych,

wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych w tym

szczególnie o bezpieczeństwie i higienie pracy

Umiejętności:

EK 2 – posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi

porozumiewać się przy użyciu technik komunikacyjnych ze specjalistami

w zakresie nauk o rodzinie

EK 3 - potrafi pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współpracę z

różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno-wychowawczej,

kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny

Kompetencje społeczne:

EK 4 - docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej

rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i

zawodowych

Opis ECTS:

Aktywny udział w zajęciach: 9 godz.

Lektura literatury przedmiotu: 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 6 godz.

Razem: 30 godz. = 1 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Do zaliczenia zajęć wymagane jest:

1. obecność i aktywny udział w zajęciach - dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności;

2. kolokwium w formie testu

3. przygotowanie do zajęć

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Ocena 2 (ndst)

Wiedza: (Ek1 ) student nie ma elementarnej wiedzy prawnej o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych w tym szczególnie o bezpieczeństwie i higienie pracy

Umiejętności: (Ek 2-3) student nie posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, nie potrafi

porozumiewać się przy użyciu technik komunikacyjnych ze specjalistami

w zakresie nauk o rodzinie, nie potrafi pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współpracy z różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny

Kompetencje społeczne: (Ek 4) nie docenia znaczenia nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i nie odnosi zdobytej wiedzy do projektowania zadań osobistych i zawodowych

Ocena 3 (dst)

Wiedza: (Ek1 ) student nie ma opanowanej w pełni elementarnej wiedzy prawnej o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych w tym szczególnie o bezpieczeństwie i higienie pracy

Umiejętności: (Ek 2-3) student nie posiada w pełni wykształconych umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, nie potrafi w pełnym zakresie porozumiewać się przy użyciu technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie, nie potrafi w pełni, nawet pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współpracy z różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny

Kompetencje społeczne: (Ek 4) nie docenia w pełnym zakresie znaczenia nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i nie odnosi w pełnym zakresie zdobytej wiedzy do projektowania zadań osobistych i zawodowych

Ocena 4 (db)

Wiedza: (Ek1 ) student ma elementarną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych w tym szczególnie o bezpieczeństwie i higienie pracy

Umiejętności: (Ek 2-3) student posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się przy użyciu technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie, potrafi pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współpracy z różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny

Kompetencje społeczne: (Ek 4) docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych

Ocena 5 (bdb)

Wiedza: (Ek1 ) student ma w pełni opanowaną elementarną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych w tym szczególnie o bezpieczeństwie i higienie pracy

Umiejętności: (Ek 2-3) student posiada w pełni wykształcone umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi w pełnym zakresie porozumiewać się przy użyciu technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie, potrafi w pełni, nawet pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współpracy z różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny

Kompetencje społeczne: (Ek 4) docenia w pełnym zakresie znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi w pełnym zakresie zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych

Zakres tematów:

1. Ogólne wiadomości na temat Konstytucji na tle historycznym.

2. Zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organizacja, zakres działania i tryb funkcjonowania organów władzy ustawodawczej (Sejm, Senat, Zgromadzenie Narodowe), władzy wykonawczej (Prezydent i Rada Ministrów) oraz sądów i trybunałów.

4. Referenda i obywatelska inicjatywa ustawodawcza oraz organy kontroli państwowej i ochrony prawa.

5. Zagadnienia ogólne dotyczące administracji, pojęcie, cechy administracji i jej podziały, cechy prawa administracyjnego, podział terytorialny.

6. Źródła prawa administracyjnego i ich klasyfikacja, konstytucyjny system źródeł prawa, akty prawa miejscowego, źródła prawa Unii Europejskiej.

7. Stosunek administracyjnoprawny i formy działania administracji publicznej i jej podmioty.

8. Samorząd terytorialny

Metody dydaktyczne:

W roku akad. 2020-2021 zajęcia prowadzone w MS Teams

Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aec3f1a3ae2544ef88e7ae7ecb8f2e8a5%40thread.tacv2/conversations?groupId=be6965ee-dc65-4776-a4ee-4d70fa6493bf&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Efekty wiedzy (EK 1):

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna,

weryfikacja: kolokwium pisemne

Efekty umiejętności (EK 2-3):

metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, praca z tekstem

weryfikacja - kolokwium pisemne, obserwacja aktywności studentów podczas zajęć

Efekty kompetencji społecznych (EK 4):

metody dydaktyczne – dyskusja, analiza tekstów

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 17:30 - 19:00, sala e-learning
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 19:00 - 20:30, sala e-learning
Piotr Czekalski 35/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)