Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z psychologii zdrowia i niepełnosprawności WF-PS-N-RZN
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://37nakok
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 1996.

2. Scheridan CH.L., Radmacher S.A., Psychologia zdrowia, Warszawa 1990.

3. Gasiul H., Psychologia osobowości, Warszawa 2006.

4. I.Heszen-Niejodek, Rola Psychologa w diagnostyce i leczeniu chorób somatycznych, Warszawa 1990.

5. Kowalik, S., Psychologia rehabilitacji, Warszawa 2007.

6. Zabłocki J.K., Dziecko niepełnosprawne, jego rodzina i edukacja. Warszawa 1998.

Uwaga: Dobór literatury szczegółowej w zależności od problematyki pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 Posiada wiedzę na temat tego, czym zajmuje się psychologia, w

czym się różni od innych nauk, jakie są jej dyscypliny, czym się one

szczegółowo zajmują

W03 Jest w stanie szczegółowo analizować i interpretować różne

procesy psychiczne (poznawcze, emocjonalne, i in.) z różnych

perspektyw teoretycznych

W04 Rozumie rolę procesów psychicznych i zna prawa ich rozwoju

W06 Posiada wiedzę na temat nowoczesnej metodologii badań bazującej na zaawansowanej statystyce i aktualnej psychometrii

W08 Wie jak interpretować zmienność zachowań jednostkowych w kontekście społecznym i w zależności od zróżnicowanych struktur, instytucji i interakcji społecznych

W09 Posiada wiedzę na temat znaczenia procesów i mechanizmów uczenia się oraz wychowania

W13 Wie jakie jest znaczenie stresu, kryzysów, konfliktów w życiu człowieka oraz posiada wiedzę na temat zapobiegania i przeciwdziałania tym zjawiskom

W14 Wie, jak analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających

zachowaniom zdrowotnym, uzależnieniom, zapobieganiu potencjalnym

zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych

W15 Zna i rozumie uwarunkowania w zakresie rozwoju psychicznego u osób niepełnosprawnych, z różnymi dysfunkcjami psychicznymi

W16 Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia diagnozy oraz interwencji psychologicznej

W18 Zna podstawowe wymiary stosowane do opisu różnic indywidualnych

Umiejętności:

U01 Umie tworzyć opinie i sądy na temat wartości różnych podejść

i interpretacji psychologicznych w stosunku do zachowań ludzkich

U03 Potrafi posługiwać się i dobierać różne metody i testy psychologiczne pozwalające na diagnozę zachowań człowieka, różnic indywidualnych i osobowości oraz posiada umiejętność praktycznej analizy pakietu statystycznego SPSS

U05 Potrafi posługiwać się różnymi narzędziami diagnostycznymi

oceniającymi poziom rozwoju jednostkowego oraz różnice

pomiędzy jednostkami, a także narzędziami do badania pełnionych

funkcji społecznych, doboru do wykonywanej pracy oraz narzędziami

wykorzystywanymi w zarządzaniu zasobami ludzkim

U06 Umie zastosować odpowiednie metody analizy statystycznej do

interpretacji danych empirycznych oraz ocenić wartość stosowanych technik badawczych

U08 Potrafi samodzielnie konstruować i oceniać psychometrycznie

psychologiczne narzędzia badawcze

U12 Potrafi zaplanować i przeprowadzić oddziaływania psychoprofilaktyczne i psychoedukacyjne

Kompetencje:

K02 Jest w stanie organizować i planować własne badania zmierzające do rozwiazywania konkretnych zadań i problemów życiowych

K03 Potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę i umiejętności w zależności od pojawiających się potrzeb i zmian

K04 Jest w stanie organizować szkolenia prezentujące problemy

psychologiczne oraz analizować zagadnienia zdrowia, patologii, stresu itp.

K06 Posiada kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej

ECTS

udział w zajęciach = 30 godz.

Przeprowadzenie badań i napisanie raportu = 30 godz.

suma godzin = 60

liczba ECTS: 60 / 30 = 2

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na platformie e-learningowej - 30 godz.

Wiedza:

Student potrafi definiować, opisywać, wyjaśniać, ilustrować, prezentować i tłumaczyć zachodzące korelacje i różnice. Student potrafi prawidłowo cytować i stosować odnośniki, dobierać odpowiednie teksty, formułować twierdzenia i hipotezy oraz objaśniać wyniki.

Umiejętności:

Student w czasie seminarium zdobywa umiejętności analizowania, opracowywania, porządkowania i klasyfikowania oraz wyprowadzania wniosków na podstawie twierdzeń. Potrafi dowodzić twierdzenia oraz wyjaśniać i weryfikować hipotezy. Rozpoznaje motywy i przyczyny zachodzących zjawisk.

Kompetencje:

Powinien umieć dyskutować, pracować i kierować pracą w zespole, powinien być odpowiedzialny oraz wyrażać obiektywne oceny.

Na ocenę ndst. (2) nie umie wykorzystać w teorii i praktyce przekazanej wiedzy.

Na ocenę dst. (3) częściowo wykorzystuje zdobytą wiedzę

Na ocenę db (4) poprawnie wykorzystuje i potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umie dyskutować

Na ocenę bdb (5) student poprawnie wykorzystuje wiedzę zdobytą w trakcie seminarium. Potrafi ją zastosować w praktyce i w teorii oraz jest zdolny do samodzielnej pracy naukowej.

Zakres tematów:

Seminarium obejmuje następujące grupy i obszary niepełnosprawności:

Osoby z niepełnosprawnością fizyczną, osoby jąkające się, osoby niewidome i niedowidzące oraz głuche i niedosłyszące. W zakresie tych wszystkich grup studenci po uzgodnieniu z promotorem wybierają jedną z tych grup i badają ich strukturę osobowości rozumianą bardzo szeroko. Wyniki badań osób niepełnosprawnych porównują z wynikami osób zdrowych albo z innym rodzajem niepełnosprawności. Na seminarium odbywa się dyskusja dotycząca wyboru poszczególnych zmiennych, które będą stanowić temat pracy magisterskiej np. kompetencje i potrzeby osób jąkających się, np. poczucie sensu życia i wartości u osób niewidomych, wsparcie społeczne i postawa "być" i "mieć" u rodziców dzieci autystycznych.

Metody dydaktyczne:

Aktywność na platformie e-learningowej

Metody dydaktyczna:

metoda analizy i syntezy literatury i wyników badań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 1424
Jan Bielecki 13/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)