Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologiczne podstawy zachowania 2 WF-PS-N-EUR2
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 100
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

Buss, D. M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.

Kalat, J. (2006). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

Oniszczenko, W. (2002). Geny i środowisko a zachowanie. Warszawa: PWN.

Oniszczenko, W. (2005). Genetyczne podstawy ludzkich zachowań. Gdańsk: GWP.

Plomin, R, DeFries, J. C, McClearn, G. E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Buss, D. M. (2014). Zazdrość. Niebezpieczna namiętność. Gdańsk: GWP.

De Catanzaro, D. A. (2003). Motywacje i emocje. Poznań: Zysk i S-ka.

Diamond, J. (2019). Trzeci szympans. Kraków: Copernicus Center Press.

Etcoff, N. (2002). Przetrwają najpiękniejsi. Warszawa: Cis; WAB.

Fisher, H. (2016). Anatomia miłości. Nowe spojrzenie. Poznań: Rebis.

Hammer, D., Copeland, P. (2002). Geny a charakter. Warszawa: CiS.

Miller, G. (2004). Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka. Poznań: Rebis.

Pisula, W., Oniszczenko, W. (2014). Genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna, W: D. Doliński i J. Strelau (red.), Psychologia akademicka. Tom 1, Gdańsk: GWP.

Ridley, M. (2000). Czerwona królowa. Poznań: Rebis;

Ridley, M. (2001). Genom. Poznań: Rebis

Ryan, F. (2017). Tajemniczy świat genomu ludzkiego. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student wie jakie zagadnienia składają się na dyscyplinę biologicznych podstaw zachowania i jak się ona rozwijała. Identyfikuje biologiczne przyczyny procesów psychicznych w kontekście podstawowych teorii ewolucyjnych, stosownych współcześnie w naukach społecznych. Analizuje teksty naukowe z tej dziedziny.

Umiejętności: Student rozumie i interpretuje procesy biologiczne zachodzące w organizmie człowieka w kontekście podstawowych teorii ewolucyjnych, stosownych współcześnie w naukach społecznych, potrafi wyjaśnić ewolucyjny kontekst genezy psychologicznych różnic indywidualnych. Weryfikuje wartość badań diagnostycznych. Krytycznie odnosi się do prac naukowych z zakresu biologicznych podstaw zachowania. Dostrzega biologiczne przyczyny zarówno pozytywnych, jak i patologicznych zjawisk psychospołecznych. Ocenia wartość poznawczą i praktyczną biologicznego podłoża życia psychicznego.

Kompetencje: Student akceptuje wieloczynnikowe podłoże życia psychicznego i ma świadomość jego znaczenia. Dostrzega potrzebę uzupełniania wiedzy z nauk biologicznych. Jest otwarty na współpracę ze specjalistami innych dyscyplin. Dąży do holistycznego rozumienia życia psychicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawową metodą oceniania jest egzamin w formie testu. Innym ważnym składnikiem oceny jest obecność i aktywność podczas zajęć.

Wiedza:

(2) : Student nie zna podstawowych teorii ewolucyjnych stosowanych współcześnie w naukach społecznych, nie ma podstawowej wiedzy na temat mechanizmów psychofizjologicznych, rozwiązujących problemy adaptacyjne z zakresu przetrwania i życia w grupie.

(3) : Student posiada ogólną wiedzę na temat teorii ewolucyjnych stosowanych współcześnie w naukach społecznych oraz mechanizmów psychofizjologicznych, rozwiązujących problemy adaptacyjne z zakresu przetrwania i życia w grupie, ale wybiórczo dostrzega związki pomiędzy czynnikami biologicznymi a procesami psychicznymi i zachowaniem.

(4) : Student ma poprawną wiedzę na temat teorii ewolucyjnych stosowanych współcześnie w naukach społecznych oraz mechanizmów psychofizjologicznych, rozwiązujących problemy adaptacyjne z zakresu przetrwania i życia w grupie, trafnie wskazuje na związki pomiędzy czynnikami biologicznymi a procesami psychicznymi i zachowaniem.

(5) : Student doskonale orientuje się w zakresie teorii ewolucyjnych stosowanych współcześnie w naukach społecznych oraz mechanizmach psychofizjologicznych, rozwiązujących problemy adaptacyjne z zakresu przetrwania i życia w grupie i ma usystematyzowaną wiedzę w tym zakresie, samodzielnie dostrzega biologiczne podłoże fizjologicznych i patologicznych procesów psychicznych, zachowań i zjawisk psychospołecznych.

Umiejętności:

(2) : Student nie potrafi powiązać odpowiednich teorii ewolucyjnych z genezą określonych mechanizmów psychofizjologicznych. Nie weryfikuje wartości badań diagnostycznych, nie zna praktycznej możliwości ich wykorzystania, nie umie ocenić wartości prac naukowych z zakresu biologicznych podstaw zachowania.

(3) : Student ma trudności z ewolucyjnym uzasadnieniem procesów psychicznych, potrafi jedynie wymienić badania diagnostyczne, nie do końca rozumie wartość poznawczą i praktyczną biologicznego podłoża życia psychicznego.

(4) : Student poprawnie rozpoznaje procesy biologiczne zachodzące w organizmie człowieka i trafnie wiąże je z procesami psychicznymi w kontekście ewolucji, dostrzega wartość poznawczą i praktyczną biologicznego podłoża życia psychicznego, potrafi interpretować zjawiska społeczne w kontekście rozwoju ewolucyjnego.

(5) : Student doskonale interpretuje procesy biologiczne zachodzące w organizmie człowieka, potrafi uzasadnić swoje stanowisko, umie formułować ewolucyjne hipotezy naukowe dotyczące zachowania się człowieka, prowadzić dyskusję na temat wartości badań diagnostycznych, umie omijać pułapki metodologiczne.

Kompetencje:

Oceniany jest stopień świadomości istnienia wieloczynnikowego podłoża życia psychicznego i potrzeby korzystania z wiedzy biologicznej, w celu wyjaśnienia ludzkiego zachowania itp.

Zakres tematów:

1. Teoretyczne podstawy doboru partnera seksualnego;

2-3. Preferencje wyboru partnera jako mechanizmy psychiczne wykształcone w toku ewolucji;

4. Biologiczny system przywiązania w dzieciństwie i dorosłości;

5. Metody badania przywiązania i miłości;

6. Taktyki utrzymania partnera - metody badania zazdrości;

7-8. Problemy adaptacyjne związane z rodzicielstwem i pokrewieństwem;

9-10. Podstawowe pojęcia i metody badawcze genetyki zachowania;

11. Genetyczne podstawy zdolności poznawczych;

12. Genetyka psychopatologii;

13. Genetyczne podstawy rozwoju osobowości;

14. Genetyka zdrowia i starzenia się;

15. Podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

Asymilacja wiedzy: wykład, dyskusja;

Aktywizacja: metoda problemowa, giełda pomysłów;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 1436
Jarosław Jastrzębski 130/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)