Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie kapitałem intelektualnym 2 WF-PS-N-KPPKI2
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1) Dzienniki Ustaw – dotyczące badań psychologicznych,

2) Barcik A. (2019) Kapitał intelektualny i compliance w procesach konstytuowania doskonałości systemów społecznej odpowiedzialności organizacji, PWE, Warszawa,

3) Bławat A., Drobny A. (2011) Dialog organizacyjny, Wolters Kluwer, Warszawa,

4) Kuzel M., (2018) Kapitał intelektualny organizacji, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń,

5) Rząsa W. (2013), Znaczenie kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, Przedsiębiorstwo i Region, 5, 15-15,

6) Rzepka A., (2018) Relacje międzyorganizacyjne i kapitał intelektualny jako czynniki rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Difin, Warszawa,

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EK 1: student zna podstawową terminologię psychologiczną z zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym,

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym,

EK 3: student posiada wiedzę na temat najważniejszych zagadnień związanych z problematyką z zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym.

Umiejętności:

EK 4: student potrafi analizować i prezentować problemy zagadnień związanych z problematyką zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym,

EK 5: student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia związane z problematyką zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym,

EK 6: student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji związanych z problematyką zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym.

Kompetencje:

EK 7: student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu zagadnień związanych z zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym,

EK 8: student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne na temat zagadnień związanych z problematyką zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS.

-aktywność na platformie e-learningowej -30 godz.

-przygotowanie do zajęć /praca domowa/ praca na podstawie e-learningowej -10 godz.

-przygotowanie i napisanie semestralnej pracy kontrolnej -20 godz.

b) warunki zaliczenia przedmiotu

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 01.2021r.,

Metody oceny:

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w zarządzaniu kapitałem intelektualnym, bardzo dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej kapitału intelektualnego, bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w ocenie kapitału intelektualnego;

ocena dobra (4) – student dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w kapitału intelektualnego, dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej kapitału intelektualnego, dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane ocenie kapitału intelektualnego

ocena dostateczna (3) –; student słabo orientuje się w nowoczesnych metodach badań w kapitału intelektualnego, słabo zna bazy danych literatury dotyczącej kapitału intelektualnego, słabo dobiera i wykorzystuje metody badań stosowane w ocenie kapitału intelektualnego

ocena niedostateczna (2) – student nie orientuje się w nowoczesnych metodach badań kapitału intelektualnego, nie zna bazy danych literatury dotyczącej kapitału intelektualnego, nie potraf dobrać i wykorzystać metody badań stosowane w ocenie kapitału intelektualnego;

Zakres tematów:

1)Zapoznanie się z miejscem psychologa w strukturze organizacyjnej danej placówki /podległość służbowa i merytoryczna/

2)Określenie przygotowania zawodowego na uczelni do wykonywanych zadań /znajomość metod diagnostycznych, statystyki, umiejętności organizacyjnych warsztatu pracy, np. gdzie zamówić testy, aparaturę itp./.

3)Poznanie wyposażenia i warunków lokalowych poszczególnych pracowni psychologicznych.

4)Przepisy prawne normujące psychologiczną działalność selekcyjno-orzeczniczą w kolejnictwie.

5)Przepisy prawne normujące psychologiczną działalność selekcyjno-orzeczniczą w lotnictwie.

6)Przepisy prawne normujące działalność selekcyjno-orzeczniczą w pracowniach psychologicznych policji.

7)Przepisy prawne normujące psychologiczne badania kandydatów na kierowców i kierowców po wypadkach.

8) Przepisy prawne normujące działalność diagnostyczną i orzeczniczą w grupach dyspozycyjnych,

9)Kodeks zawodowy psychologa.

10)Rola i zadania psychologa szkolnego.

11)Psycholog jako nauczyciel psychologii w uczelniach technicznych.

12)Praca psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego.

13)Psycholog w ośrodku interwencji kryzysowej (telefon zaufania).

14)Kompetencje społeczne: ich pomiar i doskonalenie,

15)Udział w konferencji naukowej pt. „Człowiek w sytuacjach ekstremalnych.

16)Podsumowanie i zaliczenie

Metody oceny:

1. Forma zaliczenia:

•semestralna praca pisemna w postaci eseju, termin oddania- trzeci tydzień 05.2019., [0÷50 punktów],

•kolokwium [15 pytań, czas 45 min.], termin- drugi tydzień 05.2019r., [0÷150 punktów],

•przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku uzgodnionego z poszczególnymi studentami, [0÷50 punktów],

•przygotowanie projektu badań selekcyjnych do wybranych zawodów operatorskich i menadżerskich [0÷150 punktów],

2 .Warunki zaliczenia:

•udział w zajęciach (dopuszcza się 3 nieobecności usprawiedliwione),

•semestralna praca pisemna w postaci eseju [min. 30 punktów],

•przygotowanie i zaprezentowanie referatu (min. 30 punktów),

•zaliczenie kolokwium (min. 80 punktów),

•przygotowanie projektu badań selekcyjnych do wybranych zawodów operatorskich i menadżerskich [0÷150 punktów],

Metody dydaktyczne:

Semestralna praca kontrolna,

Dyskusja,

Test.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 1423
Zdzisław Kobos 9/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.