Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia z elementami psychiatrii 2 WF-PS-N-PEP2
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 100
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Pużyński, J. Rybakowski, J Wciórka - Psychiatria t. 1 i t.2, Wrocław, 2012.

2. L. Cierpiałkowska - Psychopatologia, Warszawa, 2012.

3. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Kraków-

Warszawa, 1997.

4. M. Jarema - Psychiatra, PZWL, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

1. Student potrafi wymienić i opisać główne zaburzenia psychiczne .

2. Student potrafi zdefiniować i wymieć objawy występujące w głównych zaburzeniach.

3. Student potrafi posługiwać się klasyfikacjami zaburzeń psychicznych ICD-10 i DSM-5.

4. Student potrafi wymienić przyczyny powstawania zaburzeń psychicznych, opisuje interakcje czynników ryzyka, definiuje pojęcia wieloczynnikowej etiologii i patogenezy.

5. Student potrafi opisać rozpowszechnienie, przebieg i rokowanie w głównych zaburzaniach psychicznych.

6. Student potrafi wymienić podstawowe formy oddziaływań psychologicznych skutecznych w leczeniu zaburzeń psychicznych.

7. Student potrafi wymienić i opisać podstawowe narzędzia oceny stanu psychicznego i zaburzeń psychicznych, wywiady strukturalne i półstrukturalne, kwestionariusze, skale objawowe.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy.

1) efekt kształcenia nr 1. pn potrafi wymienić i opisać główne zaburzenia psychiczne występujące u dorosłych;

- na ocenę 2 (nast.): nie potrafi wymienić głównych grup zaburzeń psychicznych dorosłych;

- na ocenę 3 (dst.): potrafi wymienić główne grupy zaburzeń, nie potrafi wymienić typów zaburzeń występujących w obrębie

głównych grup (np. rodzaje zaburzeń lękowych, ogólnikowo opisuje poszczególne zaburzenia psychiczne);

- na ocenę 4 (db.): potrafi wymienić poszczególne zaburzenia psychiczne w obrębie głównych grup oraz nieznacznie myli

się w opisie;

- na ocenę 5 (bdb.): sprawnie opisuje poszczególne zaburzenia psychiczne.

2) efekt kształcenia nr 2 pn. student potrafi zdefiniować i wymieć objawy występujące w głównych zaburzeniach

psychicznych dorosłych;

- na ocenę 2 (nast.): student nie potrafi zdefiniować i wymienić objawów występujących w głównych grupach zaburzeń;

- na ocenę 3 (dost.): student potrafi wymienić niektóre objawy, ale nie potrafi ich zdefiniować;

- na ocenę 4 (db.): student wymienia i definiuje większość objawów z drobnymi błędami;

- na ocenę 5 (bdb.): student wymienia i definiuje objawy zaburzeń.

3) efekt kształcenia nr 3 pn Student potrafi posługiwać się klasyfikacjami zaburzeń psychicznych dorosłych ICD-10 i DSM-5.

- na ocenę 2 (nast.): student nie potrafi posługiwać się klasyfikacjami ICD-10 i DSM-5.

- na ocenę 3 (dost.): student podaje definicje i ogólny opis klasyfikacji ICD-10 i DSM-5,

- na ocenę 4 (db.): student posługuje się klasyfikacją, umie nazwać poszczególne objawy, ale popełnia błędy dotyczące

wstępnej diagnozy zaburzenia.

- na ocenę 5 (bdb.): student swobodnie posługuje się klasyfikacją, umie odszukać opisy obserwowanych objawów i dokonać

wstępnej diagnozy zaburzeń.

4) efekt kształcenia nr 4 Student potrafi wymienić przyczyny powstawania zaburzeń psychicznych u osób dorosłych, opisuje

interakcje czynników ryzyka, definiuje pojęcia wieloczynnikowej etiologii i patogenezy.

- na ocenę 2 (nast.): Student nie potrafi opisać głównych czynników ryzyka zaburzeń psychicznych;

- na ocenę 3 (dost.): Student potrafi wymienić i opisać główne czynnika ryzyka, nie potrafi opisać ich interakcji;

- na ocenę 4 (db.): Student potrafi opisać czynniki ryzyka, ich interakcję, popełnia drobne błędy w opisie;

- na ocenę 5 (bdb.): Student potrafi opisać czynniki ryzyka, ich interakcję, definiuje takie pojęcia jak epigenetyka, odporność,

podatność. Umie podać przykłady w odniesieniu do zaburzeń psychicznych dorosłych.

5) efekt kształcenia nr 5 Student potrafi opisać rozpowszechnienie, przebieg i rokowanie w głównych zaburzaniach

psychicznych dorosłych;

- na ocenę 2 (nast.): Student nie potrafi opisać rozpowszechnienia i przebiegu omawianych zaburzeń psychicznych

dorosłych;

- na ocenę 3 (dost.): Student potrafi opisać przebieg, nie potrafi opisać rozpowszechnienia (lub odwrotnie) omawianych

zaburzeń psychicznych;

- na ocenę 4 (db.): Student potrafi opisać przebieg i rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych z drobnymi błędami;

- na ocenę 5 (bdb.): Student sprawnie opisuje przebieg i rozpowszechnienie omawianych zaburzeń psychicznych dorosłych;

6) efekt kształcenia nr 6 Student potrafi wymienić podstawowe formy oddziaływań psychologicznych skutecznych w leczeniu

zaburzeń psychicznych dorosłych.

- na ocenę 2 (nast.): Student nie potrafi wymienić podstawowych form oddziaływań psychologicznych w zaburzeniach

psychicznych;

- na ocenę 3 (dost.): Student potrafi wymienić podstawowe formy oddziaływań psychologicznych w zaburzeniach

psychicznych dorosłych, ale nie potrafi wybrać odpowiedniej metody dla określonego zaburzenia;

- na ocenę 4 (db.): Student potrafi wymienić podstawowe formy oddziaływań psychologicznych w zaburzeniach

psychicznych dorosłych, potrafi wybrać odpowiednią metodę dla określonego zaburzenia, ale robi drobne błędy w opisie jej

zastosowania;

- na ocenę 5 (bdb.): Student potrafi wymienić podstawowe formy oddziaływań psychologicznych w zaburzeniach

psychicznych dorosłych, potrafi wybrać i opisać odpowiednią metodę dla określonego zaburzenia,

7) efekt kształcenia nr 7 pn student potrafi wymienić i opisać podstawowe narzędzia oceny stanu psychicznego i zaburzeń

psychicznych, wywiady strukturalne i półstrukturalne, kwestionariusze, skale objawowe.

- na ocenę 2 (nast.): student nie potrafi wymienić i opisać podstawowych narzędzi oceny stanu psychicznego i zaburzeń ;

- na ocenę 3 (dost.): student potrafi wymienić i opisać podstawowe narzędzia oceny stanu psychicznego i zaburzeń

psychicznych;

- na ocenę 4 (db.): student potrafi wymienić i opisać podstawowe narzędzia oceny stanu psychicznego i zaburzeń

psychicznych, potrafi dobrać właściwe narzędzia do oceny odpowiednich zaburzeń psychicznych, popełnia niewielkie błędy

w doborze narzędzi;

-na ocenę 5(bdb.): student potrafi wymienić i opisać podstawowe narzędzia oceny stanu psychicznego i zaburzeń

psychicznych, potrafi dobrać właściwe narzędzia do oceny odpowiednich zaburzeń psychicznych;

Zakres tematów:

1. Zaburzenia organiczne.

2. Otępienie.

3. Upośledzenie umysłowe.

4. Zaburzenie psychiczne związane z używaniem substancji psychoaktywnych.

5. Uzależnienia behawioralne.

6. ADHD u dorosłych.

7. Całościowe zaburzenia rozwoju - autyzm.

8. Całościowe zaburzenia rozwoju - zespół Aspergera.

9. Zaburzenia snu.

10. Zaburzenia związane ze stresem.

11. Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną.

12. Aspekty prawne (ustawa o ochronie zdrowia psychicznego).

13. Aspekty etyczne (kodeksy etyczne grup zawodowych pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi).

14. Współpraca psychologa klinicznego i lekarza.

15. Historia opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Metody dydaktyczne:

wykłady, prezentacje kliniczne, dyskusje,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 1436
Cezary Żechowski 74/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.