Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Personalistyczna koncepcja osobowości WF-PS-NPKOS
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

Gasiul, H. (1998). Zewnątrz – wewnątrzoparcie” jako podstawa interpretacji różnic w rozwoju psychospołecznym. Studia z Psychologii w KUL, Tom 9, s. 11-36. Zespół redakcyjny: P.Francuz, P.Oleś, W.Otrębski.

Gasiul, H. (2001). Relacja pomiędzy obiektywną a subiektywną perspektywą jako podstawa rozwoju osobowego. Studia z Psychologii w KUL , 2001, t. 10, 159–206.

Gasiul, H. (2007). Teorie emocji i motywacji. Warszawa: UKSW, s. 457-87.

Gasiul, H. (2011). Personalizm W.Sterna- współczesne inspiracje i możliwe aplikacje. W: Psychologia Europejska w okresie międzywojennym. Sylwetki, osiągnięcia, problemy, pod red. W. Zeidlera i H.E.Luecka. Warszawa: Vizja Press & IT, s. 43-63.

Gasiul, H.(2020). Psychologia osobowości. Nurty teorie koncepcje. Warszawa: Difin. Wydanie 3, s. 560- 612.

Literatura uzupełniająca:

Bartnik, S.Cz., (2006). Szkice do systemu personalizmu. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Bartnik, S.Cz., (2008). Personalizm. Lublin: Wydawnictwo KUL.

DeRobertis, E., Iuculano, J. (2005). Metaphysics and Psychology: A problem of the Personal. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology, 25, 2, 238-256.

Frankl, V.E (2010). Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Frankl, V.E. (2012). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Gałdowa, A. (1990). Rozwój i kryteria dojrzałości osobowej. Przegląd Psychologiczny, XXXIII, 1, 13- 27.

Gałdowa, A. (1995). Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego Kraków: Księgarnia Akademicka.

Gałdowa, A. (red.) (1994). Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna. Kraków: UJ.

Gałdowa, A. (red) (2000). Tożsamość człowieka. Kraków: UJ.

Gasiul, H. (1993). Oblicza „ja” w świetle wybranych koncepcji psychologicznych. Pojęcie rozwój patologia. Bydgoszcz, WSP.

Gasiul, H. (1995). Przywiązanie vs. Dystansowanie jako warunek rozwoju osobowości. W: Rozwijający się człowiek pod red. J.Trempały, Bydgoszcz, WSP.

Gasiul, H. (1998). U podstaw mechanizmów uzależnień. Perspektywa osoby jako istoty emocjonalnie uwikłanej. Studia Nad Rodziną, nr 2, s.47 – 64.

Gasiul, H. (2000). O psychologii inaczej. Studia Psychologica, 2000, nr 1, s. 135 - 152.

Gasiul, H. (2001). W poszukiwaniu podstaw rozwoju ja emocjonalnego. Warszawa, Wyd. Akademickie Żak.

Gasiul, H. (2002).. Rozwój osoby podstawą rozwoju osobowości. Studia Psychologica 2002, nr 3, s. 105- 118.

Gasiul, H. (2003a). Emocjonalno – motywacyjne mechanizmy uzależnień. W: Między życiem a śmiercią. Uzależnienia eutanazja sytuacje graniczne pod red. W.Bołoza i M.Ryś, UKSW, s. 17-40.

Gasiul, H. (2003b). Świadomość moralna a dynamika rozwoju osobowości. W: Konteksty podmiotowej świadomości (psychika – moralność – historia). Praca zbiorowa pod redakcją E.Podrez, R.Monia, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko, Episteme, nr 29, s. 9-31.

Gasiul, H. (2004). Zaburzenia osobowości z perspektywy personalistycznej. Studia Psychologica, nr 5, s. 261 –271.

Gasiul, H. (2005). Monolog czy dialog? Refleksje nad kryteriami oceny jakości rozwoju „ja”. W: Polifonia osobowości. Aktualne problemy psychologii narracji, pod red.

E. Chmielnickiej-Kuter, M. Puchalskiej-Wasyl, przy współpracy P. Olesia. Lublin: Wydawnictwo KUL, 33–50.

Gasiul, H. (2012). Czy możliwy i dlaczego uzasadniony jest powrót do psychologii personalistycznej? Czasopismo Psychologiczne, w druku

Kobierzycki, T. (2001). Filozofia osobowości. Warszawa: Eneteia.

Krzyżewski, K. (1990). O statusie i funkcjonowaniu kategorii „osoba“ w koncepcjach psychologicznych. Przegląd Psychologiczny, XXXIII, 1, 69-76.

May, R. (1995). O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej. Poznań: DW REBIS.

Obuchowski, K. (1993). Człowiek intencjonalny. Warszawa: WN PWN.

Popielski, K. (red) 1996). Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii egzystencji. Lublin: RW KUL.

Straś- Romanowska, M. (1992). Los człowieka jako problem psychologiczny. Podstawy teoretyczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Straś-Romanowska, M. (red.) (2000) Metody jakościowe w psychologii współczesnej. Wrocław: Wydawnictwo UWr.

Uchnast, Z. (1987). Koncepcja człowieka jako osoby w psychologii humanistyczno-egzystencjalnej. W: Człowiek – pytanie otwarte, pod red. K. Popielskiego. Lublin: RW KUL, 77–100.

Uchnast, Z. (1990). Problem podmiotowości w ujęciu psychologicznym. Przegląd Psychologiczny, XXXIII, 1, 41-57.

Efekty uczenia się:

Rozumie na czym polega odmienność interpretacji osobowości z perspektywy personalistycznej

Jest w stanie interpretować mechanizmy rozwoju i zaburzenia z perspektywy personalistycznej

Potrafi uzupełnić wiedzę na rzecz zrozumienia wagi podejścia personalistycznego

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest egzamin (forma do wyboru- ustna lub pisemna) oraz uczestnictwo w wykładach. Egzamin ma charakter testowy - jeśli to forma pisemna (20 pytań. Punktacja: 18- 20 odp. = 5; 15- 17,5= +4; 15 - 17 = 4; 12- 14,5= +3; 10- 11, 5= 3; poniżej 10 odp.= 2). Z uwagi na prace w systemie online formą egzaminu może być napisanie krótkiego eseju lub interpretacja zaburzeń z perspektywy personalistycznej

Zakres tematów:

1. O ograniczoności lub niewystarczalności interpretacji osobowości z dotychczasowych lub dominujących perspektyw w psychologii osobowości – problemy metodologiczne

2. Ścieżki dochodzenia do psychologii personalistycznej (antropologia personalistyczna i personalizm)

3. Oblicza współczesnego personalizmu

4. Myśl personalistyczna w psychologii – historyczne korzenie (Calkins, James, Stern)

5. Działanie i intencja jako empiryczna podstawa analizy motywacji i osobowości

6. Znaczenie „ja” w psychologii

7. „Ja” i motywy „ja” jako podstawa i racja dla personalistycznej interpretacji

8. Problem podmiotowości w psychologii

9. Osoba i jej atrybuty – możliwości interpretacji

10. Osoba a osobowość w interpretacji z perspektywy personalistycznej

11. Mechanizmy rozwoju osobowości z perspektywy personalistycznej (zasady rozwoju, „przywiązanie – dystansowanie – indywiduacja”, „zewnątrz – wewnątrzoparcie”, „relacja perspektywa subiektywna- perspektywa obiektywna”)

12. Interpretacja dysfunkcjonalności z perspektywy personalistycznej (uzależnienia)

13. Możliwości interpretacji zaburzeń osobowości z perspektywy personalistycznej

14. Kierunki dalszych badań

Metody dydaktyczne:

Forma prezentacji treści i polemiki ze słuchaczami

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 1436
Henryk Gasiul 14/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)