Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychometria i diagnoza psychologiczna 2 WF-PS-N-PSM2
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Studenci mogą korzystać z lektur wymienionych poniżej. Szczegółowy zakres lektury obowiązkowej – podawany jest na bieżąco na zajęciach.

Anastasi, A, Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Aranowska, E. (2005). Pomiar ilościowy w psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Aranowska,E., Rytel, J. (2013). Kontrowersje wokół rzetelności jako pojęcia psychometrycznego. "Przegląd Psychologiczny", 56 (1), 29-43.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Magnusson, D. (1991). Wprowadzenie do teorii testów. Warszawa: PWN.

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze letnim Studenci podchodzą do egzaminu, który obejmuje całość materiału z rocznego kursu (Psychometria i diagnoza psychologiczna 1 i 2).

Ocena końcowa składa się z oceny z egzaminu (80%) oraz punktów za aktywność e-learningową w drugim semestrze (20%).

Aktywność e-learningowa obejmuje poprawne wykonywanie quizów w trakcie wykładów oraz prac domowych na platformie Moodle.

UWAGA: Punkty za aktywność e-learningową doliczane są TYLKO osobom, które z egzaminu uzyskają ocenę przynajmniej dostateczną. Innymi słowy, w przypadku, gdy z egzaminu Student uzyska mniej niż 60% punktów - uzyskuje z przedmiotu ocenę niedostateczną, niezależnie od uzyskanych dodatkowych punktów za aktywność e-learningową.

Kryteria oceniania egzaminu:

Na ocenę niedostateczną (2):

Student opanował mniej niż 60% wiedzy i umiejętności, objętych programem nauczania w semestrze 1 i 2. Podawane przez niego definicje są błędne lub niekompletne, nie potrafi wykorzystać wiedzy w pytaniach sprawdzających umiejętności.

Na ocenę dostateczną (3):

Student opanował minimum 60% wiedzy i umiejętności, objętych programem nauczania w semestrze 1 i 2. Operuje wiedzą ze zrozumieniem i potrafi ją wykorzystać w pytaniach sprawdzających umiejętności.

Na ocenę dobrą (4):

Student operuje ze zrozumieniem minimum 80% wiedzy, objętej tokiem nauczania w semestrze 1 i 2. Potrafi wykorzystać tę wiedzę w pytaniach sprawdzających umiejętności.

Na ocenę bardzo dobrą (5):

Student dysponuje w zasadzie pełnym zakresem wiedzy i umiejętności, objętych tokiem nauczania w semestrze 1 i 2. Potrafi w sposób wyczerpujący i kompetentny zaprezentować wiedzę psychometryczną, wykorzystuje ją poprawnie w pytaniach sprawdzających umiejętności i wykazuje się krytycznym podejściem do problemów psychometrycznych.

Zakres tematów:

Materiał realizowany w semestrze 1 i 2 obejmuje następujące zagadnienia:

• Czym jest psychometria? Określenie celów kształcenia. Czym jest test psychologiczny? Podstawowe pojęcia psychometryczne. Rodzaje testów psychologicznych. Historia testów psychologicznych.

• Pojęcie wyniku prawdziwego i błędu pomiaru. Błąd systematyczny i losowy. Standaryzacja.

• Klasyczna teoria pomiaru.

• Techniki szacowania rzetelności w ramach klasycznej teorii pomiaru.

• Standardowy błąd pomiaru, Standardowy błąd estymacji i inne błędy standardowe. Przedział ufności wyniku prawdziwego.

• Własności pozycji testowych, trudność, moc dyskryminacyjna.

• Trafność: Klasyczne podejście do trafności. Trafność teoretyczna, zewnętrzna (kryterialna) i wewnętrzna (treściowa).

• Trafność: Współczesne podejście do trafności, źródła dowodów potwierdzających trafność.

• Metody oceny trafności pomiaru – analiza treści testu, analiza procesu odpowiadania na pozycje testowe, podstawowe metody korelacyjne, ocena związku z kryterium.

• Metody oceny trafności pomiaru – analiza macierzy Wielu Cech Wielu Metod

• Metody oceny trafności pomiaru – analiza struktury wewnętrznej testu. Analiza głównych składowych i analiza czynnikowa.

• Metody oceny trafności pomiaru – ocena konsekwencji testowania. Porównanie podejścia klasycznego i współczesnego. Rola trafności w procesie diagnozy.

• Czynniki zakłócające trafność (aprobata społeczna, symulacja itp.)

• Normalizacja testów. Rodzaje norm, proces tworzenia norm.

• Standardowe a swobodne techniki diagnostyczne. Własności psychometryczne w odniesieniu do technik swobodnych.

• Strategie konstruowania testów psychologicznych.

• Adaptacja kulturowa testów psychologicznych.

• Poza klasyczną teorię pomiaru: Modele analizy wariacji w ocenie rzetelności, teoria IRT.

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład konwersatoryjny.

W roku akademickim 2020/21 obywa się on-line za pośrednictwem platformy MS Teams (zajęcia zdalne, synchroniczne). Kod zespołu 6tyw89i.

Link do kanału wykładowego:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0f6eed79a3dc439f8ba745467d1cdc63%40thread.tacv2/wyk%25C5%2582ad%252C%2520%25C5%259Broda%252015.00-16.30?groupId=f9592214-9105-47b4-b4aa-fac3b6cf77d4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Link do kursu na platformie Moodle (dodatkowe materiały, prace domowe):

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=13519

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 1436
Monika Mynarska 71/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.