Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychometria i diagnoza psychologiczna 2 WF-PS-N-PSM2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aee346f92410e4db0a0397c4a85b10d91%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=16381dae-aab3-4e3b-95a7-be04b8894585&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Anastasi, A, Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Aranowska, E. (2006). Pomiar ilościowy w psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Strelau, J., Dolińśki D. (2008). Psychologia. Podręcznik Akademicki. Tom 2. (rozdział 10). Gdańsk: GWP.

Hornowska E. (2003). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Scholar.

Efekty uczenia się:

Ćwiczenia mają na celu pokazanie praktycznych aspektów procesu konstrukcji narzędzi psychologicznych i weryfikacji ich parametrów psychometrycznych.

Wiedza: znajomość podstawowych zagadnień związanych z psychometrią, jak klasyczna teoria testów, sposoby szacowania rzetelności pomiaru, a także trafności testu, znajomość procedur konstruowania narzędzi psychometrycznych, znajomość metod prowadzenia diagnozy psychologicznej

Kompetencje: ocena jakości narzędzi psychometrycznych, świadomość znaczenia właściwości psychometrycznych dla badań naukowych i diagnozy

Umiejętności: umiejętność konstrukcji własnych narzędzi psychometrycznych, a także adaptacji istniejących narzędzi, umiejętność obliczania wybranych współczynników rzetelności, wyznaczania standardowego błędu pomiaru oraz szacowania różnych aspektów trafności na podstawie posiadanych danych empirycznych, umiejętność interpretacji takich współczynników jak współczynniki rzetelności, moc dyskryminacyjna czy standardowy błąd pomiaru, umiejętność doboru adekwatnego narzędzia do przeprowadzanych badań, umiejętność przeprowadzenia wywiadu i obserwacji psychologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceny: Główną składową oceny stanowi praca semestralna. Dodatkowo, oceniane są prezentacje przygotowywane przez studentów na zajęciach, a także aktywność podczas ćwiczeń.Oceniana aktywność obejmuje stopień przygotowania do ćwiczeń oraz krytyczne refleksje na temat omawianego tematu.

Na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze orientuje się w pojęciach teoretycznych omawianych na ćwiczeniach i potrafi wykorzystać je w praktyce poprzez rozwiązywanie realnych problemów

Na ocenę dobrą: student dysponuje min. 80% wiedzy omawianej na zajęciach i potrafi wykorzystać ją w praktyce

Na ocenę dostateczną: student dysponuje min. 60% wiedzy przekazanej na ćwiczeniach i częściowo potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce

Na ocenę niedostateczną: student dysponuje mniej niż 60% wiedzy omawianej na zajęciach i nie potrafi wykorzystać jej w praktyce

Zakres tematów:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z praktycznym aspektem konstruowania narzędzi psychologicznych oraz procesem weryfikacji ich własności psychometrycznych. Podczas zajęć studenci będą mieli okazję skonstruować własny test psychologiczny, zaprojektować i przeprowadzić badania walidacyjne, a także ocenić własności testu na podstawie zebranych danych empirycznych.

Materiał realizowany w semestrze 1 i 2 obejmuje następujące wątki tematyczne:

• Podstawowe cele psychometrii, cele zajęć.

• Psychometria a różnice indywidualne, podstawowe pojęcia z dziedziny psychometrii.

• Pojęcie testu psychologicznego, pozycji testowej, operacjonalizacji. Proces konstruowania testów i jego etapy.

• Generowanie wskaźników, formalne własności pozycji testowych.

• Problematyka skal odpowiedzi.

• Proces standaryzacji, źródła błędów pomiaru.

• Podstawowe techniki szacowania rzetelności.

• Wyznaczanie przedziałów ufności.

• Standardowy błąd pomiaru, estymowany wynik prawdziwy, standardowy błąd estymacji.

• Zagadnienie trudności pytań i mocy dyskryminacyjnej.

• Planowanie badań walidacyjnych testu psychologicznego.

• Ocena wiarygodności pomiaru.

• Ocena trafności.

• Weryfikacja trafności kwestionariusza na podstawie zebranych danych empirycznych oraz literatury

• Całościowa ocena dobroci pomiaru testem psychologicznym na podstawie zebranych danych empirycznych oraz na podstawie literatury

• Normalizacja

• Wyznaczanie przedziałów ufności z odwołaniem do norm

• Strategie konstruowania testów psychologicznych.

• Adaptacja narzędzi psychologicznych.

Metody dydaktyczne:

Omówienie teoretyczne zagadnień powiązane z dyskusją problemu ze studentami

Ćwiczenia praktyczne dotyczące omawianych problemów

Wspólna praca nad konstrukcją testu psychologicznego

Prezentacje studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 1454
Dominika Karaś 19/18 szczegóły
2 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 1424
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 1440
Dominika Karaś 19/18 szczegóły
3 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 1425
Dominika Karaś 15/18 szczegóły
4 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 1409
Dominika Karaś 18/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.