Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna 2 WF-PS-N-PSS2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1e5a43f3607142a48ea01e5e923414fb%40thread.tacv2/conversations?groupId=b8eb7745-15f4-456d-b0e4-1d4748d19318&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1e5a43f3607142a48ea01e5e923414fb%40thread.tacv2/conversations?groupId=b8eb7745-15f4-456d-b0e4-1d4748d19318&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Podstawowa:

1. Elliot Aronson, Timothy D.Wilson, Robin M.Akert: Psychologia społeczna-serce i umysł., Zysk i S-ka wydawnictwo 1997

2. Elliot Aronson : Człowiek istota społeczna, PWN 1995

3. Robert Caldini: Wywieranie wpływu na ludzi-teoria i praktyka, GWP 2000

Uzupełniająca:

1. Rupert Brown: Procesy grupowe. Dynamika wewnątrz i międzygrupowa, GWP 2006

2. Roger R.Hock : 40 prac które zmieniły oblicze psychologii, GWP 2005

3. Mirosław Kofta, Teresa Szutrowa (red): Złudzenia, które pozwalają żyć, PWN 1991

4. Piotr T. Nowakowski: Sekty-oblicza werbunku, Maternus Media 2001

Efekty uczenia się:

Wiedza: Posiada wiedzę na temat przedmiotu badań i metod stosowanych w psychologii społecznej. Posiada wiedzę na temat prawidłowości rządzących spostrzeganiem społecznym, zna podstawowe zniekształcenia w spostrzeganiu innych ludzi i własnej osoby, zna teorie wyjaśniające powstawanie tych zniekształceń. Zna teorie wyjaśniające powstawanie uprzedzeń społecznych. Posiada wiedzę na temat atrakcyjności interpersonalnej i możliwości wpływania na własną atrakcyjność poprzez autoprezentację.

Umiejętności: Student potrafi czytać ze zrozumieniem badania z zakresu psychologii społecznej. Student potrafi krytycznie oceniać sens badań psychologicznych, odwołując się do metodologii tych badań i uwarunkowań kulturowych. Potrafi stawiać pytania badawcze i odpowiadać na nie odwołując się do wiedzy naukowej.

Kompetencje: Student potrafi interpretować poglądy i zachowania ludzi odwołując się do teorii psychologicznych. Podobnie potrafi dystansować się do własnych poglądów i zachowań. Potrafi dyskutować, konstruktywnie krytykować poglądy odmienne od własnych

Metody i kryteria oceniania:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w psychologicznych teoriach dotyczących funkcjonowania społecznego, bardzo dobrze analizuje konkretne zachowania w kontekście określonych teorii psychologicznych, bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje narzędzia badawcze w badaniach z zakresu psychologii społecznej

ocena dobra (4) - student dobrze orientuje się w psychologicznych teoriach dotyczących funkcjonowania społecznego, dobrze analizuje konkretne zachowania w kontekście określonych teorii psychologicznych, dobrze dobiera i wykorzystuje narzędzia badawcze w badaniach z zakresu psychologii społecznej

ocena dostateczna (3) - student słabo orientuje się w psychologicznych teoriach dotyczących funkcjonowania społecznego, słabo analizuje konkretne zachowania w kontekście określonych teorii psychologicznych, słabo dobiera i wykorzystuje narzędzia badawcze w badaniach z zakresu psychologii społecznej

ocena niedostateczna (2) - student nie zna psychologicznych teorii dotyczących funkcjonowania społecznego, nie potrafi analizować zachowań w kontekście określonych teorii psychologicznych, źle dobiera i źle wykorzystuje narzędzia badawcze w badaniach z zakresu psychologii społecznej

Zakres tematów:

• Dysonans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny

• Poznanie społeczne

• Spostrzeganie społeczne

• Rozumienie siebie

• Konformizm

• Postawy i zmiana postaw

• Procesy grupowe

• Atrakcyjność interpersonalna

• Zachowanie prospołeczne

• Agresja

• Uprzedzenia

• Psychologia społeczna a zdrowie i środowisko

• Psychologia społeczne a prawo i biznes

• Psychologia społeczna a stres

Metody dydaktyczne:

Wiedza:

- metoda dydaktyczna – prezentacja;

- weryfikacja – test wiedzy; ocena prezentacji studentów.

Umiejętności:

- metoda dydaktyczna - dyskusja, metody warsztatowe;

- weryfikacja - ocena prezentacji studentów;

Kompetencje:

- metoda dydaktyczna - klasyczna i sytuacyjna metoda problemowa.

- weryfikacja – aktywność w czasie zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 1409
Dominik Gołuch 17/18 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 1425
Dominik Gołuch 20/18 szczegóły
3 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 1440
Dominik Gołuch 18/18 szczegóły
4 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 1454
Dominik Gołuch 19/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.