Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia stresu 2 WF-PS-N-PSTR2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura do poszczególnych zagadnień, omawianych podczas ćwiczeń, zostanie podana podczas zajęć.

Literatura podstawowa:

- Bell P.A., Greene T. C., Fisher J. D., Baum A., (2004). Psychologia środowiskowa. Gdańsk: GWP.

- Czabała J. c. (2006). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.

- Czapiński J. (red.)(2005). Psychologia pozytywna. Warszawa: PWN.

- Heszen, I. (2013). Psychologia stresu. Warszawa: PWN.

- Krahe, B. (2006). Agresja. Gdańsk: GWP.

- Leka, S., Jain A. (2013). Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy i ich wpływ na zdrowie. Warszawa: Stowarzyszenie Zdrowa Praca.

- McDermot I., Jago W. (2006). NLP Terapia krótkoterminowa. Gdańsk: GWP.

- Ogińska-Bulik, N. (2013). Potraumatyczny wzrost-zróżnicowanie ze względu na rodzaj doświadczonego zdarzenia. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica 17, 54-66.

- Ogińska-Bulik, N. Juczyński, Z. (2012) Konsekwencje doświadczanych negatywnych wydarzeń życiowych — objawy stresu pourazowego i potraumatyczny wzrost. Psychiatria 9 (1), 1–10.

- Sęk, H. (red.)(2010). Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Warszawa: PWN.

- Sęk, H., Cieślak R., (red.) (2012) Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.

- Sapolsky, R. M. (2012). Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu. Warszawa: PWN.

- Terelak, J. F. (2001). Psychologia stresu. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.

- Terelak, J.F. (2005). Stres organizacyjny. Warszawa: Wydawnictwo: Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG.

- Terelak, J.F. (2008). Człowiek i stres. Koncepcje – źródła – reakcje – radzenie sobie – modyfikatory. Bydgoszcz-Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.

- Terelak, J.F. (2017). Stres życia. Perspektywa psychologiczna. Warszawa: wydawnictwo naukowe UKSW.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EK 1; student zna podstawową terminologię z zakresu psychologii stresu,

EK 2; student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień psychologii stresu,

EK 3; student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii stresu.

Umiejętności:

EK 4; student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst filozoficzny z zakresu psychologii stresu,

EK 5; student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia filozoficzne z zakresu psychologii stresu oraz potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska z zakresu psychologii stresu,

EK 6; student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii stresu.

Kompetencje:

EK 7; student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii stresu,

EK 8; student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

przygotowanie referatu: 15 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 45 godz.

suma godzin: 150 [150/30(25)=5]

liczba ECTS: 5

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria dostępne w sylabusach poszczególnych grup ćwiczeniowych.

Zakres tematów:

Treści programowe:

- Dobre skutki złego stresu

- Stres traumatycznych, Zespół Ostrego Stresu

- Stres zawodowy, psychospołeczne czynniki ryzyka

- Wypalenie zawodowe

- Wsparcie społeczne, stres i zdrowie

- Radzenie sobie ze stresem w wybranych nurtach psychoterapeutycznych.

- Subiektywny Dobrostan Psychiczny a mechanizmy radzenia sobie

- Wystąpienia publiczne a stres

- Zachowania agresywne jako reakcja na stres

- Psychologia ekologiczna

- NLP Między faktem a mitem.

Metody dydaktyczne:

Wiedza:

- metoda dydaktyczna – prezentacja;

- weryfikacja – test wiedzy; ocena prezentacji studentów.

Umiejętności:

- metoda dydaktyczna - dyskusja, metody warsztatowe;

- weryfikacja - ocena prezentacji studentów;

Kompetencje:

- metoda dydaktyczna - klasyczna i sytuacyjna metoda problemowa.

- weryfikacja – aktywność w czasie zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 1454
Monika Małkiewicz 18/18 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 1440
Monika Małkiewicz 18/18 szczegóły
3 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 1425
Monika Małkiewicz 18/18 szczegóły
4 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 1409
Monika Małkiewicz 18/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)