Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do psychologii WF-PS-N-WDP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie kontaktu synchronicznego w czasie rzeczywistym, poprzez transmisję i komunikację za pomocą aplikacji MS TEAMS umożliwiającej przekaz audiowizualny w stałych godzinach ustalonych w planie zajęć (USOS).
Literatura:

Strelau, J. (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1-3). Gdańsk: GWP.

Zimbardo, P.G., Gerrig, R.J. (2006). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Hock, Roger R. (2005). 40 prac badawczych które zmieniły oblicze psychologii. Fascynująca podróż w krainę nauki. Gdańsk: GWP.

Łukaszewski, W. (2002). Psychologiczne koncepcje człowieka. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1 (s. 67-92). Gdańsk: GWP

Zimbardo, P. G., Johnson, R. L., McCann, V. (2017). Umysł, zachowanie oraz psychologia naukowa. W: P. G. Zimbardo, R. L. Johnson, V. McCann (red.), Psychologia. Kluczowe koncepcje – podstawy psychologii, tom 1. (s. 3-37). Warszawa PWN.

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri

Zimbardo, P. G. (1992/1999). Psychologia i życie. (Psychology and life). Warszawa: PWN.

Zimbardo, P. G., Johnson, R. L., McCann, V. (red.). (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje – podstawy psychologii, tom 1. (s. 38-53). Warszawa PWN.

Brzeziński, J. (2000). Poznanie naukowe – poznanie psychologiczne. W: J. Strelau, (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1 (s. 335-354). Gdańsk: GWP.

Brzeziński, J. M., Zakrzewska, M. (2010). Poznanie psychologiczne jako poznanie naukowe. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 1 (s. 178-205). Gdańsk: GWP.

Brzeziński, J. M. (2000). Teoria testów psychologicznych: ABC psychometrii. W: J. Strelau, (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1 (s. 400-415). Gdańsk: GWP.

Zawadzki, B., Hornowska, E. (2010). Koncepcja cechy a założenia konstrukcji testu. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.), Psychologia akademicka, podręcznik, tom 1 (s. 861-874). Gdańsk: GWP.

Brzeziński, J. (2000). Poznanie naukowe – poznanie psychologiczne. W: J. Strelau, (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1 (s. 335-354). Gdańsk: GWP.

Brzeziński, J. M., Zakrzewska, M. (2010). Poznanie psychologiczne jako poznanie naukowe. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 1 (s. 178-205). Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

W obszarze wiedzy:

- student posiada wiedzę na temat różnych działów psychologii oraz rozróżnia je między sobą,

- student zna najważniejsze badania i eksperymenty charakterystyczne dla różnych działów psychologii

- student opisuje przedmiot psychologii oraz wskazuje główne obszary badań psychologii

- student wskazuje i rozróżnia metody badawcze stosowane w psychologii jako nauce

- student wie gdzie szukać wiedzy psychologicznej oraz zna metody obsługiwania wyszukiwarek tekstów naukowych.

W obszarze umiejętności:

- student charakteryzuje oraz porównuje poszczególne działy psychologii

- student dobiera poszczególne metody badawcze do działów psychologii

- student posługuje się podstawowymi pojęciami charakterystycznymi dla psychologii jako nauki

- student posługuje się narzędziami poszukiwania literatury w psychologii

- student klasyfikuje obszary badań psychologii do jej działów szczegółowych

W obszarze kompetencji:

- student samodzielnie poszerza wiedzę na temat różnych działów psychologii.

- student poszukuje wiedzy psychologicznej obsługuje się wyszukiwarkami tekstów naukowych.

- student ma świadomość ograniczeń psychologii naukowej w badaniu zachowania człowieka

- student krytycznie ocenia przedmiot i metody badawcze stosowane w psychologii

- student zachowuje otwartość na opinie innych osób

- student bierze udział w dyskusji, otwarcie wyraża własne opinie oraz podejmuje inicjatywę

- student wykazuje odpowiedzialność za własną pracę i wyrażane opinie

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia:

Na ocenę końcową składają się trzy rodzaje zadań:

- przygotowanie prezentacji w grupach - waga 50% oceny końcowej

- aktywne uczestnictwo w zajęciach - waga 30% oceny końcowej

- sprawdzian wiedzy - waga 20% oceny końcowej

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie po 50% punktów z każdego z trzech rodzajów zadań.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie.

2. Przedmiot psychologii. Psychologia jako nauka o człowieku i jego zachowaniu – podstawowe pojęcia.

3. Jakie sfery człowieka są przedmiotem zainteresowania psychologii? Przypisanie działów psychologii do różnych sfer funkcjonowania człowieka.

4.Psychologia naukowa i psychologia akademicka. Psychologia jako nauka podstawowa a psychologia stosowana. Miejsce psychologii w naukach społecznych.

5. Początki psychologii jako nauki. Pierwsze badania psychologiczne.

6. Gdzie znajduje się wiedza o psychologii naukowej? Sposoby szukania wiedzy oraz tworzenia bibliografii w psychologii.

7. Metodologia i metody badań psychologicznych.

8. Psychodiagnostyka i psychometria – pomiar człowieka.

9. Psychologia poznawcza, psychologia emocji i motywacji.

10. Psychologia społeczna oraz psychologia osobowości

11. Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia.

12. Psychologia rozwojowa oraz psychologia wychowawcza

13. Psychologia pracy i psychologia w biznesie.

14. Psychoterapia oraz pomoc psychologiczna.

15. Podsumowanie, zajęcia ewaluacyjne, kolokwium.

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach będą wykorzystane następujące metody dydaktyczne: wykład, praca w grupach, praca indywidualna, burza mózgów, e-learning, praca z tekstem, metoda projektu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 1454
Ewa Topolewska-Siedzik 29/25 szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 1440
Ewa Topolewska-Siedzik 32/25 szczegóły
3 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 1454
Ewa Topolewska-Siedzik 31/25 szczegóły
4 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 1440
Ewa Topolewska-Siedzik 33/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)