Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji WF-PS-N-ZZLWO
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmFkZTkzOTktZDkwNS00YWE1LTkyZjctZjg4ZWU3MjcwYjAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22391e323e-9049-4528-95cf-dad3a59d0441%22%7d
Liczba godzin: 40
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie kontaktu synchronicznego w czasie rzeczywistym, poprzez transmisję i komunikację za pomocą aplikacji MS TEAMS umożliwiającej przekaz audiowizualny w stałych godzinach ustalonych w planie zajęć (USOS).
Literatura:

1) Danielak W., Pujer K. (2017) , Nowoczesne zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnienie orientacji zasobowej, EXANTE, Wrocław,

2) Grzebyk-Dulak I. (2017), Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej. Studium teoretyczno-empiryczne, Difin,

3) Kot M., (2018) Kompetencje menedżera, Wydawnictwo Helion,

Król-Fijewska M., Kijewski P. (2013), Asertywność menedżera, PWE, Warszawa,

4) Król H., Ludwiczynki A. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik tworzenia kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa,

5) Łabuz A.M. (2013), 5 kroków do porozumienia. Jak skutecznie negocjować w biznesie. Helion, Warszawa,

6) Lipka A., Waszczak S., Winnicka-Wajs A. (2013), Aktywność twórcza a pracoholizm, Difin,

7) Łabuz A.M. (2013), 5 kroków do porozumienia. Jak skutecznie negocjować w biznesie. Helion, Warszawa,

8) Tabernacka M. (2015),, Antropologia mediacji, ATUT, Warszawa

9) Rzepka B. (2016) Work-life balance. Jak osiągnąć równowagę w pracy i w życiu, Wydawnictwo Onepress, Warszawa

10) Warwas I., Rogozińska-Pawełczyk A. (2006) , Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Efekty uczenia się:

Studenci uzyskają informacje o meandrach funkcjonowania w różnego typu organizacjach. Ponadto zostaną zaprezentowane metody diagnozowania równego typu problemów występujących w organizacjach, a także metody oceny pracowników zajmujących różne stanowiska w hierarchii zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS.

-aktywność na platformie e-learningowej -30 godz.

-przygotowanie do zajęć /praca domowa/ praca na podstawie e-learningowej -10 godz.

-przygotowanie i napisanie semestralnej pracy kontrolnej -20 godz.

b) warunki zaliczenia przedmiotu

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 01.2021r.,

Metody oceny:

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji, bardzo dobrze zna bazy danych literatury zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w ocenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji,

ocena dobra (4) – student dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane ocenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji,

ocena dostateczna (3) – student słabo orientuje się w nowoczesnych metodach badań w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji, słabo zna bazy danych literatury dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, słabo dobiera i wykorzystuje metody badań stosowane w ocenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji,

ocena niedostateczna (2) – student nie orientuje się w nowoczesnych metodach badań zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, nie zna bazy danych literatury dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, nie potraf dobrać i wykorzystać metody badań stosowane w ocenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji;

Zakres tematów:

1 )Zarządzanie, kierowanie, dowodzenie w organizacjach - ich struktura i cechy,

2) Szczeble organizacyjne,

3) Role i umiejętności menedżerskie,

4) Otoczenie organizacji i menedżerów,

5) Otoczenie kulturowe i wielokulturowe organizacji,

6) Podejmowanie decyzji i planowanie w organizacji,

7) Zarządzanie strategią i planowanie strategiczne w organizacji,

8) Zarządzanie podejmowaniem decyzji, problemy i ich i rozwiązywanie,

9) Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji,

10) Uwarunkowania zachowania pracowników w organizacjach o różnej strukturze,

11) Zarządzanie relacjami interpersonalnymi i komunikowaniem się pracowników,

12) Kontrola funkcjonowania pracowników w organizacjach.

Metody dydaktyczne:

Dyskusje nad tekstami wybranych zachowań organizacyjnych,

Prezentacje filmowe wypowiedzi specjalistów z zakresu zarządzania w organizacjach,

Próbne diagnozy zachowań organizacyjnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
2 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 1436
Zdzisław Kobos 6/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)