Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia z psychologii niespełnosprawności WF-ZPS-NZ1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa7cb81673cef4d4b9538b16006945d3f%40thread.tacv2/conversations?groupId=81245972-89b4-4abc-9559-0f37a8fa5a74&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe SCHOLAR

Kowalska, J., Dziurla, R., Bargiel- Matusewicz, K. (2018). Kultura a zdrowie i niepełnosprawność.

Otrębski W., Wiącek G., Mariańczyk K. (2017). Diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością. W: W. J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 301-321). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Płatos, M. (red.)(2016). Ogólnopolski spis autyzmu (OSA). Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”

Otrębski, W., Mariańczyk, K. (2016). Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. Lublin: Harmonia Uniwersalis

Palak, Z., Bujnowska, A., Pawlak, A. (red.) (2010). Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie. Rzeszów:Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie choroby w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Efekty uczenia się:

Umiejętności: U04,U07,U10,U12.

Umie dobrać techniki i sposoby pomocy psychologicznej adresowane do z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności i udzielać odpowiedniej pomocy psychologicznej.

Potrafi zaplanować i przeprowadzić oddziaływania psychoprofilaktyczne i psychoedukacyjne.

Kompetencje społeczne: K01,K05,K06.

Posiada kompetencje pozwalające na otwartość i gotowość wchodzenia w relacje z innymi osobami.Potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę i umiejętności w zależności od pojawiających się potrzeb zmian.Posiada kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Metody i kryteria oceniania:

Punkty ECTS

uczestnictwo w zajęciach na platformie e-larningowej 16

przygotowanie projektu i raportu 16

[32/16=2]

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1.warunek konieczny- obowiązkowa obecność (dopuszczalne są 2 nieobecności zarówno usprawiedliwione jak i nieusprawiedliwione).

2.Aktywność

3. Praca zespołowa- projekt

kryteria oceniania (projekt)

na ocenę 5 (bardzo dobra)

student aktywnie uczestniczy w zajęciach

student jest wysoce zaangażowany we wspólny projekt (faza wykonawcza; prezentacja na zajęciach i przygotowanie raportu)

kryteria oceniania (kolokwium)

Wiedza:

na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu psychologii niepełnosprawności. Student nie umie opisać trudności z jakimi borykają się osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Student nie potrafi scharakteryzować ani nawet wymienić sposobów udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością.

na ocenę 3 (dst.): Student zna niektóre pojęcia z zakresu psychologii niepełnosprawności lecz może je mylić (język migany i migowy). Student częściowo wymienia trudności z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnością- jest to wiedza wyrywkowa i nieusystematyzowana. Student potrafi wymienić choć nie scharakteryzować sposobów udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością. Wypowiedzi słowne studenta świadczą o istotnych lukach w tym obszarze.

na ocenę 4 (db.): Student potrafi dość sprawnie oraz w sposób świadczący o dość dużej wiedzy posługiwać się pojęciami z zakresu psychologii niepełnosprawności. Student umie opisać trudności, z którymi borykają się osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Student potrafi wymienić i trafnie scharakteryzować sposoby udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością.

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie oraz w sposób świadczący o ogromnej wiedzy posługiwać się pojęciami z zakresu psychologii niepełnosprawności. Student umie opisać trudności, z którymi borykają się osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, podejmuje często refleksję własną odnośnie przyszłej pracy z osobami z niepełnosprawnością. Student potrafi wymienić i trafnie scharakteryzować sposoby udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością. Student potrafi wymienić i trafnie scharakteryzować sposoby udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością.

Umiejętności:

na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi rozpoznawać problemów specyficznych dla różnych rodzajów niepełnosprawności. Student nie umie dobrać metod odpowiednich dla procesu rewalidacji i rehabilitacji w kontekście danej niepełnosprawności. Student nie potrafi dopasować adekwatnych form pomocy psychologicznej oraz udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej lub skierować do innych specjalistów.

na ocenę 3 (dst.): student potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności- choć nie wszystkich. Student umie choć z trudem dobrać metod odpowiednie dla procesu rewalidacji i rehabilitacji w kontekście danej niepełnosprawności. Student potrafi dopasować adekwatne formy pomocy psychologicznej, ale nie wie jak udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej lub nie umie skierować do odpowiednich specjalistów.

- na ocenę 4 (db.): student potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności. Student umie dobrać metody odpowiednie dla procesu rewalidacji i rehabilitacji w kontekście danej niepełnosprawności. Student potrafi dopasować adekwatne formy pomocy psychologicznej, wie jak udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej lub skierować do odpowiednich specjalistów.

na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności. Student umie dobrać metody odpowiednie dla procesu rewalidacji i rehabilitacji w kontekście danej niepełnosprawności. Student potrafi dopasować adekwatne formy pomocy psychologicznej, wie jak udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej lub skierować do odpowiednich specjalistów.

Kompetencje:

na ocenę 2 (ndst.): Student nie jest wrażliwy na problemy osób z niepełnosprawnością. Student wykazuje się postawą negatywną wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Student nie uczestniczy w ćwiczeniach i pracach zespołowych. Student nie jest obecny na zajęciach- posiada więcej niż 2 nieobecności bez chęci wyjaśniania absencji.

na ocenę 3 (dst.): Student jest wrażliwy na problemy osób z niepełnosprawnością. Student wykazuje się chęcią zmiany na postawę bardziej pozytywną wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Student czasami uczestniczy w ćwiczeniach i pracach zespołowych. Student ma 3 nieobecności, ale wykazuje chęć wyjaśnienia swoich absencji.

na ocenę 4 (db.): Student jest wrażliwy na problemy osób z niepełnosprawnością. Student wykazuje się chęcią zmiany na postawę bardziej pozytywną wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Student w miarę aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i pracach zespołowych.

na ocenę 5 (bdb.): Student jest wrażliwy na problemy osób z niepełnosprawnością. Student wykazuje się postawą tolerancji wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Student aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i pracach zespołowych.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne (omówienie celu, programu zajęć oraz wymagań). Wprowadzenie w metodę projektu.

2. Dyskusja nad uwarunkowaniami postaw wobec osób niepełnosprawnych i chorych.

3. Kwestionariusze: PPAC, PAC1, PAC2, PAS jako metody oceny poziomu funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

4. Narzędzia pomiaru w psychologii rehabilitacji (AS-5-R9 /Skala URK-R/ Skala PCH-R /IWM

5. Problematyka wsparcia społecznego i/lub jakości życia

6. Ból i jego następstwa psychologiczne. Zapoznanie się z takimi metodami jak: BPCQ oraz CSQ .

7. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych- dyskusja. Sposoby oceny kompleksowej rehabilitacji (m.in. SOPER).

8. Prezentacja projektów (2 ostatnie zajęcia)

Treści mogą się zmieniać w zależności od poziomu wiedzy i zapotrzebowania

Metody dydaktyczne:

Interaktywny mini-wykład

ćwiczenia w grupach lub/i w parach (np kanały, pokoje MS Teams)

dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala 1425
Paulina Rosińska 17/22 szczegóły
2 co druga niedziela (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala 1425
Paulina Rosińska 22/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)