Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe WF-ZPS-SEMP
Seminarium przedmiotowe (SEMPRZ) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) Cieciuch J., Harasimczuk J. (2013). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Warszawa: Wydawnictwo Liberi

2) Nęcka E., Stocki R. (2014). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, Kraków: TAiWPN Universitas.

Dodatkowo: literatura przedmiotu zgodna z zainteresowaniami badawczymi studenta.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna etapy prowadzenia badań naukowych; poznał naukowe źródła bibliograficzne; zna standardy tworzenia raportów naukowych, według zaleceń APA 6;

Umiejętności: student potrafi zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania, zgodnie ze standardami APA

Kompetencje: analiza i synteza literatury przedmiotu; stawianie hipotez badawczych;

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceny: zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie prostego badania korelacyjnego (N=25), wykorzystując narzędzia poznane podczas zajęć, zakończonego raportem zgodnym ze standardami APA w wersji 6.

Ocena bardzo dobra: student potrafi bardzo dobrze zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania, zgodnie ze standardami APA. Student nie ma problemu ze sformułowaniem hipotez, dobiera metody badawcze adekwatnie do celu badania. Student sprawnie posługuje się narzędziami badawczymi oraz aplikacjami (edytory tekstów; menadżery bibliografii).

Ocena dobra: student potrafi dobrze zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania, zgodnie ze standardami APA. Student ma problem ze sformułowaniem hipotez, ale dobiera metody badawcze adekwatnie do celu badania. Student sprawnie posługuje się narzędziami badawczymi oraz aplikacjami (edytory tekstów; menadżery bibliografii).

Ocena dostateczna: student potrafi zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania, zgodnie ze standardami APA. Student ma problem ze sformułowaniem hipotez oraz dobiera metody badawcze nieadekwatnie do celu badania. Student w podstawowym zakresie posługuje się narzędziami badawczymi oraz aplikacjami (edytory tekstów; menadżery bibliografii).

Ocena niedostateczna: student potrafi zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania, zgodnie ze standardami APA. Student ma problem ze sformułowaniem hipotez oraz dobiera metody badawcze nieadekwatnie do celu badania. Student w podstawowym zakresie posługuje się narzędziami badawczymi oraz aplikacjami (edytory tekstów; menadżery bibliografii).

Zakres tematów:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom warsztatu pracy badacza i przygotowanie od strony technicznej do prowadzenia samodzielnie badań naukowych. Przedstawione zostaną zagadnienia związane przygotowaniem raportu z pracy empirycznej, w tym w szczególności przygotowanie pracy magisterskiej. Zaprezentowane zostaną narzędzia ułatwiające przeprowadzenie procesu badawczego, w tym m.in. aplikacje służące do zarządzania źródłami bibliograficznymi oraz systemy zarządzania pracą badacza.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, burza mózgów, studium przypadku, praca w grupach, praca własna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 12:30 - 14:00, Kampus Wóycickiego Bud. 14, sala 1425
Jarosław Jastrzębski 29/28 szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 12:30 - 14:00, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 309
Dominik Gołuch 32/30 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)