Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychoterapia WF-ZPS-TR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Link do psychoterapia wykłady
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a95ba7c5f02a34fdab87807489c752b1e%40thread.tacv2/conversations?groupId=64a8cbec-7ffc-431a-802d-f1d41de63524&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Literatura:

1. Czabała Cz ( 1997) Czynniki leczące w psychoterapii. PWN. Warszawa ss.17-86, 134-239

2. Grzesiuk L.( 2005) Psychoterapia Teoria. Podręcznik akademicki. Eneteia, Warszawa

3. Drozdowski P. Kokoszka A. ( 1993)Wprowadzenie do psychoterapii. Colegium Medicum UJ Kraków, ss.13-20, 25-55, 89-250

4. Gabbard G.O. ( 2009) Psychiatria psychodynamiczna w praktyce lekarskiej. Kraków, Wyd UJ.

5. Namysłowska I (2000). Terapia Rodzin. Wyd. Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

6. N.Mc Wiliams (2010) Diagnoza psychodynamiczna. GWP Gdańsk

7. N.Mc Wiliams (2011) Psychoterapia psychodynamiczna. GWP Gdańsk

Efekty uczenia się:

Wiedza

EK1. Student wie, jakie znaczenie ma relacja terapeutyczna dla procesu psychoterapii.

EK2 Student posiada wiedzę na temat najważniejszych czynników leczących w psychoterapii;

EK 3 Student zna podstawowe kierunki psychoterapii;

EK 4 Student zna najważniejsze szkoły psychoterapii i jej techniki

EK 5 Student zna etapy procesu psychoterapii.

Umiejętności

EK 6 Student potrafi sporządzić diagnozę psycho-społecznych przyczyn zaburzeń zgodnie z wybranym podejściem;

EK 7 Student potrafi zastosować podstawowe techniki psychoterapeutyczne z konkretnych szkół

Kompetencje społeczne

EK 8 Staje się wrażliwy na znaczenie relacji terapeutycznej; potrafi budować właściwą relację terapeutyczną

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Obowiązuje materiał przedstawiony na wykładzie i lektury . Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyników z egzaminu pisemnego. Zaliczenie przedmiotu -

ocena 2( ndst) - student nie posiada wiedzy z przedmiotu, nie uzyskał wyniku 51% poprawnych odpowiedzi

ocena 3 ( dst) 60% poprawnych odpowiedzi

ocena 4( db) student ma średnio uporządkowaną wiedzę. 70% poprawnych odpowiedzi

ocena 5 ( bdb) - student posiada kompletną wiedzę z zakresu psychoterapiii. 90% poprawnych odpowiedzi

Zakres tematów:

Zagadnienie programowe

I Przygotowanie do procesu psychoterapii. Psychoterapia a pomoc psychologiczna - zagadnienia wstępne.

1. Psychoterapia jako metoda leczenia a pomoc psychologiczna( podstawowe definicje, różnicowanie pojęć, diagnoza psychologiczna, diagnoza wykorzystywana do procesu psychoterapii. Motywacja do psychoterapii. Kontrakt terapeutyczny ( formy uzgodnień, kryteria) i jego znaczenie dla procesu leczenia

2) Podstawy kontaktu terapeutycznego ( profesjonalny i osobisty wymiar kontaktu z człowiekiem, zasady moralne i etyczne) Więź terapeutyczna

3) Pojęcie kontaktu terapeutycznego. Kontakt terapeutyczny jako fenomen spotkania

II. Podstawy przebiegu procesu psychoterapii

1. Etapy procesu psychoterapii. Przygotowanie pacjenta do procesu terapii. Etapy stosowania interwencji terapeutycznych. Końcowy etap terapii ( specyfika jego przebiegu. czas trwania procesu terapii i jego wyznaczniki

2. Procesy i zjawiska w przebiegu procesu psychoterapii, charakterystyka dynamiki relacji terapeuta-pacjent, klient

Charakterystyka zjawiska oporu pacjenta przed zmianą

III Specyfika psychoterapii opartej o kierunek behawioralno-poznawczy ( charakterystyka podstawowych pojęć, założeń teoretycznych, rozumienia zaburzeń i objawu psychopatologicznego

IV Prezentacja teoretycznych podstaw wiedzy w zakresie rozumienia psychoterapii w paradygmacie psychoanalityczno - psychodynamicznym.

Podstawowe definicje, założenia, czynniki leczące, wskazania do psychoanalizy i terapi psychodynamicznej, przebieg sesji psychoanalitycznej

Prezentacja podstawowych psychoanalityczno - psychodynamicznych kierunków pracy terapeutycznej ( podstawowe założenia terapii psychoanalitycznej, rozumienie psychodynamiczne powstawania zaburzeń psychicznych człowieka. Podstawowe techniki terapeutyczne- interpretacje, klaryfikacje, konfrontacje, przepracowanie. Terapia wglądowa.

V Inne współczesne szkoły psychoterapeutyczne - koncepcje powstawania zaburzeń i podstawowe zasady psychoterapii.

1. Terapia systemowa - definicja podstaw systemowego rozumienia zaburzeń i psychoterapii - podejście komunikacyjne ( szkoła z Palo-Alto, szkoła medilolańska), terapia strukturalna Salvadora Minuchina

Pomoc psychologiczna rodzinie - wybrane elementy psychoterapii systemowej ( podstawowe techniki, pytania cyrkularne, metoda genogramu)

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, opowiadania, opis. Wykład jest obowiązkowy. W semestrze zimowym i letnim wykład jest prowadzony w czasie rzeczywistym on-line -synchronicznie przez platformę e-learningową MS TEAMS.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 raz na miesiąc w sobotę, 15:15 - 16:45, sala 1440
raz na miesiąc w sobotę, 13:30 - 15:00, sala 1440
Aleksandra Kűhn-Dymecka 39/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)