Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System prawny Stanów Zjednoczonych WP-SM-MON-SprSZ(p)
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Z. Lewicki (red) Ameryka. Polityka, prawo, społeczeństwo. Aspra JR 2017.

Wojciech Sokolewicz, red. Instytucje polityczno-prawne Stanów Zjednoczonych

Wojciech Sokolewicz, red., Instytucje i doktryny prawno-polityczne Stanów Zjednoczonych

Ameryki

Literatura uzupełniajaca:

Stanisław Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki

Lesław Kanski, Kompetencje Kongresu w zakresie polityki zagranicznej

Paweł Laidler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki

Ryszard Małajny, Pozycja ustrojowa Kongresu USA, vol. I-III

Kazimierz Nowak, System prezydencjalny Stanów Zjednoczonych

Andrzej Pułło, System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych

Violetta Siedliska, Sadownictwo amerykanskie w Konstytucji

Łukasz Wordliczek, Kształtowanie sie uprawnien prezydenta USA

Efekty uczenia się:

SM1_W04,SM1_W05, SM1_W06, SM1_U06,

SM1_U07, SM1_U08, SM1_U09, SM1_U10,

SM1_K05, SM1_K06, SM1_K07, SM1_K08

Metody i kryteria oceniania:

Student musi uczęszczać na zajęcia (dopuszczalne są maksymalnie 2 nieobecności).

Na każdych zajęciach student musi posiadać ze sobą Konstytucję USA w wersji papierowej.

Student musi zapoznać się z wybranymi przez prowadzącego materiałami źródłowymi (np Artykuły Federalisty).

ZALICZENIE

zaliczenie w formie testu na MS Teams, - po ostatnich zajeciach przewidzianych w planie zajęć. Student otrzyma 20-25 pytań

EK1.

Na ocenę 2: student nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu systemu prawnego w USA

Na ocenę 3, 3,5: student posiada jedynie podstawową umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu systemu prawnego w USA

Na ocenę 4, 4,5: student posiada dobrą uumiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu systemu prawnego w USA. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z

praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu systemu prawnego w USA. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z

praktycznymi i wyciągać wnioski i nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

Zakres tematów:

Źródła prawa amerykańskiego: Konstytucja Stanów Zjednoczonych jako najwyższe prawo amerykańskiej federacji, ustawy federalne i traktaty międzynarodowe w klauzuli nadrzędności, prawo stanowe, orzeczenia sądów jako źródło prawa w USA

Analiza Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki: Historia Konwencji filadelfijskiej, federaliści i anty-federaliści w sporze o kształt państwa. Struktura Konstytucji, Karta Praw, procedura wprowadzania poprawek.

Precedens w systemie common law: porównanie systemów common law i prawa cywilnego, rola sędziego w interpretacji prawa, zasada stare decisis jako podstawa precedensu, hierarchia orzeczeń sądowych

Podstawy federalizmu w strukturze Stanów Zjednoczonych: federalizm horyzontalny i wertykalny, podział władzy między stany w federację w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, orzecznictwo Sądu Najwyższego i uzupełnienie podziału kompetencji

System wyborczy w Stanach Zjednoczonych: procedura wyboru członków Kongresu, Prezydenta USA oraz sędziów federalnych i stanowych, procedura impeachment’u

Podział władzy na szczeblu federalnym – system hamulców i równoważników: władza ustawodawcza (Kongres: zadania, skład), władza wykonawcza (prezydent: zadania, kadencja, odwołanie), władza sądownicza

Struktura sądów w Stanach Zjednoczonych: sądy ustanowione przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych i inne sądy ustanowione ustawą federalną. Sądownictwo stanowe. Procedury apelacyjne.

Pozycja i rola Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych: historia Sądu Najwyższego, skład sądu, kadencja i wybór sędziów

Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w systemie amerykańskim: Marbury vs Madison i linia orzecznicza Sądu Najwyższego w kontroli konstytucyjności prawa w USA

Agencje administracyjne w systemie amerykańskim: powoływanie, obecna struktura i zadania wybranych agencji administracyjnych. Specyfika regulacji administracyjnych na poziomie federalnym

Ława przysięgłych w amerykańskim procesie sądowym

Proces karny i cywilny w prawie amerykańskim: Etapy procesu sądowego w prawie federalnym, przykłady sławnych procesów stanowych ze wskazaniem zmian w prawie.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja ze studentami

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Wojciech Kwiatkowski 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)