Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka medyczna WMCM-LE-EM-sem
Seminarium (SEM) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Łuków P. Pasierski T. Etyka medyczna z elementami filozofii, PZWL 2020

2. Kodeks Etyki Lekarskiej

3. Deklaracja Helsińska WMA,

4. Kubiak R. Prawo medyczne; CH Beck 2017

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1.Czarkowski M. Etyczno-medyczne aspekty początków ludzkiego życia. Studia bydgoskie, 2015, 9: 129-151.

2. Czarkowski M. Udział osób niezdolnych do wyrażenia zgody w badaniach naukowych w: Prawa człowieka a wyzwania bioetyczne związane z nowymi technologiami. Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2018, 47-60.

3. Czarkowski M. Pełnomocnik medyczny - pełniejsza realizacja zasady poszanowania autonomii pacjenta. w: A. Paprocka-Lipińska, R. Budziiński, Etyka w medycynie. Między teorią a praktyką. Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, 2016 str. 248-262.

4. Czarkowski M.: Kliniczne konsultacje etyczne w Polsce – potrzeby i ograniczenia. Med. Prakt., 2017; 11: 124–129

5. Czarkowski M. Dylematy bioetyczno-medyczne zapłodnienia in vitro w: Sinkiewicz W., Grabowski R. Początek ludzkiego życia – bioetyczne wyzwania i zagrożenia, Dom Wydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz, 2016, str. 41-68.

6. Oświadczenie pro futuro jako nowa forma relacji pomiędzy rodziną pacjentem a lekarzem. Rozdział w monografii Oświadczenie pacjenta pro futuro jako problem medyczny, etyczny, teologiczny i prawny pod red. M. Machinek, M. Prusak, M. Zadorożny. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2020, str. 55-72

7. Czarkowski M. Etyka Lekarska. w: Majkowski J., Doroszewska A., Brzozowski T. Wyzwania XXI wieku. Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne. Federacja Polskich Towarzystw Medycznych, Warszawa 2012, str. 55-72.

8. Czarkowski M. Zgoda na udział w badaniach klinicznych osób niezdolnych do jej wyrażenia. Prawo i medycyna 2014 3-4 (56-57); 91-106.

9. Czarkowski M. Aspekty światopoglądowe sprzeciwu sumienia. w: Sinkiewicz W., Grabowski R. Medyczne, etyczne i prawne aspekty sprzeciwu sumienia w praktyce medycznej. Dom Wydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz, 2015, str. 141-156

10. Czarkowski M. Zasady prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi, w: Różyńska J., Hańska W. Bioetyka, Lex Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, str. 438-452.

11. Gert. B., Culver CM, Clouser Danner D, Bioetyka, Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria, 2006

12. Pawlikowski J. Ciało Ludzkie w badaniach naukowych i praktyce medycznej. PZWL, 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza (student/ka zna i rozumie):

główne pojęcia, teorie, zasady etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno-medycznych;

prawa pacjenta;

zasady etyczne pracy w zespole;

Umiejętności (student/ka potrafi):

przestrzegać wzorców etycznych w działaniach zawodowych

rozpoznawać etyczny wymiar decyzji medycznych i odróżniać aspekty faktualne od normatywnych

przestrzegać praw pacjenta;

wykazywać odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji i przekazywanie wiedzy innym;

Kompetencje społeczne (student/ka jest gotów/owa do):

przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta;

nawiązania i utrzymania głębokiego i pełnego szacunku kontaktu z chorym;

stawiania na pierwszym miejscu dobra chorego;

stałego dokształcania się, mając świadomość własnych ograniczeń i potrzeb edukacyjnych oraz planowania własnej aktywności edukacyjnej;

uwzględniania w procesie postępowania terapeutycznego subiektywnych potrzeb i oczekiwań pacjenta wynikających z uwarunkowań społeczno-kulturowych,

Metody i kryteria oceniania:

Seminaria - zaliczenie na ocenę na podstawie przygotowanych w ramach samokształcenia wystąpień (praca poglądowa lub prezentacja podczas seminarium), zaangażowania i jakości pracy podczas zajęć i dyskusji w tym umiejętność: pracy w zespole, z tekstem naukowym, posługiwania się poprawną terminologią

Zakres tematów:

1. Skąd się biorą problemy etyczne w medycynie?

2. Które teorie etyczne są nam najbliższe i dlaczego?

3. Jak interpretować zasady moralne w praktyce?

4. Czy potrafię korzystać z Kodeksu Etyki Lekarskiej? Przykłady.

5. Jak sobie poradzić z informowaniem pacjenta? Omówienie przypadku.

6. Czy potrafię przestrzegać praw pacjenta? – omówienie przypadku

7. Trudne relacje lekarz-pacjent - Omówienie przypadków

8. Trudne relacje lekarz-lekarz - Omówienie przypadków

9. Opieka nad narażonymi na pokrzywdzenie i wykorzystanie – omówienie przypadków

10. Kazuistyka w rozstrzyganiu sporów etycznych – przykłady

11. Jak etycznie uczyć i kierować podwładnymi - Omówienie przypadków

12. Czy możliwe jest etyczne finansowanie publicznej opieki zdrowotnej?

13. Czym się różni lekarz od badacza?

14. Czy nadaję się na członka komisji etycznej?

15. Dyskusja na temat wybrany przez studentki(ów).

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć seminaryjnych wykorzystywane są prezentacje przygotowane przez studentów i prezentacje przypadków z dyskusją i omówieniem metod radzenia sobie z problemami etycznymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:40 - 12:25, sala e-learning
Marek Czarkowski 20/20 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:50 - 11:20, sala e-learning
Marek Czarkowski 20/20 szczegóły
3 każdy wtorek, 10:45 - 11:30, sala e-learning
Marek Czarkowski 20/20 szczegóły
4 każdy wtorek, 8:55 - 9:40, sala e-learning
Marek Czarkowski 20/20 szczegóły
5 każdy wtorek, 12:35 - 13:20, sala e-learning
Marek Czarkowski 20/20 szczegóły
6 każdy wtorek, 14:40 - 15:25, sala e-learning
Marek Czarkowski 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)