Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia klasyczna - warsztat badacza WH-FK-I-1-WarszBad
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5a96bbb005be423e89f320688ad13604%40thread.tacv2/conversations?groupId=f240caf3-9f6f-411c-83f3-528ecb182b50&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bibliografia (do wyboru):

-S. Małunowiczówna, Wstęp do filologii klasycznej wraz z metodologią pracy umysłowej i naukowej, Lublin 1960.

-E.A. Havelock, Przedmowa do Platona, tłum. P. Majewski, Warszawa 2007.

-W. Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, tłum. M. Plezia i M. Bednarczyk, Warszawa 2001.

-Wł. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994.

-J. Marouzeau, Pogadanki o łacinie. Tłum. M. Stępniewska, Lwów 1930.

-H.-I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, tłum. St. Łoś, Warszawa 1969.

-L.D. Reynolds, N.G.Wilson, Skrybowie i uczeni. O tym, w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów, tłum. P. Majewski, Warszawa 2009.

-J. E. Sandys, A short History of classical Scholarship form the sixth century B.C. to the present day, Cambridge 1905.

-A. Świderkówna, M. Nowicka, Książka się rozwija, Wrocław 1970, 22008.

-Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Praca zbior. pod red. E. Wipszyckiej, t. 1–3, Warszawa 1979–1986.

- różne słowniki do j. greckiego i polskiego oraz encyklopedie kultury antycznej

- inne - np. materiały od prowadzącego.

Efekty uczenia się:

FK1_W01 [Absolwent] Zna kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze z zakresu filologii. Rozumie najważniejsze teorie wypracowane w ramach filologii; zna historię i kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje między nimi

FK1_U02 Potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy z zakresu filologii klasycznej, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania.

FK1_K01 Jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie, a także w odniesieniu do zachodzących przemian i aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dozwolone są 2 nieobecności). Na ocenę może wpływać aktywność studenta na zajęciach. Podstawą oceny jest praca pisemna na zadany temat (lub inna forma zaliczenia, np. test pisemny - w uzgodnieniu ze studentami)

Na ocenę 5 student:

zna bardzo dobrze kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze z zakresu filologii. Rozumie bardzo dobrze najważniejsze teorie wypracowane w ramach filologii; zna bardzo dobrze historię i kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje między nimi

potrafi bardzo dobrze samodzielnie sformułować problem badawczy z zakresu filologii klasycznej, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania.

jest gotów w stopniu bardzo dobrym do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie, a także w odniesieniu do zachodzących przemian i aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych.

Na ocenę 4 student:

zna dobrze kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze z zakresu filologii. Rozumie dobrze najważniejsze teorie wypracowane w ramach filologii; zna dobrze historię i kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje między nimi

potrafi dobrze samodzielnie sformułować problem badawczy z zakresu filologii klasycznej, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania.

jest gotów w stopniu dobrym do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie, a także w odniesieniu do zachodzących przemian i aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych.

Na ocenę 3 student:

zna dostatecznie kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze z zakresu filologii. Rozumie dostatecznie najważniejsze teorie wypracowane w ramach filologii; zna dostatecznie historię i kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje między nimi

potrafi dostatecznie samodzielnie sformułować problem badawczy z zakresu filologii klasycznej, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania.

jest gotów w stopniu dostatecznym do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie, a także w odniesieniu do zachodzących przemian i aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych.

Na ocenę 2 student nie spełnia powyższych warunków.

Zakres tematów:

Zapoznanie studentów z zakresem filologii klasycznej na tle innych nauk o starożytności: historia starożytna, archeologia, filozofia, retoryka.... Zaznajomienie studentów z podstawowymi narzędziami pracy filologa klasycznego, w tym dostępnymi m.in. w sieci www: słowniki, encyklopedie, czasopisma, serie wydawnicze etc. Zarys historii filologii klasycznej (także w Polsce). Elementy krytyki tekstu.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Dominika Budzanowska-Weglenda 29/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)