Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15095
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Spis lektur obowiązkowych:

I Teoria literatury i jej przedmiot. Czym jest teoria literatury? Czym jest literatura?

1. J. Culler, Co to jest teoria?, [w:] tenże, Teoria literatury, Warszawa 1998 i J. Sławiński, Problemy literaturoznawczej terminologii, [w:] tenże, Dzieło – język – tradycja, Warszawa 1998.

2. R. Nycz, O przedmiocie studiów literackich – dziś, „Teksty Drugie” 2005, 1-2, s. 175-187.

3. M. Heidegger, Hölderlin i istota poezji, tłum. K. Michalski, [w:] Teoria badań literackich za granicą. Antologia, red. S. Skwarczyńska, Kraków 1981, t. II, cz. 2.

4. S. Sawicki, Czym jest poezja?, [w:] tenże, Czym jest sztuka?, Kraków 1985 lub w: tenże, Wartość – sacrum – Norwid, Lublin 1994, s. 7-17.

5. Cz. Miłosz, Przeciw poezji niezrozumiałej, „Teksty Drugie” 1990, nr 5-6, s. 151-162.

6. R. Nycz, Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczenia, „Teksty Drugie” 2007, nr 6, s. 34-49.

R. Nycz, Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy), „Teksty Drugie” 2002, nr 4, s. 35-46.

II Dzieło literackie: przybliżenia, stanowiska, projekty badawcze

7. W. Propp, Morfologia bajki, tłum. S. Balbus, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4, s. 203-241 lub [w:] tenże, Morfologia bajki, Warszawa 1976, rozdz. II, III, Załącznik II.

8. M. Bachtin, Typy słowa prozatorskiego, [w:] tenże, Problemy poetyki Dostojewskiego, tłum. N. Modzelewska, Warszawa 1970, s. 275-309.

9. J. M. Łotman, O znaczeniach we wtórnych systemach modelujących, „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 1, s. 279-294.

10. R. Ohmann, Literatura jako akt, tłum. B. Kowalik, W. Krajka, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 2 lub [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, red. H. Markiewicz, t. IV, cz. I, Kraków 1992.

11. M. Głowiński, O intertekstualności, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 75-100.

12. M. Januszkiewicz, W horyzoncie nowoczesności: antybohater jako pojęcie antropologii literatury, „Teksty Drugie” 2010, nr 3, s. 60-78.

13. E. Rybicka, Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca: zwrot topograficzny w badaniach literackich, „Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 21-38.

III Interpretacja dzieła literackiego (cz. I)

14. H. Markiewicz, O interpretacji semantycznej utworów literackich, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 2, s. 115-131.

15. K. Bartoszyński, O lekturze wielokrotnej, „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 4, s. 145-166 lub [w:] tenże, Powieść w świecie literackości. Szkice, Warszawa 1991, s. 165-185.

Efekty uczenia się:

FP1_W03; FP1_U03; FP1_K01.

Metody i kryteria oceniania:

WARUNKI ZALICZENIA ĆWICZEŃ:

1. dopuszcza się dwie nieobecności w ciągu każdego semestru;

2. ocena (w semestrze zimowym) i ocena roczna z ćwiczeń (w semestrze letnim) są uzyskiwane na podstawie prac zaliczeniowych przesyłanych do systemu Moodle; na ocenę semestralną składają się następujące elementy: frekwencja max. 20%; prace zaliczeniowe max. 70%, aktywność w zajęciach i udział w konsultacjach max. 10%;

3. warunkiem uczestniczenia w ćwiczeniach w semestrze letnim jest uzyskanie oceny pozytywnej z przedmiotu w semestrze zimowym;

4. studenci, którzy nie uzyskali oceny z ćwiczeń w semestrze zimowym lub letnim, nie mogą przystąpić do egzaminu z przedmiotu ‘Teoria literatury. Wykład’.

Opis ECTS:

- aktywność na platformie e-learningowej - 30 godzin,

- przygotowanie do zajęć - praca na platformie - 15 godzin,

- przygotowanie merytoryczne prac pisemnych i ich redakcja - 15 godzin.

Zakres tematów:

Teoria literatury, i jej przedmiot. Czym jest teoria literatury? Czym jest literatura? – Dzieło literackie: przybliżenia, stanowiska, projekty badawcze. – Interpretacja dzieła literackiego. – Autor i jego dzieło. Zagadnienie autobiografii. Problem odbioru dzieła literackiego. – Problematyka (nowej) genologii: gatunki literackie, dawne i nowe. – Sacrum w literaturze. – Literatura a rzeczywistość. Mimesis i mimetyczność. – Tradycja literacka.

Metody dydaktyczne:

• indywidualna i wspólna (podczas ćwiczeń) lektura tekstów teoretycznych;

• prezentacje multimedialne z elementami wykładu dot. problemów ogólnych teorii literatury, ew. dyskusja z tezami autorów;

• ćwiczenia w trybie wideokonferencji na MS Teams; konsultacje (MS Teams);

• materiały do ćwiczeń udostępniane w systemie Moodle;

• poszerzanie lektur obowiązkowych o literaturę uzupełniającą;

• prace pisemne, co najmniej 4 w ciągu każdego semestru, przesyłane przez studentów do systemu Moodle.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Wiesława Tomaszewska 30/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)