Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej-współczesność-wykład WH-FPZ-I-3-HLPWspłW
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

LITERATURA

a) podstawowa (wybrane pozycje):

Poezja polska okresu dwudziestolecia międzywojennego. Antologia BN I 253 (Wrocław 1997)

Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, BN I 230 (Wrocław 1978)

Określona epoka – Nowa Fala 1968-1993: wiersze i komentarze (Kraków 1995)

Trans/formacja. Dramat polski po 1989 roku. Antologia. 1 (Warszawa 2012), 2 (Warszawa 2013)

b) uzupełniająca (wybrane pozycje):

Słownik literatury XX wieku, red. A. Brodzka i in. (Wrocław 1992, 1993, 1996).

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. I, t. II, red. A. Hutnikiewicz i in. (Warszawa 2000).

J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne (Warszawa 2000).

J. Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej (Warszawa 1997, 1999, 2000, 2002).

M. Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939-1989 (Wrocław 1999).

Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975 (Warszawa 1996, 1997, 1999).

S. Burkot, Literatura polska 1939- 2009 (Warszawa 2010).

P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji (Kraków 1999, 2000, 2002).

Metody i kryteria oceniania:

Udział w wykładzie

Zapoznanie się z lekturami

Egzamin pisemny końcowy

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną: student objaśnia podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa.

Na ocene dobrą: student objaśnia terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa oraz podaje przykłady.

Na ocenę bardzo dobrą: student objaśnia terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa i z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji, ma głęboką wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do wykładu: zakres tematyczny i ramy czasowe; chronologiczny i problemowy sposób prezentacji historii polskiej literatury współczesnej; problem periodyzacji literatury polskiej XX i XXI wieku; najważniejsze zjawiska i fakty literackie doby współczesnej.

2. Dwudziestolecie międzywojenne: przełom roku 1918 - niepodległość a literatura. Polska powieść polityczna.

3. Programy poetyckie Dwudziestolecia międzywojennego. Ewolucja - "rewolucja" w poezji epoki: Skamandryci, ekspresjoniści, futuryści, Awangarda Krakowska.

4. Poezja Drugiej Awangardy.

5. Najważniejsze zjawiska w prozie literackiej Dwudziestolecia. Awangarda prozatorska: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz.

6. Twórczość literacka w okresie II wojny światowej.

7. Literatura polska wobec wojny. Formy pisania. Najważniejsze dzieła literackie.

8. Sytuacja literatury polskiej po 1945 r. Emigracja - kraj. Literatura wobec komunizmu.

9. Literatura krajowa końca lat 40. i początku 50. Przełom 1956 a literatura.

10. Polska literatura emigracyjna: główni pisarze i najważniejsze zjawiska.

11. Literatura w PRL lat 60., 70. i 80. Nowa Fala. Pisarze dysydenci. Drugi obieg.

12. Wielcy poeci XX wieku: Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz, Wisława Szymborska.

13. Przełom roku 1989. Nowa sytuacja literatury polskiej.

14. Literatura po 1989 roku. Trzydziestolecie.

15. Literatura po 1989 roku. Młodzi pisarze. Nowe zjawiska w prozie i poezji.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (konwencjonalny)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 17:00 - 18:30, sala e-learning
Łukasz Kucharczyk 15/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)