Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do muzeologii muzealnictwa WH-MU-I-1-WstMuz-W
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012.

Folga-Januszewska D., Muzeologia, muzeografia, muzealnictwo, "Muzealnictwo" 2008, t. 49, s. 200-203.

Funkcja pastoralna muzeów kościelnych, "Biuletyn Muzeum Diecezjalnego"4 (2000-2001), Zamość, s. 5-76.

Muzea polskie, red.D. Folga-Januszewska, Olszanica 2012.

Szczebak Wł., Muzeum Diecezjalne w Tarnowie, Tarnów 2003.

ŻygulskZ.i jun. Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Efekty uczenia się:

W01 - zna kluczowe pojęcia z zakresu muzeologii i muzealnictwa. Rozumie znaczenie kształtowania się i funkcjonowania placówek muzealnych.

W02 - zna podstawową terminologię z zakresu muzeologii i muzealnictwa

U01-Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę, do analizowania struktury i funkcji muzeum.

K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzeologicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria: (egzamin ustny), metodą e-learningową.

Ocena BDB – student porządkuje wiedzę z zakresu historii muzealnictwa i muzeologii. Posługuje się podstawową terminologią z powyższego zakresu. Wskazuje i objaśnia dokumenty prawne dotyczące muzealnictwa i ochrony zabytków. Rozpoznaje i charakteryzuje typy muzeów, a także porównuje i wyprowadza wnioski dotyczące ich funkcjonowania.

Ocena DB – student charakteryzuje poszczególne etapy rozwoju muzealnictwa. Posługuje się podstawową terminologią muzeologiczną. Wskazuje i porównuje dokumenty prawne dotyczące muzealnictwa i ochrony zabytków. Rozpoznaje i charakteryzuje typy muzeów.

Ocena DST - student charakteryzuje poszczególne etapy rozwoju muzealnictwa. Rozpoznaje i charakteryzuje typy muzeów.

Ocena NDST – student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną

Zakres tematów:

Tematy zajęć I semestr

1. Czym jest muzealnictwo i muzeologia.

2. Przesłanki ideowe muzealnictwa w okresie starożytności.

3. Dzieje kolekcjonerstwa po upadku imperium zachodniorzymskiego, m.in. skarbce średniowieczne.

4. Odrodzenie idei muzealnictwa w Xv wieku.

5. Rozwój muzealnictwa XVI/XVII wieku na przykładzie kolekcji Medyceuszy.

6. Zagadnienia poświęcone ideom muzealnictwa XVIII/XIX w.

7. Kategoryzacja muzeów.

8. Muzea artystyczne.

9. Muzea rezydencje.

10. Muzea historyczne.

11. Muzea religijne.

12.Muzea przyrodnicze.

13. Muzea biograficzne.

14. Muzea skansenologiczne.

15. Dokumenty prawne dotyczące muzealnictwa i ochrony zabytków - zarys historyczny.

16. Państwowe dokumenty prawne z zakresu muzealnictwa.

17. Dokumenty prawne wydane przez Kościół rzymskokatolicki dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter wykładowy z zastosowaniem materiału ilustracyjnego, prowadzone są na platformie e-learningowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Beata Skrzydlewska 26/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)