Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie IV rok WP-PRZ-SEM-MSZ-IV
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

System prawa karnego (wyd. CH Beck)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

PR_W02: ma pogłębioną wiedzę o źródłach i charakterze norm prawa karnego; zna ich kontekst historyczny i współczesny

Umiejętności:

PR_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

PR_U07 potrafi projektować i tworzyć prace pisemne dotyczące prawa karnego, w szczególności potrafi stworzyć plan pracy magisterskiej i tekst pracy magisterskiej o tematyce dotyczącej prawa karnego

PR_U08 potrafi sformułować dokumenty prawne przydatne na potrzeby prawa karnego przy pomocy dostępnych narzędzi informatycznych

PR_U09 potrafi zaprojektować i zaprezentować wypowiedź ustną na temat prawa karnego, w szczególności zawierający się w tematyce pracy magisterskiej

Kompetencje społeczne:

PR_K01 jest gotowy do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm

z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, zwłaszcza ustaw karnych, orzecznictwie i doktrynie

PR_K02 jest gotowy do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych w obszarze związanym z prawem karnym

PR_K03 jest gotowy do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych w sprawach należących do prawa karnego.

Metody i kryteria oceniania:

Metodami oceniania efektów kształcenia z zakresu wiedzy (PR_W02) są ocena aktywności na seminarium, udział w dyskusji, analiza przygotowanych fragmentów planu pracy magisterskiej i poszczególnych rozdziałów

Metodami oceniania efektów kształcenia z zakresu umiejętności (PR_U02 PR_U07, PR_U08, PR_U09) są ocena aktywności na seminarium, udział w dyskusji, ocena wypowiedzi ustnej nt. projektowanej pracy magisterskiej, analiza przygotowanych fragmentów planu pracy magisterskiej i poszczególnych rozdziałów

Metodami oceniania efektów kształcenia z zakresu kompetencji społecznych (PR_K01 PR_K02, PR_K03) są ocena aktywności na seminarium, udział w dyskusji.

Ocenianie następuje poprzez platformę MS Teams. Fragmenty planów i prac są wysyłane na adres e-mail.

Kryteria oceniania

PR_W02: ma pogłębioną wiedzę o źródłach i charakterze norm prawa karnego; zna ich kontekst historyczny i współczesny

Na ocenę bardzo dobrą (5)

PR_W02: ma pogłębioną wiedzę o źródłach i charakterze norm prawa karnego; zna ich kontekst historyczny i współczesny w odniesieniu do aktów normatywnych, orzecznictwa i doktryny prawnej

Na ocenę dobrą (4)

PR_W02: ma pogłębioną wiedzę o źródłach i charakterze norm prawa karnego; zna ich kontekst historyczny i współczesny w odniesieniu do aktów normatywnych, i doktryny prawnej

Na ocenę dostateczną (3)

PR_W02: ma pogłębioną wiedzę o źródłach i charakterze norm prawa karnego; zna ich kontekst historyczny i współczesny w odniesieniu do aktów normatywnych

Na ocenę niedostateczną (2)

PR_W02: nie ma wiedzy o źródłach i charakterze norm prawa karnego; nie zna ich kontekstu historycznego ani współczesnego

PR_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę bardzo dobrą (5)

PR_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych posługując się aktami normatywnymi, orzecznictwem, literaturą z zakresu prawa karnego

Na ocenę dobrą (4)

PR_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych posługując się aktami normatywnymi i literaturą z zakresu prawa karnego

Na ocenę dostateczną (3)

PR_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych posługując się aktami normatywnymi

Na ocenę niedostateczną (2)

PR_U02 nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

PR_U07 potrafi projektować i tworzyć prace pisemne dotyczące prawa karnego, w szczególności potrafi stworzyć plan pracy magisterskiej i tekst pracy magisterskiej o tematyce dotyczącej prawa karnego

Na ocenę bardzo dobrą (5)

PR_U07 potrafi projektować i tworzyć prace pisemne dotyczące prawa karnego, w szczególności potrafi stworzyć plan pracy magisterskiej i tekst pracy magisterskiej o tematyce dotyczącej prawa karnego; wykorzystuje przy tym akty normatywne, orzecznictwo i literaturę z zakresu prawa karnego

Na ocenę dobrą (4)

PR_U07 potrafi projektować i tworzyć prace pisemne dotyczące prawa karnego, w szczególności potrafi stworzyć plan pracy magisterskiej i tekst pracy magisterskiej o tematyce dotyczącej prawa karnego; wykorzystuje przy tym akty normatywne i literaturę z zakresu prawa karnego

Na ocenę dostateczną (3)

PR_U07 potrafi projektować i tworzyć prace pisemne dotyczące prawa karnego, w szczególności potrafi stworzyć plan pracy magisterskiej i tekst pracy magisterskiej o tematyce dotyczącej prawa karnego; wykorzystuje przy tym akty normatywne

Na ocenę niedostateczną (2)

PR_U07 nie potrafi projektować i tworzyć prac pisemnych dotyczących prawa karnego; nie umie stworzyć planu pracy magisterskiej i tekstu pracy magisterskiej o tematyce dotyczącej prawa karnego

PR_U08 potrafi sformułować dokumenty prawne przydatne na potrzeby prawa karnego przy pomocy dostępnych narzędzi informatycznych

Na ocenę bardzo dobrą (5)

PR_U08 potrafi sformułować dokumenty prawne przydatne na potrzeby prawa karnego przy pomocy dostępnych narzędzi informatycznych opierając się na aktach normatywnych, orzecznictwie i literaturze z prawa karnego.

Na ocenę dobrą (4)

PR_U08 potrafi sformułować dokumenty prawne przydatne na potrzeby prawa karnego przy pomocy dostępnych narzędzi informatycznych opierając się na aktach normatywnych i literaturze z prawa karnego.

Na ocenę dostateczną (3)

PR_U08 potrafi sformułować dokumenty prawne przydatne na potrzeby prawa karnego przy pomocy dostępnych narzędzi informatycznych opierając się na aktach normatywnych,

Na ocenę niedostateczną (2)

PR_U08 nie potrafi sformułować dokumentów prawnych przydatnych na potrzeby prawa karnego przy pomocy dostępnych narzędzi informatycznych

PR_U09 potrafi zaprojektować i zaprezentować wypowiedź ustną na temat prawa karnego, w szczególności zawierający się w tematyce pracy magisterskiej

Na ocenę bardzo dobrą (5)

PR_U09 potrafi zaprojektować i zaprezentować wypowiedź ustną na temat prawa karnego, w szczególności zawierający się w tematyce pracy magisterskiej; posługuje się przy tym aktami normatywnymi, orzecznictwem i literaturą przedmiotu

Na ocenę dobrą (4)

PR_U09 potrafi zaprojektować i zaprezentować wypowiedź ustną na temat prawa karnego, w szczególności zawierający się w tematyce pracy magisterskiej; posługuje się przy tym aktami normatywnymi i literaturą przedmiotu

Na ocenę dostateczną (3)

PR_U09 potrafi zaprojektować i zaprezentować wypowiedź ustną na temat prawa karnego, w szczególności zawierający się w tematyce pracy magisterskiej; posługuje się przy tym aktami normatywnymi

Na ocenę niedostateczną (2)

PR_U09 nie potrafi zaprojektować i zaprezentować wypowiedzi ustnej na temat prawa karnego, w szczególności zawierającego się w tematyce pracy magisterskiej

PR_K01 jest gotowy do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, zwłaszcza ustaw karnych, orzecznictwie i doktrynie

Na ocenę bardzo dobrą (5)

PR_K01 jest gotowy do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, zwłaszcza ustaw karnych, orzecznictwie i doktrynie; biegle posługuje się posiadaną wiedzą

Na ocenę dobrą (4)

PR_K01 jest gotowy do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, zwłaszcza ustaw karnych, orzecznictwie i doktrynie; posługuje się posiadaną wiedzą w sposób dobry

Na ocenę dostateczną (3)

PR_K01 jest gotowy do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, zwłaszcza ustaw karnych, orzecznictwie i doktrynie; korzysta z posiadanej wiedzą dostatecznie; doskonali wiedzę przy wsparciu nauczyciela

Na ocenę niedostateczną (2)

PR_K01 nie jest gotowy do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, zwłaszcza ustaw karnych, orzecznictwie i doktrynie

PR_K02 jest gotowy do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych w obszarze związanym z prawem karnym

Na ocenę bardzo dobrą (5)

PR_K02 jest gotowy do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych w obszarze związanym z prawem karnym; odnosi się przy tym do wiedzy z zakresu treści aktów normatywnych, kodeksów etyki zawodowej, orzecznictwa i wypowiedzi doktryny

Na ocenę dobrą (4)

PR_K02 jest gotowy do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych w obszarze związanym z prawem karnym; odnosi się przy tym do wiedzy z zakresu treści aktów normatywnych, orzecznictwa i wypowiedzi doktryny

Na ocenę dostateczną (3)

PR_K02 jest gotowy do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych w obszarze związanym z prawem karnym; odnosi się przy tym do wiedzy z zakresu treści aktów normatywnych i wypowiedzi doktryny

Na ocenę niedostateczną (2)

PR_K02 nie jest gotowy do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych w obszarze związanym z prawem karnym

PR_K03 jest gotowy do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych w sprawach należących do prawa karnego

Na ocenę bardzo dobrą (5)

PR_K03 jest gotowy do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych w sprawach należących do prawa karnego; wykorzystuje w pracy w grupie znajomość prawa karnego w oparciu o treści aktów normatywnych, orzecznictwa i wypowiedzi doktryny

Na ocenę dobrą (4)

PR_K03 jest gotowy do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych w sprawach należących do prawa karnego; wykorzystuje w pracy w grupie znajomość prawa karnego w oparciu o treści aktów normatywnych i wypowiedzi doktryny

Na ocenę dostateczną (3)

PR_K03 jest gotowy do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych w sprawach należących do prawa karnego; wykorzystuje w pracy w grupie znajomość prawa karnego w oparciu o treści aktów normatywnych

Na ocenę niedostateczną (2)

PR_K03 nie jest gotowy do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych w sprawach należących do prawa karnego

Weryfikacja zdalna - MS Teams.

Zakres tematów:

Tematyka jest wybierana przez studentów.

Metody dydaktyczne:

Kształcenie odbywa się w oparciu o zajęcia na platformie MS Teams,

poprzez konsultacje indywidualne poprzez MS Teams i email.

Kod dostępu został wysłany przez USOSmail.

Wiedza:

PR_W02: ma pogłębioną wiedzę o źródłach i charakterze norm prawa karnego; zna ich kontekst historyczny i współczesny –

Metodami dydaktycznymi są wykład konwersatoryjny, prezentacja, przegląd orzecznictwa, przegląd literatury, analiza tekstów aktów normatywnych

Umiejętności:

PR_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Metodami dydaktycznymi są studium przypadku, dyskusja.

PR_U07 potrafi projektować i tworzyć prace pisemne dotyczące prawa karnego, w szczególności potrafi stworzyć plan pracy magisterskiej i tekst pracy magisterskiej o tematyce dotyczącej prawa karnego

Metodami dydaktycznymi są prezentacja, przegląd orzecznictwa, przegląd literatury

PR_U08 potrafi sformułować dokumenty prawne przydatne na potrzeby prawa karnego przy pomocy dostępnych narzędzi informatycznych

Metodami dydaktycznymi są prezentacja, przegląd orzecznictwa, przegląd literatury

PR_U09 potrafi zaprojektować i zaprezentować wypowiedź ustną na temat prawa karnego, w szczególności zawierający się w tematyce pracy magisterskiej

Metodami dydaktycznymi są prezentacja, dyskusja

Kompetencje społeczne:

PR_K01 jest gotowy do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, zwłaszcza ustaw karnych, orzecznictwie i doktrynie

Metodami dydaktycznymi są prezentacja, przegląd orzecznictwa, przegląd literatury

PR_K02 jest gotowy do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych w obszarze związanym z prawem karnym

Metodami dydaktycznymi są praca w grupach, dyskusja

PR_K03 jest gotowy do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych w sprawach należących do prawa karnego

Metodami dydaktycznymi są praca w grupach, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 18:30 - 20:00, sala e-learning
Maria Szczepaniec 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.