Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumenty technologiczne w ochronie środowiska WF-OB-ITOS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. B.Grzybowska-Świerkosz, Elementy Katalizy Heterogenicznej, PWN, 1993

2. A.L.Kowal, M.Świderska-Bróż: “Oczyszczanie wody”, PWN Warszawa 1998.

3. A.L.Kowal: „Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów”, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.

4. W.Hermanowicz, J.Dojlido i inni: „Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków”, Wyd. Arkady, warszawa 2000.

5. Szymczyk S. i inni., Biorafineria lignocelulozowa – uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne, red. M. Stolarski, J. Gołaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015.

6. „Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego - Przewodnik dla samorządów terytorialnych i inwestorów” Wydawnictwo Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej IBMiER, Warszawa 2003;

Efekty uczenia się:

EK 1 – student zna podstawową terminologię z zakresu technologii energetycznych i chemicznych

EK 2 – student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień technologii energetycznych i chemicznych

EK 3 – student posiada wiedzę na temat najważniejszych metod technologicznych ograniczania uciążliwości transportu i przemysłu dla środowiska.

Umiejętności:

EK 4 – student potrafi analizować technologie energetyczne i chemiczne pod kątem ich oddziaływania na środowisko;

EK 5 – student formułuje kluczowe problemy w ochronie środowiska na podstawie analizy danych o instrumentach technologicznych w ochronie środowiska

EK 6 – student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu danych o środowisku.

Kompetencje:

EK 7 – student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu technologii energetycznych i chemicznych do oceny efektywności w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń środowiska.

EK 8 – student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

test

Zakres tematów:

- wprowadzenie: definicja pojęcia „instrumenty technologiczne”

- łańcuch życia produktów w procesach technologicznych: omówienie elementów łańcucha technologicznego na przykładzie wytwarzania biokomponentów paliw silnikowych

- energochłonność i emisyjność łańcucha technologicznego: omówienie uwarunkowań technologiczno - konstrukcyjnych energochłonności, wpływ katalizy na energochłonność procesu w technologii chemicznej, technologiczne możliwości sterowania ilością odpadów

-wybrane działy gospodarki, dla których omówione zostaną technologiczne narzędzia ograniczenia uciążliwości dla środowiska

• transport

- technologie redukcji emisji CO, niespalonych węglowodorów, cząstek stałych i NOx ze środków transportu: omówienie metod sterowania stężeniem zanieczyszczeń w spalinach przez a) dobór składu chemicznego paliwa, b) stosowanie systemów oczyszczania spalin

• energetyka

- technologie redukcji emisji CO, niespalonych węglowodorów, cząstek stałych i NOx z instalacji energetycznych: omówienie a) technologii odsiarczania spalin, b) technologii usunięcia pyłów

• przemysł chemiczny

- redukcja emisji NM LZO do powietrza: omówienie głównych źródeł emisji NM LZO, w tym a) metod hermetyzacji instalacji logistycznych, b) technologii wytwarzania farb i lakierów na bazach niewęglowodorowych

-ograniczenie wprowadzania chemicznych zanieczyszczeń do ścieków: omówienie pojęcia "technologie bezodpadowe", podanie i szczegółowe porównanie technologii wytwarzania wybranego produktu technologią generującą odpady ciekłe i bezodpadową.

• przemysł cementowy

-ograniczenie emisji pyłów

- technologie energetycznego wykorzystania odpadów

Metody dydaktyczne:

wykłd

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, (sala nieznana)
Andrzej Kulczycki 7/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)