Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie: Mikrobiologia środowisk WF-OB-SLMS
Seminarium licencjackie (SEMLI) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 2
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym na ocenę składają się ocena punktowa (max. 5, min. 3 pkt. - równoznaczne z oceną) z prezentacji multimedialnej (przy ocenie brane są pod uwagę: treść, forma i sposób przedstawienia prezentacji, trzymanie się czasu przeznaczonego na przedstawienie prezentacji), oraz punkty za terminowe oddanie (terminy zostaną ustalone na pierwszych zajęciach w semestrze) przynajmniej trzech rozdziałów pracy licencjackiej (studenci kontynuują pisanie pracy licencjackiej w kolejnym semestrze letnim bez uczęszczania na seminarium).

Kryteria oceny prezentacji multimedialnej:

5 pkt. - w prezentacji student przedstawia jeszcze raz hipotezę badawczą, cele pracy i skrótowo metodykę, w całości i szczegółowo przedstawia i omawia otrzymane wyniki badań, prezentuje je w postaci precyzyjnych (dokładnie opisanych – z tytułami wykresów i tabel, z opisanymi osiami wykresów itp.) wykresów i table, podejmuje próbę interpretacji wyników, przedstawia jasno sformułowane i precyzyjne wnioski, nie ma problemów z zaplanowanym czasem prezentacji, slajdy omawiane są własnymi słowami, bez dosłownego czytania tekstu prezentowanego na slajdach, nie „podpiera się” tekstem pisanym, jest kontakt wzrokowy ze słuchaczami).

4 pkt - w prezentacji student przedstawia jeszcze raz hipotezę badawczą, cele pracy i skrótowo metodykę, bez szczegółów przedstawia i omawia otrzymane wyniki badań, prezentuje je w postaci wykresów i tabel, ale bez szczegółów, podejmuje próbę interpretacji wyników, przedstawia wnioski, nie ma problemów z zaplanowanym czasem prezentacji i sposobem przedstawienia prezentacji (slajdy omawiane są własnymi słowami, bez dosłownego czytania tekstu prezentowanego na slajdach ale z pomocą notatek, jest kontakt wzrokowy ze słuchaczami).

3 pkt – w prezentacji student przedstawia jeszcze raz hipotezę badawczą, cele pracy i skrótowo metodykę, wyrywkowo bez szczegółów przedstawia i omawia otrzymane wyniki badań, prezentuje je w postaci nieczytelnych i niezrozumiałych wykresów i tabel, przedstawia mało precyzyjne wnioski, są problemy z zaplanowaniem czasu oraz sposobem przedstawienia prezentacji (student czyta dosłownie tekst prezentowany na slajdach, nie ma kontaktu wzrokowego ze słuchaczami).

Kryteria oceny terminowego oddawania poszczególnych rozdziałów:

5 pkt. - za oddanie rozdziału w terminie

4 pkt. - za jednotygodniowe opóźnienie

3 pkt. – za dwutygodniowe opóźnienie jak w semestrze zimowym.

Ocena z seminarium w semestrze zimowym jest średnią arytmetyczną punktów za prezentację i punktów za terminowe oddanie rozdziałów (będzie ona wystawiona jeżeli finalnie student przygotuje w całości pracę licencjacką).

Warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium jest ostatecznie przygotowanie pracy licencjackiej. Gotowa praca licencjacka w semestrze letnim (ostatnim semestrze studiów) musi być oddana w terminie wyznaczonym przez wykładowcę (będzie to co najmniej 4 tygodnie przed terminem oddania pracy do dziekanatu, prace oddane później mogą nie zostać ocenione i dopuszczone do obrony w I terminie). W terminie poprawkowym prace będą przyjmowane do oceny najpóźniej 4 tygodnie przed terminem składania pracy w dziekanacie. Po tym terminie praca nie będzie oceniana, co jest jednoznaczne z niezaliczeniem seminarium.

Dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze (bez względu na posiadane lub nie usprawiedliwienie). Za trzecią i każdą kolejną nieobecność ocena semestralna obniżana jest o 0,5 stopnia; łącznie 6 i więcej nieobecności powoduje niezaliczenie przedmiotu.

Zakres tematów:

Semestr zimowy jest kontynuacją seminarium rozpoczętego w sem. letnim poprzedniego roku akad.

1. Kontynuowanie badań laboratoryjnych.

2. Omówienie i interpretacja otrzymanych wyników badań z prowadzącym seminarium.

3. Przygotowywanie kolejnych rozdziałów pracy licencjackiej.

4. Przedstawienie wyników badań w postaci prezentacji multimedialnej i dyskusja w grupie.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja - wspólne rozważania zagadnień z zakresu wybranego tematu pracy licencjackiej, dyskusja nad postawioną hipotezą badawczą i celami pracy, interpretacją wyników i wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych badań;

Analiza materiałów źródłowych - przeprowadzana wspólnie na seminarium analiza i interpretacja wyników badań innych autorów pod kątem wykorzystania ich do dyskusji i porównania podczas pisania własnej pracy licencjackiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 307
Anna Augustyniuk-Kram 1/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)