Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie: Bezpieczeństwo żywności WF-OB-SMBZ
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTEzNjAxYWUtZWU2Yy00OTk0LTkzN2YtYTBlZDBkYzUwZjNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22f46b807a-56ac-4503-851f-7d2388dc4c38%22%7d
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Toksykologia współczesna - W. Seńczuk, PZWL, Warszawa 2016

2. Toksykologia żywności bez tajemnic - S. Ball, Medyk, Warszawa 1992

3. Toksykologia żywności - M. Nikonorow, B. Urbanek-Karłowska, PZWL, Warszawa

4. Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu - H. Gertig, J. Przysławski, PZWL, Warszawa 2007

5. Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka - K. Góralczyk, G. Kostka, J.K. Ludwicki, P. Struciński, NIZP-PZH, Warszawa 2013

6. Młodziej, piękniej, zdrowiej - J. Bator, Kraków 2017

7. Roślinne kłamstwo - S. R. Gundry, Białystok 2018

8. Zamień chemię na jedzenie - J. Bator, Kraków 2013

9. Akty prawne UE - https://eur-lex.europa,eu

10. Akty prawne krajowe - Internetowy System Aktów Prawnych - www.isap.sejm.gov.pl

11. Krajowe akty prawne wykonawcze - www.mz.gov.pl, www.minrol.gov.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna wybrane metody z obszaru bezpieczeństwa żywności, zna metodologie pisania pracy naukowej.

Umiejętności: Student posługuje się terminologią związaną z bezpieczeństwem i jakością żywności, posiada umiejętność prezentacji ustnej swoich osiągnięć, sprawnie posługuje się metodologią przygotowania i pisania pracy naukowej.

Kompetencje: Student dostrzega słabe i mocne strony prezentowanej pracy, dba o rzetelność prezentowanych wyników, rozumie potrzebę rozwijania i poszerzania swojej wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność i zaangażowanie na zajęciach.

Zakres tematów:

Poruszane i rozpatrywane będą zagadnienia z zakresu:

1. Metodyki prowadzenia badań naukowych czy to laboratoryjnych, ankietowych czy teoretycznych.

2. Zasady eksplorowania i weryfikacji danych z piśmiennictwa fachowego.

3. Zapoznanie się z różnymi definicjami żywności i co należy rozumieć pod pojęciem bezpieczeństwo żywności.

4. Identyfikacja zagadnień związanych z żywnością (zanieczyszczenia, niedobory i nadmiar składników odżywczych, zafałszowania, obecność składników niepożądanych).

5. Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością - czy mają znaczenie w systemie bezpieczeństwa żywności.

6. Wpływ żywności i odżywiania się na zdrowie człowieka.

7. Co to jest dieta?

Metody dydaktyczne:

Seminarium.

Zajęcia będą obywały się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy "MS Teams". Na życzenie uczestników będzie możliwość okazjonalnego zorganizowania zajęć stacjonarnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Katarzyna Góralczyk 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)