Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie i techniki w ochronie środowiska WF-OB-TTOS
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

iteratura podstawowa:

1. Czesława Rosik-Dulewska: „Podstawy gospodarki odpadami” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 2005;

2. B. Bilitewski, G. Hardtle, K. Marek: „Podręcznik gospodarki odpadami”, Wydawnictwo: Seidel & Przywecki, Warszawa, 2003;

3. Listwan, I. Baic, A. Łuksa: „Podstawy gospodarki odpadami niebezpiecznymi” Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2007r.

4. R. Zarzycki, M. Imbierowicz, M. Stelmachowski: „Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska” t. 1: „Ochrona środowiska naturalnego”, t .2: „Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska”, WNT, Warszawa 2007r.

5. J. W. Wandrasz, J. Biegańska: „Odpady niebezpieczne-podstawy teoretyczne” Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003;

Literatura pomocnicza:

1. B. J. Alloway, D.C. Ayres: „Chemiczne podstawy zanieczyszczania środowiska” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999;

2. J. E. Andrews, P. Brimblecombe, T.D. Jickells, P.S. Liss: „Wprowadzenie do chemii środowiska” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000;

3. G. van Loon, S.J. Duffy „Chemia środowiska” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008;

4. E. Grzywa, J. Molenda: „Technologia podstawowych syntez organicznych” T.1...2, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000;

5. Praca zbiorowa pod redakcją Z. Florjańczyka, S. Penczka: „Chemia polimerów” T.1...3, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001;

6. Z. Szperliński: „Chemia w ochronie i inżynierii środowiska” Cz. I, II, III; t. 1-2, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawy technologii przemysłowych, źródła energii i surowców, zasady technologiczne, podstawowe procesy technologiczne, analiza cyklu życia produktów - LCA). Zasady tworzenia technologii przyjaznych środowisku. Analiza wybranych technologii uciążliwych dla środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Colokwium

Zakres tematów:

Podstawy technologii przemysłowych. Źródła energii i surowców, zasady technologiczne, podstawowe procesy technologiczne, analiza cyklu życia produktów - LCA). Zasady tworzenia technologii przyjaznych środowisku. Analiza wybranych technologii uciążliwych dla środowiska. Główne źródła zanieczyszczeń powietrza. Pierwotne i wtórne metody zapobiegania zanieczyszczeniom do atmosfery. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Charakterystyka procesów stosowanych w ochronie powietrza. Absorpcja. Adsorpcja. Procesy spalania. Zasady działania odpylaczy i urządzeń do usuwania zanieczyszczeń gazowych. Główne źródła zanieczyszczenia wód. Sposoby oczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych. Uzdatnianie wody do celów komunalnych i przemysłowych. Charakterystyka, klasyfikacja, skład i właściwości ścieków. Technologie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Źródła i charakterystyka odpadów. Zasady postępowania z odpadami: składowanie, wykorzystanie do celów przemysłowych i rolniczych, unieszkodliwianie. Polimery biodegradowalne i surfakanty. Recykling polimerów i tworzyw sztucznych. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi. Systemy zintegrowane. Podstawy biotechnologii środowiskowej. Zastosowanie technik membranowych w technologii wody, oczyszczania ścieków i powietrza.

Metody dydaktyczne:

Na podstawie stosowanych procesów technologicznych i analizy cyklów życia produktów - LCA student potrafi właściwie ocenić technologię jak najbardziej przyjazną środowisku. Student potrafi dokonać analizy zanieczyszczeń środowiska w wybranych gałęziach przemysłu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, (sala nieznana)
Marta Pochopień 10/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)