Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie WP-ADZ-2-SEM-OM
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4da9ebfb33d34275b57cce8c5bc749e9%40thread.tacv2/conversations?groupId=80f3d591-1662-4c69-bece-27f9051940a9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EK1: posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą przedmiotu pracy magisterskiej

EK2: stawia tezy dotyczące pracy magisterskiej oraz określa jej cel

EK3: formułuje samodzielnie temat i układa plan pracy dyplomowej

EK4: wybiera adekwatne do tematu pracy metody badawcze oraz samodzielnie zbiera materiały źródłowe

EK5: rozumie potrzebę stosowania norm etycznych w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

EK1: posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą przedmiotu pracy magisterskiej

Na ocenę 2 (ndst.) - nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej pisania pracy magisterskiej (łącznie z określeniem jej przedmiotu)

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - posiada podstawową wiedzę dotyczącą przedmiotu pracy magisterskiej

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą przedmiotu pracy magisterskiej na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą przedmiotu pracy magisterskiej na poziomie bardzo dobrym

EK2: stawia tezy dotyczące pracy magisterskiej oraz określa jej cel

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi postawić żadnej tezy dotyczącej pracy magisterskiej i nie potrafi określić jej celu

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - potrafi określić podstawy tezy dotyczącej pracy magisterskiej i określić zasadniczy jej cel

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - stawia tezy dotyczące pracy magisterskiej oraz określa jej cel na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - stawia tezy dotyczące pracy magisterskiej oraz określa jej cel na poziomie bardzo dobrym

EK3: formułuje samodzielnie temat i układa plan pracy dyplomowej

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi samodzielnie sformułować tematu ani ułożyć planu pracy dyplomowej

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - potrafi samodzielnie stworzyć zarys tematyki pracy oraz plan pracy w ogólnym zarysie

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - formułuje temat pracy przy pomocy wykładowcy i układa plan pracy dyplomowej również z jego pomocą

Na ocenę 5 (bdb.) - formułuje samodzielnie temat i układa plan pracy dyplomowej bez większego problemu

EK4: wybiera adekwatne do tematu pracy metody badawcze oraz samodzielnie zbiera materiały źródłowe

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi sformułować metod badawczych ani zebrać materiałów źródłowych do swojej pracy dyplomowej

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - nie potrafi samodzielnie wybrać metod adekwatnych - czyni to przy pomocy wykładowcy, samodzielnie zbiera niewielką ilość literatury źródłowej

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - wybiera adekwatne do tematu pracy metody badawcze oraz samodzielnie zbiera materiały źródłowe, ale niewielką ich ilość i wyłącznie podstawowe pozycje z zakresu literatury przedmiotu

Na ocenę 5 (bdb.) - wybiera adekwatne do tematu pracy metody badawcze oraz samodzielnie zbiera materiały źródłowe

EK5: rozumie potrzebę stosowania norm etycznych w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej

Na ocenę 2 (ndst.) - nie rozumie potrzeby stosowania norm etycznych w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - rozumie potrzebę stosowania norm etycznych w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej na poziomie dostatecznym

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - rozumie potrzebę stosowania norm etycznych w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - rozumie potrzebę stosowania norm etycznych w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej na poziomie bardzo dobrym

Zakres tematów:

1. Korzystanie ze źródeł i literatury przy pisaniu pracy magisterskiej.

Zagadnienia bibliograficzne: bibliografie tematyczne, według źródeł, prawnicze, historyczne, itp.

2. Korzystanie ze źródeł i literatury przy pisaniu pracy magisterskiej. Problemy związane z interpretacją źródeł.

3. Omówienie konstrukcji pracy magisterskiej.

4. Sposoby powoływania źródeł i literatury.

5. Dyskusja nad tematami prac magisterskich.

6. Dyskusja nad wstępnym projektem pracy magisterskiej.

7. Dyskusja na temat zagadnień związanych z tematem pracy magisterskiej.

8. Dyskusja nad przedstawioną pracą magisterską.

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład informacyjny oraz klasyczna metoda problemowa, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca dyplomowa oraz ocenianie ciągłe. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Wsparcie asynchroniczne stanowią materiały umieszczane na platformie Microsoft Teams oraz prace przesyłane przez studentów również tą drogą. Kod dostępu do grupy: b573u9h

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK2 są: wykład informacyjny oraz klasyczna metoda problemowa, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca dyplomowa oraz ocenianie ciągłe. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Wsparcie asynchroniczne stanowią materiały umieszczane na platformie Microsoft Teams oraz prace przesyłane przez studentów również tą drogą. Kod dostępu do grupy: b573u9h

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK3 są: wykład informacyjny oraz klasyczna metoda problemowa, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca dyplomowa oraz ocenianie ciągłe. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Wsparcie asynchroniczne stanowią materiały umieszczane na platformie Microsoft Teams oraz prace przesyłane przez studentów również tą drogą. Kod dostępu do grupy: b573u9h

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK4 są: wykład informacyjny oraz klasyczna metoda problemowa, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca dyplomowa oraz ocenianie ciągłe. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Wsparcie asynchroniczne stanowią materiały umieszczane na platformie Microsoft Teams oraz prace przesyłane przez studentów również tą drogą. Kod dostępu do grupy: b573u9h

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK5 są: wykład informacyjny oraz klasyczna metoda problemowa, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca dyplomowa oraz ocenianie ciągłe. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Wsparcie asynchroniczne stanowią materiały umieszczane na platformie Microsoft Teams oraz prace przesyłane przez studentów również tą drogą. Kod dostępu do grupy: b573u9h

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala e-learning
Marta Osuchowska 1/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)