Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie: Mikrobiologia środowisk WF-OB-SLMS
Seminarium (SEM) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODI4YTQyYjctYjRiZC00Y2JiLWIxOGYtOTIxYjJlNmVmNDFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22512ef49f-7ea5-4fed-a704-aa0cf36a0a2b%22%7d
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 2
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

W semestrze letnim na ocenę składają się ocena z prezentacji multimedialnej (przy ocenie brane są pod uwagę: treść, forma i sposób przedstawienia prezentacji, trzymanie się czasu przeznaczonego na przedstawienie prezentacji).

Dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze (bez względu na posiadane lub nie usprawiedliwienie). Za trzecią i każdą kolejną nieobecność ocena semestralna obniżana jest o 0,5 stopnia; łącznie 6 i więcej nieobecności powoduje niezaliczenie przedmiotu.

Zakres tematów:

Zakres tematów dla studentów rozpoczynających seminarium:

1. Wybór tematu pracy licencjackiej z zakresu mikrobiologii środowiskowej.

2. Przygotowanie konspektu pracy i zaplanowanie pracy związanej z przeprowadzeniem badań laboratoryjno-terenowych.

3. Przygotowanie i przeprowadzenie badań laboratoryjno-terenowych.

4. Omówienie wymagań stawianych pracom licencjackim (zasady przygotowania wstępu, przeglądu literatury, układ pracy, podział na rozdziały, zasady przygotowania, wykorzystania, opisu i cytowania w tekście rysunków, tabel i schematów, sposób cytowania literatury i sporządzania spisu literatury.

5. Omówienie sposobów i dostępnych narzędzi do poszukiwania, pozyskiwania i selekcjonowania danych źródłowych dotyczących tematu pracy licencjackiej.

6.Przygotowanie w formie prezentacji multimedialnej zagadnień dotyczących tematu pracy - przegląd literatury i metodyki z zakresu wybranego tematu pracy.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny -wprowadzenie w tematykę seminarium, przedstawienie i omówienie podstawowych metod pracy laboratoryjnej, omówienie zasad i wymagań stawianych pracom licencjackim;

Dyskusja - wspólne rozważania zagadnień z zakresu wybranego tematu pracy licencjackiej, słuszności i aktualności wybranego tematu, dyskusja nad postawioną hipotezą badawczą i celami pracy, interpretacją wyników i wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych badań;

Analiza materiałów źródłowych - przeprowadzana wspólnie na seminarium analiza i interpretacja wyników badań innych autorów pod kątem wykorzystania ich do dyskusji i porównania podczas pisania własnej pracy licencjackiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 307
Anna Augustyniuk-Kram 2/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)