Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie: Prawo ochrony środowiska WF-OB-SLPOS
Seminarium (SEM) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15003
Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 3
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura służąca ćwiczeniu warsztatu naukowego seminarzystów dobierana w zależności od ich zainteresowań.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna podstawowe pojęcia i zasady prawa ochrony środowiska; rozumie związki między środowiskiem, zdrowiem człowieka i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi; posiada wiedzę z zakresu organizacji prawnej ochrony przyrody i ochrony środowiska; zna podstawowe kategorie i terminologię z tej dziedziny; potrafi zaprezentować stanowisko autorów tekstów omawianych podczas seminarium, jest zorientowany w metodyce pracy naukowej.

Umiejętności:

Student potrafi zorganizować sobie warsztat pracy: zgromadzić i przeanalizować materiał potrzebny do napisania pracy licencjackiej, nawiązać kontakt w sprawie pozyskania niezbędnych informacji, skorzystać z materiałów źródłowych w języku polskim i angielskim; użytkuje komputer w zakresie niezbędnym do wyszukania informacji, przeprowadza krytyczne oceny uzyskanych danych; potrafi przygotować spójny tekst naukowy.

Kompetencje:

Student zna zakres uzyskanej interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności, zwłaszcza w zakresie prawa ochrony środowiska; rozumie potrzebę dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz ustawicznego pogłębiania umiejętności językowych; potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne dotyczące prawnej ochrony przyrody i środowiska; wykazuje ostrożność i krytycyzm podczas analizy tekstów naukowych, danych z Internetu oraz informacji pochodzących z massmediów.

Metody i kryteria oceniania:

Praca dyplomowa

Na ocenę niedostateczną

A.

1. Student nie ma wiedzy dotyczącej zagadnień prawnych objętych przedmiotem pracy dyplomowej.

2. Student nie rozpoznaje ani nie objaśnia wpływu analizowanych w pracy dyplomowej norm prawnych na stosunki społeczne.

B.

3. Student nie potrafi zbierać materiału źródłowego ani dokonać jego analizy za pomocą odpowiednich metod badawczych.

4. Student nie potrafi identyfikować ani rozstrzygać problemów realizacji zadań i celów administracji publicznej objętych zakresem tematycznym pracy dyplomowej.

C.

5. Student nie rozumie potrzeby dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz ustawicznego pogłębiania umiejętności językowych; słabo czyta ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne dotyczące prawnej ochrony przyrody i środowiska; nie wykazuje ostrożność i krytycyzmu podczas analizy tekstów naukowych, danych z Internetu oraz informacji pochodzących z massmediów.

Ocena dostateczna

A.

1. Student ma dostateczną wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych objętych przedmiotem pracy dyplomowej

2. Student poprawnie rozpoznaje i objaśnia wpływ analizowanych w pracy dyplomowej norm prawnych na stosunki społeczne

B.

3. Student potrafi poprawnie zbierać materiał źródłowy i dokonać jego analizy za pomocą odpowiednich metod badawczych

4. Student poprawnie identyfikuje i rozstrzyga problemy realizacji zadań i celów administracji publicznej objętych zakresem tematycznym pracy dyplomowej

C.

5. Student słabo rozumie potrzebę dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz ustawicznego pogłębiania umiejętności językowych; słabo czyta ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne dotyczące prawnej ochrony przyrody i środowiska; nie wykazuje dostatecznej ostrożność i krytycyzmu podczas analizy tekstów naukowych, danych z Internetu oraz informacji pochodzących z massmediów.

Ocena dobra

A. 1. Student ma dużą wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych objętych przedmiotem pracy dyplomowej

2. Student dobrze rozpoznaje i objaśnia wpływ analizowanych w pracy dyplomowej norm prawnych na stosunki społeczne

B.

3. Student potrafi dobrze zbierać materiał źródłowy i dokonać jego analizy za pomocą odpowiednich metod badawczych

4. Student dobrze identyfikuje i rozstrzyga problemy realizacji zadań i celów administracji publicznej objętych zakresem tematycznym pracy dyplomowej

C.

5. Student dobrze rozumie potrzebę dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz ustawicznego pogłębiania umiejętności językowych; czyta ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne dotyczące prawnej ochrony przyrody i środowiska; wykazuje ostrożność i krytycyzm podczas analizy tekstów naukowych, danych z Internetu oraz informacji pochodzących z massmediów.

Ocena bardzo dobra

A.

1. Student ma bardzo dużą wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych objętych przedmiotem pracy dyplomowej.

2. Student bardzo dobrze rozpoznaje i objaśnia wpływ analizowanych w pracy dyplomowej norm prawnych na stosunki społeczne.

B.

3. Student potrafi bardzo dobrze zbierać materiał źródłowy i dokonać jego analizy za pomocą odpowiednich metod.

4. Student bardzo dobrze identyfikuje i rozstrzyga problemy realizacji zadań i celów administracji publicznej objętych zakresem tematycznym pracy dyplomowej.

C.

5. Student bardzo dobrze rozumie potrzebę dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz ustawicznego pogłębiania umiejętności językowych; czyta ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne dotyczące prawnej ochrony przyrody i środowiska; wykazuje należytą ostrożność i krytycyzm podczas analizy tekstów naukowych, danych z Internetu oraz informacji pochodzących z massmediów.

Zakres tematów:

1. Doskonalenie metodologii pisania pracy dyplomowej

2. Poszukiwanie i korzystanie z materiałów źródłowych

3. Zagadnienie formułowania tez pracy

4. Ćwiczenie umiejętności (warsztatu naukowego) pisania pracy

5. Omawianie węzłowych problemów prac poszczególnych seminarzystów

6. Wspólna dyskusja nad fragmentami prac

7. Zagadnienia prawne związane z ochroną środowiska.

Metody dydaktyczne:

Metoda poszukująca problemowa klasyczna i poszukująca, studium przypadku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45, sala e-learning
Agata Kosieradzka-Federczyk 2/3 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.