Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Technologie środowiskowe WF-OB-SMTS
Seminarium (SEM) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2EwYmU0NzAtNjVmMy00ZmNiLThkMjgtYzVlMmE5NTAzYTdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cd38cf19-0ac3-472b-8abc-f271bcf89ef8%22%7d
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Samodzielne poszukiwanie źródeł literaturowych

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EK 1 – student zna podstawową terminologię z zakresu technologii środowiskowych

EK 2 – student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień energetyki, w tym OZR oraz innych technologii środowiskowych

EK 3 – student posiada wiedzę na temat najważniejszych problemów energetyki

Umiejętności:

EK 4 – student potrafi analizować, streszczać i prezentować zagadnienia dotyczące technologii środowiskowych

EK 5 – student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia z zakresu technologii środowiskowych oraz potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska dotyczące technologii środowiskowych

EK 6 – student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu technologii środowiskowych

Kompetencje:

EK 7 – student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu technologii środowiskowych

EK 8 – student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji przygotowanych przez studentów.

Ocena aktywności przy pisaniu pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

1. Zasoby i charakterystyka odnawialnych źródeł energii (OZE) ze szczególnym uwzględnieniem biomasy.

2. Ogniwa paliwowe.

3. Światowe, unijne i krajowe trendy wykorzystania OZE.

4. Energia z biomasy – bioenergia/agroenergia. Surowce pochodzenia rolniczego do produkcji biopaliw płynnych – bioetanolu, estrów wyższych kwasów tłuszczowych oraz paliw płynnych. Specyfika agrotechniczna surowców na biokomponenty – zaplecze do ich wytwarzania i technologie przetwarzania.

5. Pozyskiwanie biomasy na paliwa stałe – zrębki, brykiety, pelety oraz wtórne nośniki energii (gazowe i płynne).

mikrobiologicznego przetwarzania biomasy (do uzyskiwania metanu).

6. technologie przetwórstwa odpadów

7. E-mobilność

Metody dydaktyczne:

współpraca indywidualna ze studentem - magistrantem.

prezentacje przygotowywane przez studentów nt wybranych zagadnień związanych z technologiami środowiskowymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Andrzej Kulczycki 4/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.