Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie WP-PR-SEM-5EK
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura uzgadniana jest indywidualnie ze studentem.

Metody i kryteria oceniania:

PR_W02

Na ocenę ndst: student nie zna lub nie rozumie źródeł i charakteru norm prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa praw człowieka, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę dst: student zna i rozumie w stopniu dostatecznym źródła i charakter norm prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa praw człowieka, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę db: student dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa praw człowieka, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę bdb: student bardzo dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa praw człowieka, w aspekcie historycznym i współczesnym

PR_U02

Na ocenę ndst: student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę dst: student potrafi w stopiu dostatecznym wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę db: student dobrze potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę bdb: student bardzo dobrze potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

PR_U07

Na ocenę ndst: student nie potrafi projektować i tworzyć różnych prac pisemnych w języku polskim i obcym, stosowanym w dziedzinie prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym w prawie praw człowieka

Na ocenę dst: student potrafi dostatecznie projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w dziedzinie prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym w prawie praw człowieka

Na ocenę db: student dobrze potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w dziedzinie prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym w prawie praw człowieka

Na ocenę bdb: student potrafi bardzo dobrze projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w dziedzinie prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym w prawie praw człowieka

PR_U08

Na ocenę ndst: student nie potrafi sporządzić podstawowego projektu aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę dst: student potrafi dostatecznie sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę db: student dobrze potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę bdb: student bardzo dobrze potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09

Na ocenę ndst: student nie potrafi projektować i tworzyć wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym stosowanym w dziedzinach prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, a w szczególności w dziedzinie prawa praw człowieka, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę dst: student dostatecznie potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w dziedzinach prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, a w szczególności w dziedzinie prawa praw człowieka, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę db: student dobrze potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w dziedzinach prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, a w szczególności w dziedzinie prawa praw człowieka, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę bdb: student bardzo dobrze potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w dziedzinach prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, a w szczególności w dziedzinie prawa praw człowieka, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01

Na ocenę ndst: student nie jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę dst: student jest dostatecznie gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę db: student jest gotów (w stopniu dobrym) do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę bdb: student jest bardzo dobrze gotowy do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K02

Na ocenę ndst: student nie jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę dst: student jest gotów dostatecznie do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę db: student jest gotów dobrze do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę bdb: student jest gotów bardzo dobrze do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

PR_K03

Na ocenę ndst: student nie jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych

Na ocenę dst: student jest gotów dostatecznie do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych

Na ocenę db: student jest gotów dobrze do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych

Na ocenę bdb: student jest gotów bardzo dobrze do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych

Zakres tematów:

Konkretna tematyka uzgadniana jest ze studentem. Tematy seminarium dotyczą prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw człowieka, a także krajowego wymiaru ochrony praw człowieka.

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne dla EK z zakresu wiedzy obejmują w szczególności: wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, klasyczna metoda problemowa, studium przypadku

Stosowane metody dydaktyczne dla EK z zakresu umiejętności obejmują w szczególności: klasyczna metoda problemowa, studium przypadku, referat, dyskusja, wykład problemowy

Stosowane metody dydaktyczne dla EK z zakresu kompetencji społecznych obejmują w szczególności: klasyczna metoda problemowa, studium przypadku, dyskusja, referat

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Elżbieta Karska 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)