Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza statystyczna WP-CWC-N-1-AS
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: W semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 przedmiot "Analiza statystyczna" (Konwersatorium) będzie prowadzona w formie synchronicznej on-line na platformie Microsoft Teams.

Dostęp do zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac67330b5644b48cbbce3d553ea32efbc%40thread.tacv2/conversations?groupId=6e964d76-93b4-4bce-a60e-40ae11b1311e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa i specjalistyczna:

1. Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów. Opis statystyczny, Tom 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

2. Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów. Zależności statystyczne, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

3. Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów. Wnioskowanie statystyczne, Tom 3, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

4. Ostasiewicz W., Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.

5. M. Rószkiewicz, J. Perek-Białas, D. Węziak-Białowolska, A. Zięba-Pietrzak, Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

2. Bielecka A., Statystyka w biznesie i ekonomii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.

3. Ignatczyk W., Chromińska M., Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.

4. King B.M., Minium E.W., Statystyka dla psychologów i pedagogów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

5. Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

6. Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

7. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

8. Starzyńska W., Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

9. Steczkowski J., Opis statystyczny. Pozyskiwanie, przetwarzanie i analizowanie informacji. Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2005.

10. Szymczak W., Podstawy statystyki dla psychologów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

11. Zieliński M., Wstęp do metod statystycznych w naukach społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie zna zasad i metodologii przeprowadzania analiz statystycznych oraz nie ma wiedzy o podstawach matematyki.

Ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że student nie w pełni zna zasady i metodologię przeprowadzania analiz statystycznych oraz nie posiada w pełni wiedzy o podstawach matematyki.

Ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student posiada podstawową wiedzę o zasadach i metodologii przeprowadzania analiz statystycznych oraz w stopniu podstawowym zna podstawy matematyki.

Ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student posiada usystematyzowaną wiedzę o zasadach i metodologii przeprowadzania analiz statystycznych oraz usystematyzowaną wiedzę o podstawach matematyki.

Ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student posiada niemal w pełni wiedzę o zasadach i metodologii przeprowadzania analiz statystycznych oraz niemal w pełni posiada wiedzę o podstawach matematyki.

Ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student posiada opanował w pełni wiedzę o zasadach i metodologii przeprowadzania analiz statystycznych oraz w pełni posiada wiedzę o podstawach matematyki.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie potrafi wykorzystywać określonych metod i narzędzi do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz nie potrafi projektować baz danych.

Ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że student nie w pełni potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz nie w pełni potrafi projektować baz danych.

Ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu podstawowym potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz w stopniu podstawowym potrafi projektować baz danych.

Ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu umiarkowanym potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz w stopniu umiarkowanym potrafi projektować baz danych.

Ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student niemal w pełni potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz niemal w pełni potrafi projektować baz danych.

Ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student w pełni potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz w pełni potrafi projektować baz danych.

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że student nie w pełni potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu podstawowym potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu umiarkowanym potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student niemal w pełni potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student w pełni potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

1. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach – dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach dla studiów stacjonarnych niezależnie od powodu absencji. Większa liczba nieobecności dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku długoterminowego zwolnienia lekarskiego lub rekonwalescencji szpitalnej.

2. Sprawdzian pisemny. Sprawdzian zawiera zadania z zakresu statystyki opisowej i stosowanej wymagające przedstawienia obliczeń.

Dla teoretycznych i praktycznych form sprawdzania wiedzy przyjmuje się poniższe progi punktowe i kryteria oceny:

Ocena bardzo dobry (5) – od 90% do 100%;

Ocena dobry plus (4,5) – od 80% do 90%;

Ocena dobry (4) – od 70% do 80%;

Ocena dostateczny plus (3,5) – od 65% do 70%;

Ocena dostateczny (3) – od 60% do 65%;

Ocena niedostateczny (2) – poniżej 60%.

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie zna zasad i metodologii przeprowadzania analiz statystycznych oraz nie ma wiedzy o podstawach matematyki.

Ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że student nie w pełni zna zasady i metodologię przeprowadzania analiz statystycznych oraz nie posiada w pełni wiedzy o podstawach matematyki.

Ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student posiada podstawową wiedzę o zasadach i metodologii przeprowadzania analiz statystycznych oraz w stopniu podstawowym zna podstawy matematyki.

Ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student posiada usystematyzowaną wiedzę o zasadach i metodologii przeprowadzania analiz statystycznych oraz usystematyzowaną wiedzę o podstawach matematyki.

Ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student posiada niemal w pełni wiedzę o zasadach i metodologii przeprowadzania analiz statystycznych oraz niemal w pełni posiada wiedzę o podstawach matematyki.

Ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student posiada opanował w pełni wiedzę o zasadach i metodologii przeprowadzania analiz statystycznych oraz w pełni posiada wiedzę o podstawach matematyki.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie potrafi wykorzystywać określonych metod i narzędzi do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz nie potrafi projektować baz danych.

Ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że student nie w pełni potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz nie w pełni potrafi projektować baz danych.

Ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu podstawowym potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz w stopniu podstawowym potrafi projektować baz danych.

Ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu umiarkowanym potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz w stopniu umiarkowanym potrafi projektować baz danych.

Ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student niemal w pełni potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz niemal w pełni potrafi projektować baz danych.

Ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student w pełni potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań oraz w pełni potrafi projektować baz danych.

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że student nie w pełni potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu podstawowym potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu umiarkowanym potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student niemal w pełni potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student w pełni potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Zakres tematów:

1. Opisowe miary statystyczne

Miary położenia: średnia arytmetyczna, średnia harmoniczna, średnia geometryczna, średnia kwadratowa, średnia ważona, średnia obcięta, kwantyle, mediana, modalna. Miary zmienności: wariancja, odchylenie standardowe, odchylenie ćwiartkowe, współczynnik zmienności. Miary asymetrii: współczynnik asymetrii. Miary koncentracji: współczynnik koncentracji.

2. Skale statystyczne

Skala nominalna. Skala porządkowa. Skala interwałowa. Skala stosunkowa.

3. Szeregi statystyczne

Szeregi szczegółowe. Szeregi rozdzielcze. Szeregi przestrzenne. Szeregi czasowe.

4. Tworzenie przedziałów klasowych

Zasady tworzenia przedziałów klasowych.

5. Analiza dynamiki zjawisk

Statystyki i miary siły związku.

6. Korelacje

Korelacja r-Pearsona. Korelacja Spearmana. Korelacja tau-b-Kendalla. Korelacja Hoeffdinga. Korelacja odległości.

Zakres tematyczny kursu nie stanowi katalogu zamkniętego. Modyfikacje zakresu tematycznego kursu uzależnione są od stopnia zaawansowania grupy oraz dynamiki pracy w trakcie zajęć dydaktycznych.

Metody dydaktyczne:

W trakcie zajęć dydaktycznych wykorzystane zostaną:

1. Metody nauczania teoretycznego: wykład konwencjonalny ukierunkowany na wyjaśnienie zagadnień z zakresu statystyki.

2. Metody nauczania praktycznego: ćwiczenia warsztatowe rozwijające umiejętności analityczne.

3. Metody nauczania problemowego: dyskusja dydaktyczna ukierunkowana na rozwiązanie problemu.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1. Udział w zajęciach dydaktycznych: CwC1_W07, CwC1_W13,

2. Ocena ciągła w trakcie zajęć dydaktycznych: CwC1_W07, CwC1_W13, CwC1_U08, CwC1_K06

3. Egzamin przedmiotowy: CwC1_W07, CwC1_W13, CwC1_U07

4. Udział w konsultacja oraz rozmowach z prowadzącym zajęcia: CwC1_W07, CwC1_W13, CwC1_U07

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie efektów: wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne.

W trakcie kursu zabrania się uczestnikom filmowania i fotografowania materiałów dydaktycznych umieszczonych w prezentacji multimedialnej. Prowadzący nie udostępnia treści wykładowych w formie elektronicznej ani papierowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 18:15, sala e-learning
Bartosz Olszewski 51/72 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)