Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Urbanistyka WNHS-ODKS-WHSU
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://x90fkic
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

W. Ostrowski, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Warszawa 2001.

T. Wróbel, Zarys historii budowy miast, Warszawa 1971.

W. Kalinowski, Zarys historii budowy miast w Polsce do połowy XIX wieku, Toruń 1966.

Miasta polskie w Tysiącleciu, t. 1-2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.

Uzupełniająca:

K.K. Pawłowski, Francuska myśl urbanistyczna epoki Oświecenia. Geneza, rozwój, role w kształtowaniu metod planowania miast w Europie, Warszawa 1970.

K. Dumała, Przemiany przestrzenne miast i rozwój osiedli przemysłowych w Królestwie Polskim w latach 1831-1869, Wrocław 1974.

W. Kalinowski, Rozwój i rozbudowa miast polskich w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki, w tym konserwacji zabytków.

UMIEJĘTNOŚCI:

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są jako konserwatorium, łącząc treści przekazywane w ramach wykładów z ćwiczeniami ułatwiającymi praktyczne wykorzystanie nabytej na wykładzie wiedzy.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie referatu na temat rozwoju przestrzennego miast polskich w epoce średniowiecza, renesansu, baroku, klasycyzmu lub XIX w.

Referaty są przygotowywane przez studentów w grupach 2-3 osobowych, na podstawie zasugerowanej przez wykładowcę literatury i następnie prezentowane na zajęciach pozostałym studentom. Wymagana jest prezentacja multimedialna. Czas trwania referatu maksymalnie 45 min.

Referat uważa się za niezaliczony jeżeli:

1. będzie pozbawiony ilustracji

2. nie zostanie wygłoszony we wskazanym terminie bez ważnego usprawiedliwienia

3. treści merytoryczne nie będą odpowiadały wymogom stawianym tego typu pracom.

Treści merytoryczne jakie powinien zawierać referat:

1. Ogólna charakterystyka epoki

2. lokalizacja miast i ich rozmieszczenie na terenie Polski w danym okresie, którego dotyczy referat (z uwzględnieniem warunków naturalnych, warowności, czynników obyczajowo-prawnych i gospodarczo-społecznych)

3. Plany miast i ich zróżnicowanie (projektant/ci, kompozycja urbanistyczna, dzielnice/regiony, ciągi komunikacyjne - ulice/aleje, wnętrza urbanistyczne - place)

4. Dominanty/ Akcenty urbanistyczne (świątynie, pałace, założenia użyteczności publicznej i ich powiązanie z układem przestrzennym miasta)

5. Zabudowa mieszkaniowa (kwartały, parcele, rodzaj zabudowy i jej gabaryty)

6. Tereny zielone (planty, promenady, ogrody, skwery itp.)

7. Dobór właściwych, reprezentatywnych dla danej epoki przykładów.

Referat oceniony negatywnie lub nie wygłoszony w terminie wymaga poprawy pisemnej w formie wydruku komputerowego i prezentacji multimedialnej na nośniku cyfrowym. Celem uzyskania oceny pozytywnej w I/ II terminie należy poprawę złożyć najpóźniej we skazanym przez wykładowcę czasie. Poprawione prace przesyłane są wykładowcy mailem. Referaty złożone poza terminem lub niekompletne (np. brak ilustracji) - nie będą sprawdzane.

Zakres tematów:

I. Zajęcia organizacyjne

II. Podstawowe pojęcia z zakresu urbanistyki

III. Zarys rozbudowy przestrzennej miast:

1. Miasta prehistoryczne i starożytne - wykład

2. Miasta średniowieczne - wykład

3. Polskie miasta średniowieczne - ćwiczenia

4. Miasta epoki Odrodzenia - wykład

5. Polskie miasta renesansowe - ćwiczenia

6. Miasta w okresie baroku - wykład

7. Polskie miasta barokowe - ćwiczenia

8. Miasta epoki Oświecenia - wykład

9. Polskie miasta epoki klasycyzmu - ćwiczenia

10. Miasta w XIX w. - wykład

11. Polskie miasta XIX w. - ćwiczenia

12. Miasta w I poł. XX w. - wykład

IV. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są jako konserwatorium, łącząc treści przekazywane w ramach wykładów z ćwiczeniami ułatwiającymi praktyczne wykorzystanie nabytej na wykładzie wiedzy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Marta Wiraszka 24/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)