Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym WNHS-ODKS-TPZDK
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Zbigniew Kobyliński, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: wprowadzenie do problematyki. Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W02: Zna i rozumie podstawową terminologię zabytkoznawstwa i konserwatorstwa

K_W09: Rozumie kompleksową naturę kultury oraz jej złożoność i historyczną zmienność jej znaczeń

K_W10: Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym

K_W12: Ma podstawową wiedzę na temat prawnych i administracyjnych ram ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym w Polsce

K_W13: Ma podstawową wiedzę na temat teoretycznych podstaw zarządzania dziedzictwem kulturowym

K_W14: Ma podstawową wiedzę na temat sposobów upowszechniania wiedzy, popularnego prezentowania i interpretowania dziedzictwa kulturowego

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01: Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U03: Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym

K_U08: Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, w języku polskim i angielskim

K_U11: Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów etycznych pojawiających się w pracy zawodowej zarządcy dziedzictwa kulturowego

K_U12: Potrafi dokonać analizy obiektu dziedzictwa kulturowego i opracować dla niego program długoterminowej ochrony i konserwacji, wykorzystując wiedzę teoretyczną oraz zgromadzone i wytworzone źródła

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01: Ma świadomość transdyscyplinarności wiedzy z dziedziny zarządzania dziedzictwem kulturowym i rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia w tym zakresie

K_K03: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

K_K04: Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu zarządcy dziedzictwa kulturowego

K_K05: Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz za dostarczanie społeczeństwu jego popularnej interpretacji opartej na rzetelnej wiedzy naukowej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy

Zakres tematów:

Program wykładów z teoretycznych podstaw zarządzania dziedzictwem kulturowym

1 – Czym jest zarządzanie dziedzictwem kulturowym

2 – Sposoby zachowywania i wykorzystywania dziedzictwa kulturowego

3 – Koncepcja dziedzictwa światowego

4 – Demokratyczne mechanizmy zarządzania dziedzictwem kulturowym

5 – Ewaluacja dziedzictwa kulturowego

6 – Konserwacja zapobiegawcza i konserwacja in situ

7 – Zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego

8 – Przeciwdziałanie zagrożeniom dla dziedzictwa kulturowego

9 - Własność dziedzictwa kulturowego

10 – Krajobraz kulturowy

11 – Dziedzictwo podwodne, militarne i archeologiczne

12 – Szczątki ludzkie jako dziedzictwo kulturowe

13 – Dziedzictwo niematerialne

14 – Interpretacja dziedzictwa kulturowego

15 – Podsumowanie tematyki przed egzaminem

Metody dydaktyczne:

E-learning. Wykład na platformie MsTeams. Kody dostępu zostały przekazane wszystkim studentom zapisanym na zajęcia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Zbigniew Kobyliński 21/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)