Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing i reklama w Internecie WP-CWC-N-1-MiR
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Zajęcie w czasie rzeczywistym z elementami interakcji pomiędzy prowadzącym, a słuchaczami kursu
Literatura:

Literatura:

1. Kotler P., Keller K., Marketing, Rebis, Poznań 2020

2. Szromik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku., Wolters

Kluwer, Warszawa 2012

3. Kotler P., Trias De Bes F., Innowacyjność przepis na sukces. Model "Od A

do F", Rembis, Poznań 2013

4. Pazio N., Marketing. Teoria pragmatyczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej, Warszawa, 2013

5. Szczepański J., Strategiczny Brand Marketing, Helion, Gliwice, 2019

6. Mazurek G., E-Marketing, Poltex, Warszawa 2018

7. Cox R., Brittain P., Zarządzanie Sprzedażą Detaliczną., PWE, Warszawa

2000

8. Lombardo C., McCarthy B., Ryan E., Connors M., mapy drogowe produktu -

nowe podejście. Wyznaczanie kierunków rozwoju w czasach niepewności,

Helion, Gliwice, 2020

9. W.Chan Kim, Renee Mauborgne., Strategia błekitnego oceanu. MT Biznes,

Warszwa 2010

10. Thaler R., Sunstein C., Impuls., Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, 2017

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę o zarządzaniu projektami

Zna zasady prowadzenia marketingu i reklamy w INTERNECIE

Zna zasady analizy i dokumentowania procesów biznesowych

Ma wiedzę o prawnych/ekonomicznych/socjologicznych/technicznych

uwarunkowaniach rozwoju technologii

Umie stosować wiedzę o prawnych podstawach społeczeństwa

informacyjnego w praktyce

Potrafi wykorzystywać określone metody i narzędzia do

dokonywania analiz/badań socjologicznych/innych badań

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Potrafi w tym celu

wykorzystać narzędzia informatyczne.

Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i umiejętności

oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych

(politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając

aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Metody i kryteria oceniania:

Ocena opanowania materiału nauczania oraz pracy własnej studenta

Kryteria oceny:

1. na ocenę 2 (ndst): student nie umie podstawowych pojęć z zakresu

marketingu produktu

2. na ocenę 3 (dst): student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu

przygotowania i wdrożenia produktu na rynek

3. na ocenę 4 (db.): student zna, rozumie i potrafi zastosować pojęcia związane z rozwojem produktu w przedsiębiorstwie i

jego wdrożeniem na rynek

4. na ocenę 5 (bdb.): student potrafi efektywnie prezentować, analizować oraz, dyskutować na temat kwestii związanych z

przygotowaniem, wdrożeniem produktu na rynek z uwzględnieniem wszystkich faz przygotowania i wdrożenia produktu

Sposób zaliczenie będzie uzależniony od aktualnych ograniczeń wpływających na funkcjonowanie i tryb i sposób

prowadzenia zajęć na UKSW :

1. Odpowiedź ustna ( w przypadku egzaminu prowadzonego w trybie zdalnym)

2. Egzamin pisemny ( w przypadku egzaminu prowadzonego w trybie stacjonarnym)

3. Prezentacja grupowa wyników projektu zadanego do realizacji w trakcie semestru ( w przypadku egzaminu

prowadzonego w trybie zdalnym lub stacjonarnym)

Zakres tematów:

1. Cykl życia produktu, a strategie marketingowe (2h)

2. Istota produktu - definiowania i konstruowania produktu.(2h)

3. Istota usługi - charakterystyka usług i ich znaczenie marketingowe (2h)

4. Wybór i zarządzanie kanałami marketingowymi (2h)

5. Planowanie i projektowanie strategii komunikacji oraz kampanii reklamowych (2h)

6. Przygotowanie działalności marketingowej w cyberprzestrzeni (2h)

7. Kontroling i kontrola działań marketingowych (2h)

8. Mapa drogowe produktu (1h)

Metody dydaktyczne:

A. Metody podające:

1. Wykład konwersatoryjny

2. Wykład problemowy

3. Opowiadanie, opis

5. Tekst programowany

B. Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się)

1 Klasyczna metoda problemowa

2. Sytuacyjna

3. Ćwiczeniowa

4. Metoda projektu

5. Studium przypadku

6. Obserwacji, pomiaru w terenie

C. Dyskusji

1.Panelowa

2. Okrągłego stołu

3. Seminaryjna

4. Referatu

D. Eksponująca

1. Pokaz

2.Symulacyjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 18:15, sala e-learning
Bartosz Stachowiak 34/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.