Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Źródła literackie historii sztuki WNHS-HS-WdHSŹLHSć
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/_?tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:0a49c81f935c4867b763c3d4c5b24347@thread.tacv2&ctx=channel
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 52
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa lektura źródłowa:

Pismo Święte (najlepiej przygotowywać zalecane fragmenty z Biblii Tysiąclecia)

- Stary Testament: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Izajasza, Księga Ezechiela, Księgi Samuela i Królewskie, Księga Sędziów

- Nowy Testament: Ewangelie, Apokalipsa

Apokryfy:

- Apokryfy Nowego Testamentu, Ewangelie apokryficzne, cz. 1–2, red. M. Starowieyski, wyd. dowolne, wybrane fragmenty

Teksty klasyczne:

- J. Parandowski, Mitologia, wyd. dowolne, wybrane fragmenty

- Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska i S. Stabryła, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1995, wybrane fragmenty

Hagiografia:

- J. de Voragine, Złota legenda. Wybór, tł. J. Pleziowa, wyb. M. Plezia, Warszawa 1983

Opracowania i dodatkowe źródła:

- A. Świderkówna, Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002

- J. Griffin, Homer, Warszawa 1999

- R. Graves, Mity greckie, wyd. dowolne

- Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski, tł. J. Pleziowa, opr. M. Plezia, Warszawa 1987

- M. Włodarski, Obraz i słowo. O powiązaniach w sztuce i literaturze XV–XVI wieku na przykładzie „ars moriendi”, Kraków 1991

- Ars Mitologica. Wokół zagadnień recepcji mitów greckich. Ceramika i rzeźba starożytna. Grafika europejska oraz Sztuka zdobnicza XVI-XIX wieku. Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1999

- M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych: ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz literaturze, muzyce i sztukach plastycznych, przeł. J. Zychowicz, Kraków 1995 lub wyd. nast.

- Czyściec świętego Patryka, opr. J. Sokołowski, Wrocław 2014

- Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne, Poznań 1996

- M. Mieleszko, Emblematy, wyd. R. Grześkowiak, J. Niedźwiedź, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- Zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii oraz zna jej najnowsze osiągnięcia

- Potrafi rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich krytyczną ocenę i syntezę.

- Posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) analizę problemów w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów in situ, b) dobór metod i narzędzi badawczych, wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in. w inwentaryzacji zabytków; c) opracowanie i prezentację wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.

- Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

- Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki

- Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konfrontowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej

- Potrafi pracować samodzielnie i w grupie, także interdyscyplinarnej, przyjmując w niej różne role. Potrafi komunikować się z otoczeniem uzasadniając merytorycznie swoje stanowisko

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania oceny z zajęć jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, trzecia wymaga usprawiedliwienia oraz zaliczenia na dyżurze. Maksymalna liczba nieobecności pozwalająca na zaliczenie zajęć to trzy.

Na ocenę z kursu składać się będą następujące komponenty:

- aktywność na zajęciach świadcząca o przeczytaniu oraz przemyśleniu zadanych lektur

- referat wygłaszany przez każdego uczestnika zajęć

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Biblia – wprowadzenie

3. Stary Testament – Pięcioksiąg

4. Stary Testament – księgi historyczne

5. Stary Testament – prorocy

6. Nowy Testament – wprowadzenie

7–8. Apokryfy – Protoewangelia Jakuba, Ewangelia Pseudo-Mateusza, Ewangelia Nikodema, Transitus Mariae

9. Nowy Testament – Cykl Pasyjny

10. Apokalipsa

11. Mitologia – Hezjod, Narodziny bogów; Homer Iliada i Odyseja

12. Mitologia – Owidiusz, Metamorfozy

13. Mitologia – Wergiliusz, Eneida

14. Zajęcia podsumowujące

Metody dydaktyczne:

Rozmowa nauczająca, wykład, wystąpienia uczestników kursu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Marcin Bogusz 45/52 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)