Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Popularyzacja dziedzictwa kulturowego WNHS-HS-PDKć
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/_?tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:636e71a1d8cb4105b5fc7977100a00bd@thread.tacv2&ctx=channel
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

- A. Kozioł, M. Trelka, P. Florjanowicz, Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych, Warszawa 2013 - http://www.nid.pl/upload/iblock/472/472e646a7a6f116cb09105f922695509.pdf

- K. Pawłowska i M. Swaryczewska, Ochrona dziedzictwa kulturowego: zarządzanie i partycypacja społeczna, Kraków 2002

- "Zarządzanie w kulturze"

Literatura uzupełniająca:

- G. Ashworth, Planowanie dziedzictwa, Kraków 2015

- J. Tunbridge, Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku, Kraków 2018

- wybrane raporty Narodowego Centrum Kultury i Krajowej Rady Radiofonii i Turystyki

- M. Maryl, Kim są polscy cyfrowi humaniści?, Nowa humanistyka, 1, 2017, s. 286-300

- Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich, red. E. Kocój, T. Kosiek, J. Szulborska-Łukasiewicz, Kraków 2019

- M. Napiórkowski, Turbopatriotyzm, Wołowiec 2019

- Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, Warszawa 2012

- "Turystyka kulturowa"

Literatura uzupełniająca jest uzależniona od zainteresowań uczestników i będzie z nimi uzgadniana przed każdymi kolejnymi zajęciami.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z

zastosowaniem samodzielnie wybranych lub opracowanych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów i specjalistów. Umie stawiać hipotezy i je weryfikować, a także formułować wnioski i tworzyć syntetyczne podsumowania

- potrafi pracować samodzielnie i w grupie, także interdyscyplinarnej,

przyjmując w niej rolę wiodącą. Potrafi komunikować się z otoczeniem

uzasadniając merytorycznie swoje stanowisko

- jest gotowy do samodzielnego kształcenia się i korzystania z konsultacji

specjalistycznych. Docenia wartość wiedzy ekspertów, ale jednocześnie jest gotów poddać wiedzę ekspercką krytycznej analizie. Jest przygotowany do współpracy i działań inicjatywnych na rzecz środowiska społecznego, w których jest gotów odgrywać rolę lidera

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania oceny końcowej jest obecność na zajęciach: dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, każda kolejna powinna zostać zaliczona pisemnie w czasie sesji w terminie podanym przez prowadzącego.

Na ocenę z zajęć składać się będzie przede wszystkim merytoryczny udział w dyskusji świadczący o przeczytaniu oraz zrozumieniu i przemyśleniu zadanych lektur. Drugim komponentem oceny za udział w zajęciach będzie przygotowanie na każde spotkanie przykładów popularyzacji dziedzictwa kulturowego.

Studenci posiadający indywidualny tryb nauczania i inni, wymagający specjalnego procedowania przy zaliczeniu (np. odbywające studia częściowe poza Polską), będą miały osobno ustalany tryb zaliczenia zajęć.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne

2. Pamięć. Dziedzictwo. Popularyzacja.

3. Media w Polsce. Pozyskiwanie informacji.

4. Artykuł popularyzatorski

5. Media społecznościowe

6. Turystyka kulturalna

7. Baza internetowa

8. Audycja radiowa / Program telewizyjny

9. Zajęcia popularyzatorskie

10. Rekonstrukcja historyczna

11. Blog / Vlog

12. Polityka historyczna a dziedzictwo kulturowe

13. Studium przypadku: obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości RP

14. Zajęcia podsumowujące

Metody dydaktyczne:

Rozmowa nauczająca, wykład, prezentacje uczestników

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Marcin Bogusz 22/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)