Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka WH-F-FW-I-2-PNJWGP-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa30e5752a28e40ed836b3f588acf5f42%40thread.tacv2/Generale?groupId=923f448b-5dbd-4220-b231-03f9d6dd164f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Podstawowy podręcznik:C. Ghezzi, M. Piantoni, R. Bozzone Costa, Nuovo Contatto B2, Loescher Editore.

Dardano M., Trifone P., Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Zanichelli 1995.

K. Foremniak, Włoski w tłumaczeniach: Sytuacje, Preston Publishing, Warszawa 2019.

G. Iacovoni, N. Persiani, B. Fiorentino, gramm.it: grammatica italiana per stranieri, Bonacci editore, Formello 2009.

Mezzadri M., Grammatica essenziale della lingua italiana, Guerra Edizioni, 2008.

S. Nocchi, Nuova grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2011.

Salwa P., Szleszyńska M., Wybór idiomów włoskich, Wiedza Powszechna 1993.

Widłak S., Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna 2002.

Inne materiały wskazane przez wykładowcę w czasie kursu.

Autorskie materiały wykładowcy.

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA

Prowadzący wprowadza nowe zagadnienia za pomocą opowiadania i metod ćwiczeniowo-praktycznych. Stosowane są także zróżnicowane metody eksponujące. Nabyta przez Studenta wiedza weryfikowana jest za pomocą ćwiczeń i projektów.

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności Studentów rozwijane są podczas ćwiczeń w parach i niewielkich grupach. Metoda ćwiczeniowa sprzyja rozwojowi zainteresowań poznawczych. Metoda projektu pozwala na rozwój umiejętności wykorzystania różnych źródeł

informacji oraz wpływa na kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

KOMPETENCJE

Student wzmacnia swoje kompetencje poprzez liczne ćwiczenia i zadania praktyczne, które pozwalają na zastosowanie nabytej wiedzy teoretycznej.

Weryfikacja efektów kształcenia dokonywana jest na podstawie kartkówek i testów śródsemestralnych oraz kolokwium końcowego.

Ocenie ciągłej podlega również aktywność Studenta podczas zajęć, przygotowanie do zajęć oraz umiejętność wypowiedzi.

Na ocenę dostateczną (3) Student dość dobrze rozróżnia omawiane struktury gramatyczne języka włoskiego, dość umiejętnie charakteryzuje je z wykorzystaniem nabytej wiedzy pojęciowej o gramatyce włoskiej, dość dobrze rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10). Uczestnik kursu osiąga poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie języka włoskiego (FW1_W01). Student w umiarkowanym zakresie dąży do nieustannego pogłębiania własnych kompetencji językowych i do ich krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę dobrą (4) Student trafnie rozróżnia omawiane struktury gramatyczne języka włoskiego, charakteryzuje je z wykorzystaniem nabytej wiedzy pojęciowej o gramatyce włoskiej, dobrze rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10). Uczestnik kursu osiąga poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie języka włoskiego (FW1_W01). Student wykazuje dość wysoką aktywność w zakresie dążenia do nieustannego pogłębiania własnych kompetencji językowych i do ich krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę bardzo dobrą (5) Student w pełnym zakresie rozróżnia omawiane struktury gramatyczne języka włoskiego, niemal bezbłędnie charakteryzuje je z wykorzystaniem nabytej wiedzy pojęciowej o gramatyce włoskiej, bardzo dobrze rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10). Uczestnik kursu osiąga poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie języka włoskiego (FW1_W01). Student wykazuje wysoką aktywność w dążeniu do nieustannego pogłębiania własnych kompetencji językowych i do ich krytycznej oceny (FW1_K01).

Zakres tematów:

Grammatica

1. Congiuntivo presente i congiuntivo passato.

2. Forma passiva. Esprimere obbligo e necessità.

3. Congiuntivo imperfetto.

4. Congiuntivo trapassato.

5. Concordanze dei modi e dei tempi verbali.

6. Passato remoto.

7. Infinito composto.

8. Condizionale passato.

9. Esprimere il futuro nel passato.

10. Discorso indiretto.

11. Congiuntivo e interrogative indirette.

12. Si impersonale e si passivante.

13. Gerundio semplice e gerundio composto.

14. Pronomi diretti e indiretti, pronomi combinati.

15. Praktyczne wykorzystanie poznanych czasów i trybów gramatycznych. Ćwiczenia.

Pragmatyka

16. Rozumienie i streszczenie artykułu na dany temat.

17. Ćwiczenia w zakresie lektury tesktów.

18. Rozumienie i streszczenie audycji radiowej.

19. Formułowanie reguł i wyrażanie poleceń.

20. Umiejętność zrozumienie i zsyntetyzowania przedstawianych w dyskusji przeciwnych stanowisk.

21. Dyskusja w celu określenia wspólnego stanowiska.

22. Zebranie i przekazanie informacji pozyskanych z różnych artykułów.

23. Umiejętność odczytania i analizy ulotek informacyjnych.

24. Udzielanie porad na temat książek, filmów i audycji.

25. Przekonywanie do obejrzenia filmu bądź przeczytania danej książki.

26. Argumentacja własnego stanowiska na dany temat.

27. Zrozumienie recenzji filmu i przygotowanie własnej recenzji filmu.

28. Stawianie hipotez.

29. Rozmowa na temat potencjalnie możliwych wydarzeń w przeszłości.

30. Formułowanie przypuszczeń na temat realnych i nierealnych wydarzeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Małgorzata Ślarzyńska 23/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)