Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Polski WH-FP-I-1-His.Pol-L
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a28ce3f8e04bc43b083acccc951dc1c75%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=10982155-85d3-4e0f-8d33-6d6663939824&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

H. Samsonowicz i in., Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

FP1_W05

FP1_U11

FP1_K04

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje ocenę niedostateczną, jeżeli:

- nie zna głównych faktów z historii Polski, nie rozumie jej wpływu na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej

- nie potrafi wykorzystywać wiedzy z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku

- nie ma świadomości odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy (FP1_K05).

Student uzyskuje ocenę dostateczną, jeżeli:

- zna wybrane fakty z zakresu historii Polski oraz zna jej wpływ na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej

- po części potrafi wykorzystywać wiedzy z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku

- ma niepełną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy (FP1_K05).

Student uzyskuje ocenę dobrą, jeżeli:

-zna podstawowe fakty z historii Polski, rozumie ich uwarunkowania i wpływ historii na rozwój kultury, zwłaszcza języka i literatury polskiej;

- potrafi dobrze wykorzystać wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i język

-ma dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy (FP1_K05).

Student uzyskuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli:

- zna wszystkie główne fakty z historii Polski, rozumie ich uwarunkowania i wpływ historii na rozwój kultury, zwłaszcza języka i literatury polskiej;

- potrafi bardzo dobrze wykorzystać wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku

- ma pogłębioną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy

Ponadto:

Na ocenę końcową z kursu, obejmującego dwa semestry składają się

1. kolokwia po poszczególnych blokach tematycznych - 40 %

2. egzamin końcowy - 60%

ad. 1. w każdy semestrze odbędą się dwa kolokwia (I+II; III, IV, V+VI; VII): zaliczenie (to znaczy zdobycie powyżej 60% punktów z każdego z nich) wszystkich kolokwiów cząstkowych jest warunkiem przystąpienia do testu końcowego. W przypadku niezaliczenia któregokolwiek z owych kolokwiów w pierwszym terminie, możliwe jest jego poprawianie na dyżurze w semestrze, w którym owo kolokwium się odbyło. Kolokwia będą obejmowały materiał przedstawiony na wykładzie i będą miały charakter testu otwartego (chronologiczne szeregowanie wydarzeń i postaci, identyfikacja postaci historycznych na podstawie ich krótkiej charakterystyki, objaśnianie pojęć, rozwiązywanie skrótów, daty najważniejszych wydarzeń, wskazywanie wydarzeń związanych z podanymi miejscami etc.). Każde kolokwium daje 10% punktów. Łącznie za kolokwia można zdobyć 40% punktów. Pytania do wszystkich kolokwiów są układane wspólnie z prowadząca jako podsumowanie każdego z wykładów, a następnie - po opracowaniu i ewentualnym uzgodnionym ze studentami uzupełnieniu przez prowadzącą, udostępniane studentom

ad.2. egzamin końcowy po drugim semestrze: mogą do niego przystąpić wyłącznie osoby, które zaliczyły wszystkie kolokwia cząstkowe. Niedopełnienie tych warunków przed egzaminem końcowym skutkuje utratą pierwszego terminu. Egzamin końcowy, podobnie jak kolokwia, będzie miał charakter testu otwartego. Aby zaliczyć egzamin trzeba zdobyć przynajmniej 50% punktów. Podstawą egzaminu są pytania ułożone wspólnie przez studentów i prowadzącą do poszczególnych kolokwiów.

Zaliczenie i ocena: po pierwszym semestrze studenci otrzymują zaliczenie. Warunkiem jego uzyskania jest zaliczenie przynajmniej jednego kolokwium, które miało w nim miejsce. Podstawą oceny końcowej wystawianej na koniec drugiego semestru będą punkty zdobyte podczas wszystkich kolokwiów cząstkowych i podczas egzaminu końcowego. Dodatkowe punkty studenci dostają za obecność na zajęciach (po 0,5 pkt. za zajęcia, łącznie 15 możliwych w całym roku). Punkty z kolokwiów będą stanowiły 40% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, 60% stanowiły będą punkty z egzaminu końcowego.

Ocena końcowa zostanie wystawiona według następujących zasad:

powyżej 90% - 100% - 5,0;

powyżej 80% - 90% - 4,5;

powyżej 70% - 80% - 4,0;

powyżej 60% - 70% - 3,5;

50-60% - 3,0;

poniżej 50% - ndst.

Zakres tematów:

V. Polska wraca na mapy 1914-1939

1/2. Trudne początki II Rzeczypospolitej (kształtowanie się granic i ustroju po pierwszej wojnie światowej).

3. Kryzysy młodego państwa.

4. Rządy sanacyjne.

VI. II Wojna Światowa i jej skutki

5. „A więc wojna” - kampania wrześniowa i okupacja hitlerowska.

6. „Sowiety wkroczyły” - Inwazja sowiecka i jej konsekwencje.

7. „I tak rozumieć trzeba Jałtę” – Polska w polityce wielkich mocarstw.

VII. PRL

8. Polska stalinowska.

9. Odwilż.

10/11. Polskie miesiące – Marzec’68, Grudzień’70, Czerwiec’76.

12. „Orła wrona nie pokona” – „karnawał Solidarności” i stan wojenny.

13. Ostatnie lata PRL.

14. Wokół "okrągłego stołu"

15. Dwudziestolecie niepodległości

Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny i problemowy ilustrowany prezentacjami multimedialnymi i audiowizualnymi; burza mózgów, quizy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala e-learning
każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Anna Zajchowska-Bołtromiuk, Józef Naumowicz 47/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)