Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka (poprawność leksykalna) WH-FP-I-1-KulJePoLe
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podręczniki:

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2005).

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa 2005 (lub II wyd.: 2019).

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2009).

A. Markowski, Wykłady z leksykologii. Warszawa 2012.

Inne źródła (wybór):

M. Bańko (red.), Polszczyzna na co dzień. Warszawa 2006.

M. Bańko, Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych. Warszawa 2002.

M. Bańko (red.), Wielki słownik wyrazów obcych. Warszawa 2003.

I. Bartmińska, J. Bartmiński, Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych. Olsztyn 1992.

S. Bąba, J. Liberek, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny. Warszawa 2001.

J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.) Język w mediach masowych. Warszawa 2000.

J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Zmiany w publicznych zwyczajach językowych. Warszawa 2001.

M. Bugajski, Językoznawstwo normatywne. Warszawa 1993.

A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn, Słownik synonimów. Warszawa 1993.

W. Gruszczyński (red.), Język narzędziem myślenia i działania. Warszawa 2002.

J. Grzenia, Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana.

Warszawa 1998.

K. Handke, H. Dalewska-Greń (red.), Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Warszawa 1994.

H. Jadacka, Poradnik językowy dla prawników. Warszawa 2002.

T. Karpowicz, Słownik ortograficzny. Rejestr wyrazów występujących w języku polskim. Warszawa 2001.

M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych. Warszawa 2004.

K. Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Wyd. II (nowe). Warszawa 2014.

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem.

Warszawa 2000.

W. Lubaś, S. Urbańczyk, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej. Warszawa 1990.

M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa 2008.

M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Podręcznik językowego savoir-vivre'u. Warszawa 2009.

A. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku. Warszawa 2000.

A. Markowski, Polszczyzna znana i nieznana. Porady, ciekawostki, dyktanda konkursowe. Gdańsk 1999.

A. Markowski, Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego. Warszawa 2003.

A. Markowski (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa 1999.

A. Markowski (red.), Wielki słownik ortograficzny języka polskiego. Warszawa 1999.

A. Markowski (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa 2004.

A. Markowski (red.), Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, Warszawa 2012

A. Markowski, R. Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych. Warszawa 2002.

J. Miodek (red.), Mowa rozświetlona myślą. Wrocław 1999.

J. Miodek (red.), O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Wrocław 1996.

J. Miodek, O języku do kamery. Rzeszów 1992.

J. Miodek, Rozmyślajcie nad mową! Warszawa 1998.

K. Mosiołek-Kłosińska, Metafora w tekście użytkowym - charakterystyka zjawiska, próba oceny normatywnej, Poradnik Językowy 1997, z. 10.

P. Mueldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa 2003.

K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów 2001.

R. Pawelec, Wieża Babel. Słownik wyrazów obcych nie tylko dla gimnazjalistów. Warszawa 1999.

W. Pisarek (red.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci.

Kraków 1999.

J. Podracki, Nowy słownik interpunkcyjny języka polskiego. Warszawa 2004.

J. Podracki, Pułapki językowe - w szkole i nie tylko, Warszawa 2000.

J. Podracki, Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, Warszawa 1999.

J. Podracki, Słownik skrótów i skrótowców. Warszawa 1999.

J. Podracki (red.), Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny. Warszawa 2001.

E. Polański (red.), Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Warszawa 2011.

Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN, Warszawa 2007.

J. Puzynina, Kultura słowa. Ważny element kultury narodowej,

Łask 2011

S. Skorupka, Słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa 1988.

E. Wolańska (red.), Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, Warszawa 2007.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć z kultury języka student:

- rozumie złożoność i wielofunkcyjność języka,

- zna metody normatywnej analizy wypowiedzi,

- zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej,

- potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa normatywnego i samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych pod kątem normatywnym

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu językoznawstwa normatywnego i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

ocenianie ciągłe, kolokwium końcowe.

Na ocenę niedostateczną student:

- nie rozumie złożoności i wielofunkcyjności języka,

- nie zna metod normatywnej analizy wypowiedzi,

- nie zna norm językowych i ich roli w kształtowaniu komunikacji społecznej,

- nie potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa normatywnego i samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych pod kątem normatywnym

- nie jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu językoznawstwa normatywnego i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Na ocenę dostateczną student:

- w stopniu podstawowym rozumie złożoność i wielofunkcyjność języka,

- zna tylko niektóre metody normatywnej analizy wypowiedzi,

- zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej,

- potrafi posługiwać się tylko niektórymi podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa normatywnego i w ograniczonym zakresie potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych pod kątem normatywnym

- w ograniczonym zakresie jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu językoznawstwa normatywnego i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Na ocenę dobrą student:

- dobrze rozumie złożoność i wielofunkcyjność języka,

- zna większość metod normatywnej analizy wypowiedzi,

- zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej,

- potrafi posługiwać się większością podstawowych terminów i narzędzi badawczych z zakresu językoznawstwa normatywnego i z niewielką pomocą samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych pod kątem normatywnym

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu językoznawstwa normatywnego i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Na ocenę bardzo dobrą student:

- bardzo dobrze rozumie złożoność i wielofunkcyjność języka,

- bardzo dobrze zna metody normatywnej analizy wypowiedzi,

- bardzo dobrze zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej,

- swobodnie potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa normatywnego i w pełni samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych pod kątem normatywnym

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu językoznawstwa normatywnego i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Zakres tematów:

1. Wybrane problemy poprawności ortograficznej [lektura: KJP III, s. 59-141; Wielki słownik ortograficzny PWN, red. E. Polański, Warszawa 2003, rozdział „Pisownia polska”; Wielki słownik ortograficzny języka polskiego, red. A. Markowski, Warszawa 1999, rozdział „Ortografia polska w regułach, czyli…”; JP, s. 1-83].

2. Wybrane problemy poprawności interpunkcyjnej [lektura: KJP III, s. 142-189; Wielki słownik ortograficzny PWN, red. E. Polański, Warszawa 2003, rozdział „Pisownia polska”; J. Podracki, Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, Warszawa 1998].

3. Wstęp do zagadnień poprawności leksykalnej, podstawy leksykologii [lektury: hasło „słownictwo” w NSPP, KJP I, s. 41-60, 156-168, 271-274, dodatkowo ewentualnie także: S. Dubisz, Słownictwo, rozdziały: 1. Leksykologia i jej miejsce w językoznawstwie, 2. Jak leksemy znaczą, 3. Typy zmian znaczeniowych, [w:] Nauka o języku dla polonistów, pod red. S. Dubisza, wyd. 4, Warszawa 2002, s. 327-344]

4. Zagadnienia poprawnościowe związane ze znaczeniem wyrazów. Dobór paradygmatyczny i syntagmatyczny wyrazów, typowe błędy leksykalne [lektury: hasła „nowe znaczenia wyrazów”, „pleonazm”, „tautologia” w NSPP, KJP I, s. 177-188, 251-262, 265-270; JP, s. 346-388; K. Mosiołek-Kłosińska, O zakłóceniach łączliwości systemowej wyrazów. Zakłócenia łączliwości a błąd semantyczny, „Poradnik Językowy” 1997, z. 3; K. Mosiołek-Kłosińska, Zakłócenia łączliwości normatywnej wyrazów jako przejaw działania tendencji do usuwania wyjątków, „Poradnik Językowy” 1997, z. 6; A. Hącia, Typy redundantnych połączeń wyrazowych w języku polskim, „Poradnik Językowy” 2002, z. 5].

5. Poprawność frazeologiczna [lektury: hasło „związki frazeologiczne” w NSPP, KJP I, 181-183, 233-251, 262-265, JP, s. 363-387, S. Bąba, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań 1989, s. 46-90, S. Bąba, Zagadnienia normatywne łączliwości frazeologizmów, „Poradnik Językowy” 1986, z. 9/10].

6. Moda w języku, szablon językowy, nowomowa [lektury: hasła „nowe znaczenia wyrazów (neologizmy znaczeniowe, neosemantyzmy)”, „moda w języku (nadużywanie elementów językowych)”, „nowomowa”, „szablon językowy” w SPP; KJP I, s. 84-96, 188-212, 212-215; JP, s. 329-388; M. Mycawka, Wyrazy modne w świetle kultury języka, [w:] Kultura języka dziś, red. W. Pisarek, H. Zgółkowa, Poznań 1995, s. 108-119, M. Głowiński, Nowomowa po polsku, rozdziały: Nowomowa (rekonensans), Nowa epoka, stary język, Warszawa 1990].

7. Metafory w tekstach użytkowych [lektury: hasło „metafora” w SPP; K. Mosiołek-Kłosińska, Metafora w tekście użytkowym – charakterystyka, próba oceny normatywnej, „Poradnik Językowy” 1997, z. 10].

8. Poprawność stylistyczna, odmiany i style funkcjonalne współczesnej polszczyzny [lektury: hasła „dialektyzmy”, „język i jego odmiany”, „regionalizmy”, „słownictwo środowiskowe”, „słownictwo zawodowe”, „styl”, „stylizacja językowa”, „terminologia” w SPP, KJP I, s. 96-97, 103-123; Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. II: Współczesny język polski, Wrocław 1993 lub H. Kurkowska, S. Skorupka. Stylistyka polska (tu: ogólna charakterystyka stylów i odmian polszczyzny)].

9. Kolokwium leksykalno-stylistyczne.

Metody dydaktyczne:

Metody prowadzenia zajęć: ćwiczeniowa i problemowa (zajęcia prowadzone są online).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Tomasz Korpysz 18/18 szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Agnieszka Świątek 16/18 szczegóły
3 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Agnieszka Świątek 12/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)